HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2014, 16

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.03.2014 nr 6

Lavassaare Vallavolikogu 09.04.2013 otsusega nr 14 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsusega nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Audru vald ja Lavassaare vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist. 27.06.2013 määrusega nr 106 „ Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Audru valla ja Lavassaare valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Audru valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26.10.2013. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Audru vald ning lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 6 ja 7 nimetatud isikutele, põhihariduse omandamise võimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis (edaspidi elukohajärgne kool).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Audru vald tagab igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Audru valla haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus Audru valla munitsipaalkoolis.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Audru vald.

 (3) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikes 1 ning § 49 lõikes sätestatust.

§ 3.  Elukohajärgse kooli määramise tingimused

  Aruvälja Lasteaed-Algkool, Audru Kool, Jõõpre Kool, Lavassaare Lasteaed-Algkool ja Lindi Lasteaed-Algkool on elukohajärgseks kooliks õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Audru vald.

§ 4.  Vastuvõtt esimesse klassi

  Lapse esimesesse klassi astumiseks esitab õppima asuva lapse vanem avalduse koolile koolis kehtestatud korras.

§ 5.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise on võimalik vabade kohtade olemasolul uues valitud koolis.

 (2) Üleminekuks teise kooli esitab õpilase vanem taotluse valitud kooli direktorile.

 (3) Vabade kohtade puudumisel valitud koolis lahendatakse üleminek teise kooli koostöös vallavalitsusega.

§ 6.  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne kool põhihariduse
jätkamiseks on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 31.03.2011 määrus nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavalitsuse 11.03.2011 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest

Siim Suursild
vallavanem

Aino Aitaja
vallasekretär