Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2022, 7

Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 17.02.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   ASUTAMINE

  Põhja-Sakala Vallavolikogu juurde moodustatakse Põhja-Sakala valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   ÜLDSÄTTED

  (1) Noortevolikogu on Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Põhja-Sakala Vallavolikogule (edaspidi volikogu) ja Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   EESMÄRK JA PÕHITEGEVUS

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb volikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd volikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega;
  4) esindab valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   NOORTEVOLIKOGUSSE KANDIDEERIMINE

  (1) Noortevolikogul on kuni 21 liiget, kelle hulgast valitakse juhatus - esimees ja kuni 3 aseesimeest (aseesimeeste vastutusvaldkonnad: avalikud suhted, kultuur, majandus/partnerlus).

  (2) Noortevolikogusse kuuluvad võimaluse korral esindajad igast Põhja-Sakala valla paikkonnast (Kõost, Kõpust, Olustverest, Suure-Jaanist, Sürgaverest, Tääksist, Vastemõisast ja Võhmast).

  (3) Noortevolikokku võib kandideerida 13-26-aastane noor, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel vald või noor, kes õpib valla üldharidus- või kutsekoolis.

§ 5.   VALIMISTE KORRALDAMINE

  (1) Noortevolikogu liikmed valitakse valimiskomisjoni poolt kaheks aastaks.

  (2) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) Vallavalitsuse esindaja (1);
  2) Noortekeskuse esindaja (1);
  3) Noortevolikogu esindajad (3).

  (3) Noortevolikogu vabanenud kohtadele toimuvad valimised iga aasta septembrikuus.

  (4) Kandidaadid esitatakse valimiskomisjonile hiljemalt 20. septembriks.

  (5) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjon vaatab läbi kandideerimisavaldused ja motivatsioonikirjad ning kutsub kandidaadid vajadusel vestlusele 3 nädala jooksul peale kandideerimistähtaega.

  (6) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt, need avaldatakse valla kodulehel ja Suure-Jaani Noortekeskuse Facebooki lehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

§ 6.   NOORTEVOLIKOGU KOOSOLEK

  (1) Noortevolikogu tegevus toimub üldjuhul väljaspool õppetööd ja -aega.

  (2) Noortevolikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt korra kvartalis. Koosolek võib toimuda ka veebikeskkonna vahendusel.

  (3) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (4) Koosolek kutsutakse kokku noortevolikogu esimehe kutsel, kui seda soovib 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (5) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt 51% liikmetest.

  (6) Noortevolikogu koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (7) Noortevolikogu koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt Suure-Jaani Noortekeskuses. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil Suure-Jaani Noortekeskuses ja Põhja-Sakala valla spordi-ja noorsootöö kodulehel.

  (8) Noortevolikogu otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a:
  1) kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletamise teel;
  2) kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest.

§ 7.   NOORTEVOLIKOGU PÄDEVUS

  Noortevolikogu pädevuses on:
  1) juhatuse valimine;
  2) esimehe aruannete kuulamine ja kinnitamine;
  3) põhimääruse muutmise ettepaneku tegemine;
  4) ettepanekute ja avalduste tegemine kohalikule omavalitsusele;
  5) liikme väljaarvamine ebaväärika käitumise ja kolme etteteatamata puudumise tõttu;
  6) noortevolikogu töö korraldamise reglemendi koostamine ja kinnitamine.

§ 8.   NOORTEVOLIKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid volikogu vastavale komisjonile volikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks volikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) kaasata oma tegevustesse vabaliikmeid nende olemasolul.

§ 9.   NOORTEVOLIKOGU LIIKME VÄLJAARVAMINE

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet või kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  2) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks järelvalimised.

§ 10.   JUHTIMINE

  (1) Juhatuse valib noortevolikogu salajase hääletamise teel kaheks aastaks.

  (2) Juhatus on kuni neljaliikmeline, sinna kuuluvad:
  1) esimees;
  2) aseesimehed.

  (3) Juhatuse ülesanded:
  1) viia ellu noortevolikogu otsused;
  2) esindada noortevolikogu kohalikus omavalitsuses;
  3) volitada esimeest vm juhatuse liiget täitma noortevolikogu või juhatuse otsustest tulenevaid ülesandeid;
  4) täita kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  5) anda omapoolset nõu valla eelarvest eraldatud noorteürituste jms läbiviimiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamise üle;
  6) vajadusel teha noortevolikogule ettepanek esimehe, aseesimehe või aseesimeeste ümbervalimiseks enne tähtaega.

  (4) Igal juhatuse liikmel on otsustamisel üks hääl.

  (5) Juhatuse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab küsimuse esimehe hääl.

  (6) Juhatuse kutsub kokku esimees või 2/3 juhatuse liikmetest.

  (7) Esimees juhib noortevolikogu tegevust, samuti juhatuse tööd.

  (8) Esimehe ennetähtaegse vabastamise ettepaneku noortevolikogule võib teha juhatus, kui:
  1) esimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, halva õppeedukuse vms põhjusel;
  2) esimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele või esimees rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või ei täida juhatuse otsuseid või kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  3) esimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

  (9) Noortevolikogu esimees ja/või aseesimees võib ka omal soovil tagasi astuda, misjärel valitakse uus esimees või aseesimees.

§ 11.   ESIMEHE JA ASEESIMEESTE VALIMINE

  (1) Noortevolikogu liikmed esitavad noortevolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadid. Kui noortevolikogu esimehe või aseesimehe kohale ei esitata rohkem kui üks kandidaat, kes on nõus kandideerima, viiakse valimine läbi ühe kandidaadiga.

  (2) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadid võivad tutvustada ennast ja oma seisukohti kuni 10-minutilises sõnavõtus. Esinemise järjekorra otsustab noortevolikogu enne kandidaatide esitamist (esitamise järjekorras, tähestiku järjekorras, loosiga).

  (3) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadid vastavad noortevolikogu küsimustele.

  (4) Noortevolikogu moodustab vähemalt kolmeliikmelise hääleõigusliku häältelugemise komisjoni.

  (5) Valituks osutub noortevolikogu koosseisu häälteenamuse saanud kandidaat.

§ 12.   TEGEVUSE LÕPETAMINE

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.

  (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha vallavolikogu, noortevolikogu esimees või 1/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 13.   PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE JA MUUTMINE

  (1) Ettepanekud põhimääruse muutmise kohta võib teha noortevolikogu esimees või noortevolikogu liikmed.

  (2) Noortevolikogu põhimääruse kinnitab volikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 14.   MÄÄRUSE RAKENDAMISE ERISUSED ESIMESE KOOSSEISU TEGUTSEMISEL

  (1) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel tegutseva aktiivgrupiga, mis pole otseselt valla noorte poolt valitud ning mille puhul ei rakendata käesolevas põhimääruses liikmeskonna kohta sätestatut.

  (2) Esimese koosseisu noortevolikogu istungite kvoorumi ja koosseisu arvestamisel võetakse aluseks asutamiskoosolekul osalenud noorte arv.

  (3) Põhimääruses sätestatud noortervolikogu valimise kord rakendub alates teisest koosseisust.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Toobal
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json