Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 29

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Koosa raamatukogu - Peipsiääre Valla Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Raamatukogu nimi, õiguslik seisund ja asukoht

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Koosa raamatukogu - Peipsiääre Valla Keskraamatukogu. Mitteametlikes olukordades ja avalikkusele suunatud teenuse pakkumisel võib kasutada lühendatud nimekuju: Koosa raamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Peipsiääre Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest, Peipsiääre Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Peipsiääre Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) õigusaktidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu omab oma töötajate suhtes tööandja õigusi ja täidab tööandja kohustusi.

  (5) Raamatukogu, haruraamatukogude ja välisteeninduspunktide töö korraldus ning lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

  (6) Raamatukogu asukoht ning postiaadress on: Lasteaia, Koosa küla, Peipsiääre vald, 60432 Tartu maakond.

§ 3.   Struktuur

  (1) Keskraamatukogu: Koosa raamatukogu – Peipsiääre Valla Keskraamatukogu.

  (2) Haruraamatukogud:
  1) Alatskivi raamatukogu, asukohaga Kooli tn 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond;
  2) Kallaste raamatukogu, asukohaga Sõpruse tn 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, 60104 Tartu maakond;
  3) Kolkja raamatukogu, asukohaga Suur tee 46, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, 60301 Tartu maakond;
  4) Lümati raamatukogu, asukohaga Lümati küla, Peipsiääre vald, 49425 Tartu maakond;
  5) Pala raamatukogu, asukohaga Pala küla, Peipsiääre vald, 49426 Tartu maakond;
  6) Vara raamatukogu, asukohaga Vara küla, Peipsiääre vald, 60426 Tartu maakond;
  7) Varnja raamatukogu, asukohaga Varnja alevik, Peipsiääre vald, 60305 Tartu maakond;
  8) Välgi raamatukogu, asukohaga Välgi küla, Peipsiääre vald, 60427 Tartu maakond.

  (3) Välisteeninduspunktid:
  1) Kokora välisteeninduspunkt, asukohaga Kokora küla, Peipsiääre vald, 60205 Tartu maakond;
  2) Nina välisteeninduspunkt, asukohaga Nina küla, Peipsiääre vald, 60212 Tartu maakond.

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Peipsiääre valla haldusterritoorium.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Raamatukogul ja harukogudel on tempel teavikute märgistamiseks.

2. peatükk RAAMATUKOGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu on kogukonna keskus, mille eesmärgiks on tagada koostöös haruraamatukogude ja välisteeninduspunktidega teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, säilitamine, kättesaadavaks tegemine ja avalike andmekogude kasutamise võimaldamine.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:

  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine);
  2) korraldab koduteenindust;
  3) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, väljatrükid vms);
  4) komplekteerib ja töötleb kogusid vastavalt teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele;
  5) peab elektronkataloogis ja hulgiarvestusraamatus arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ja nendes tehtud muudatuste kohta;
  6) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel; riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel;
  7) osutab teatme – ja infoteenuseid, vastab päringutele;
  8) korraldab näitusi, kirjandusüritusi, kohtumisi, loenguid, kogude tutvustusi ja muid üritusi;
  9) kogub ja säilitab koduloolisi teavikuid;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

3. peatükk RAAMATUKOGU JUHTIMINE 

§ 8.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase.

  (2) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest ning tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

  (3) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

§ 9.   Direktori ülesanded

  (1) Esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (2) Kinnitab õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu, tööohutuse ja andmekaitse nõuete täitmise.

  (3) Võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.

  (4) Määrab töötajate töötasu suuruse lähtudes vallaeelarves raamatukogule kinnitatud eelarve osast.

  (5) Teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks.

  (6) Korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (7) Juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust.

  (8) Koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele.

  (9) Teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid.

  (10) Osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule.

  (11) Osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel.

§ 10.   Raamatukogu töötajad

  (1) Raamatukogu töötajad on direktor ja teised töötajad.

  (2) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

  (3) Töötajate tööülesanded määratakse töölepinguga ning tööjuhenditega.

  (4) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

  (5) Raamatukogutöötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu nõukogu on nõuandev kogu, mis moodustatakse direktori nõustamiseks raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning volikogule ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

  (2) Nõukogul on 3 kuni 7 liiget. Nõukogusse kuulub üks vallavalitsuse esindaja, üks volikogu esindaja ja valla erinevate piirkondade lugejate esindajad, kelle esitab vallavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu direktor.

  (3) Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid võtab sõnaõigusega osa nõukogu koosolekutest.

  (4) Nõukogu liikmed kinnitab vallavalitsus neljaks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

§ 12.   Raamatukogu nõukogu pädevus

  Raamatukogu nõukogu:
  1) teeb ettepanekuid raamatukogu arengu kohta ja aitab kaasa selle täitmisele;
  2) teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  3) osaleb sihtprogrammide ja –projektide väljatöötamisel;
  4) arutab vallavalitsuse või raamatukogu direktori ettepanekul muid olulisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi.

§ 13.   Raamatukogu nõukogu töökorraldus

  (1) Raamatukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (2) Nõukogu koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist nõukogu liikmetele korraldab nõukogu esimees.

  (3) Koosolekud protokollitakse ja protokolle hoitakse raamatukogus.

  (4) Nõukogu otsused esitab vallavalitsusele raamatukogu direktor.

4. peatükk KOGUD JA TEENINDUS 

§ 14.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Igal haruraamatukogul on oma kogu, mille komplekteerib haruraamatukogu raamatukoguhoidja.

  (4) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 15.   Raamatukoguteenindus

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Avaliku teabe seaduse üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

5. peatükk ASJAAJAMINE, VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

  (2) Raamatukogu asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

§ 17.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Peipsiääre valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Peipsiääre vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 18.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Raamatukogul on iseseisev eelarve Peipsiääre valla eelarves.

  (2) Raamatukogu kasutab oma tegevuse finantseerimiseks vallaeelarvest, riigieelarve toetusest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ja muudest allikatest saadud vahendeid.

  (3) Direktor korraldab raamatukogu tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (4) Peipsiääre valla eelarvest tagatakse:
  1) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majanduskulud;
  2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu eesmärgist ja teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) raamatukogutöötajate töötasud.

  (5) Raamatukogu raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 19.   Aruandlus

  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahvaraamatukogu seaduses ja teistes õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 20.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 21.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json