ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 25

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse (edaspidi kohandamise toetus) andmise tingimused.

  (2) Kohandamise toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele ning tagada seeläbi puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus.

  (3) Keskkonnakohandamise toetuste taotluste vastuvõtmiseks kuulutab Setomaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja taotlusvooru, mille täheaeg on vähemalt 30 kalendripäeva, teavitades sellest valla veebilehel, ajalehes Setomaa ja sotsiaalmeedias.

  (4) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (5) Toetuse saaja (kohanduse saaja) tasub tööde eest mitteabikõlbulike kulude ja standardiseeritud ühikuhinda ületava summa.

  (6) Vallavalitsus võib toetuse saajat omaosaluse tasumisest täielikult või osaliselt vabastada erandjuhul korralduse alusel, lähtudes taotlust menetleva ametniku ettepanekust.

  (7) Isikul on õigus saada käesoleva määruse alusel toetust eluruumi kohandamiseks ühel korral.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht (v.a üldhooldusteenuse, varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – erivajadus puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud;
  8) standardiseeritud ühikuhind - sotsiaalkaitseministri määruse lisas kirjeldatud summa, mis on ette nähtud erinevate kohanduste tegemiseks kohanduse liigi järgi.

2. peatükk Õigustatud isikud, toetatavad tegevused ja kohandatav eluruum 

§ 3.   Õigustatud isikud

  Eluruumi kohandamise toetust on õigus saada isikul:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Setomaa valla haldusterritooriumil;
  2) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  3) kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Toetus määratakse kohandusteks, mis parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3) köögitoimingutega seotud tegevusi.

§ 5.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (2) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (3) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (4) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 6.   Eluruumi kohandamise toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) kohanduse vajaja (taotleja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (kui taotleja ei ole kohanduse saaja);
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  5) planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  6) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil);
  7) Taotleja kinnitus, et kohanduse saaja tasub tööde eest mitteabikõlbulike kulude ja standardiseeritud ühikuhinda ületava summa.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku /kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  2) korteriühistu kirjalik nõusolek, kui kohandust taotletakse väljaspool eluruumi;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi koopia (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  4) hinnapakkumine (kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, esitada üks hinnapakkumine, kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, esitada kaks hinnapakkumist).

§ 7.   Taotluste menetlemine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Taotlused registreeritakse nende saabumise järjestuses vallavalitsuse dokumendiregistris ja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR).

  (2) Taotluse alusel kontrollib vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist:
  1) kas taotlus vastab meetme eesmärkidele;
  2) kas taotlus on põhjendatud;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia;
  4) kulude põhjendatust.

  (3) Sotsiaaltööspetsialist külastab taotluses märgitud kohandamist vajavat eluruumi ning esitab kodukülastuse akti taotlust menetlevale ametnikule (edaspidi ametnik).

  (4) Taotluse menetlemisel kaasab sotsiaaltööspetsialist vajadusel teiste valdkondade spetsialiste.

  (5) Ametnikul on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut, töö ja materjali hinnapakkumusi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (6) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva määruse § 6 nimetatud dokumente, määrab ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega vähemalt 5 (viis) tööpäeva.

  (7) Taotluse menetlemine lõpetatakse juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud tähtajaks kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  3) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu kohanduse saaja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  4) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või hoone seisukorrast tulenevalt;
  5) toetuse andmine ei täida määruses kirjeldatud toetuse andmise eesmärki;
  6) eluruumi omanik või kaasomanik ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  7) taotluses nimetatud tegevuste katteks on saadud toetust muudest allikatest;
  8) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

  (8) Vallavalitsuse moodustatud komisjon koostab eluruumi kohanduse saajate nimekirja, võttes arvesse kodukülastusel tehtud ettepanekuid, esitatud dokumente (sh kohandamise projekti ja hinnapakkumisi), kohandamise põhjendatust ning kohanduse mõju taotleja iseseisvamaks toimetulemiseks.

  (9) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Pärast Riigi Tugiteenuste Keskuselt koondtaotlusele positiivse vastuse saamist sõlmib vallavalitsus toetuse saaja ja tööde teostajaga kolmepoolse lepingu hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) teostatavad kohandustööd;
  3) osapoolte rahalised kohustused;
  4) tööde tähtaeg;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  8) muud olulised tingimused.

  (3) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (4) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul, tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest, lepingut ei sõlmita, loetakse toetuse saaja toetusest loobunuks.

§ 9.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja lepingu alusel 30 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning paikvaatluse läbiviimist kohandatud eluruumis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui töid ei ole tehtud esitatud dokumentide ja lepingu kohaselt.

§ 10.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Kohandamise toetuse dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt seadusele.

  (2) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju sotsiaaltööspetsialist.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 12.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 31.08.2023.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json