Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2014, 22

Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord

Vastu võetud 26.03.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Kuusalu valla põhimääruse § 85 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamise, muutmise ja avalikustamise kord.

  (2) Määrus ei reguleeri Kuusalu valla külade ja valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamisega seonduvat.

§ 2.   Arengukavade koostamine

  (1) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade (kõik koos edaspidi arengukavad) koostamisele ja seirele kohalduvad käesolevas paragrahvis sätestatud nõuded, kui seadusest, Kuusalu valla põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Arengukavad peavad hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega.

  (3) Arengukavade koostamine algatatakse vallavolikogu otsusega. Sama otsusega kehtestatakse lähteülesanne, mis peab vastama määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele.

  (4) Enne arengukavade koostamise või muutmise algatamist ja lähtudes kaasamise heast tavast avalikustab vallavalitsus valla veebilehel vastava arengukava koostamise või muutmise kavatsuse. Kirjalik teade peab olema avaldatud vähemalt kümme päeva enne vallavolikogu istungi toimumispäeva.

  (5) Arengukavade koostamist korraldab vallavalitsus, kui vallavolikogu ei otsusta teisiti. Vallavalitsus võib arengukavade koostamiseks moodustada komisjone.

  (6) Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukavade koostamisse. Teated avalike arutelude kohta tuleb avaldada valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne nende toimumist. Avalikud arutelud protokollitakse.

  (7) Arengukavad peavad vastama määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (8) Arengukavad kinnitatakse vallavolikogu määrusega.

§ 3.   Nõuded lähteülesandele ja arengukavadele

  (1) Arengukavade koostamise aluseks olev lähteülesanne peab sisaldama:
  1) arengukava koostamise eesmärki;
  2) arengukavaga hõlmatavat perioodi;
  3) arengukava koostamise etappe ja ajakava;
  4) vajadusel arengukava struktuuri;
  5) vajadusel arengukava koostamisse kaasatavaid konkreetseid ametiasutusi ja isikuid.

  (2) Kui seadustest ega muudest õigusaktidest ei tulene teisiti, peavad arengukavad sisaldama:
  1) lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;
  2) arengukava elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud;
  3) eesmärkide saavutamiseks vajalikud ülesanded ning nende teostamise ajakava;
  4) vähemalt kolme järgmise aasta tegevuskava koos ülesannete ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste loend;
  5) tegevuskava elluviimiseks vajalike vallaeelarveliste vahendite maht;
  6) kui vallaeelarveliste vahenditega ei ole võimalik tegevuskava täies mahus täita, siis vajalike vallaeelarveväliste lisavahendite maht ning võimalikud allikad;
  7) võimalikud riskid arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel ja võimalused nende riskide maandamiseks;
  8) arengukava täitmise edukuse määramise mõõdikud ja sellest teavitamise põhimõtted.

  (3) Arengukavades kasutatakse võimalikult värskeid statistilisi andmeid. Andmete esitamisel tuleb eelistada avalikust andmebaasist saadavaid andmeid.

  (4) Arengukavad peavad sisaldama loetelusid kõigist viidatud allikatest.

  (5) Arengukavade graafilised lisad nummerdatakse ja pealkirjastatakse.

  (6) Arengukavades esitatav täiendav teave esitatakse arengukava lisana.

§ 4.   Arengukavade seire

  (1) Arengukavade seire on arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Kuusalu Vallavalitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta.

  (2) Hiljemalt iga aasta 1. maiks koostab vallavalitsus aruande arengukavade täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks vallavolikogule. Aruandes arengukavade täitmise kohta tuleb anda hinnang arengukavades püstitatud eesmärkide täitmisele, analüüsida eesmärkide saavutamise tõhusust ja selleks kasutatud abinõude otstarbekohasust. Vajadusel tuleb koos aruandega esitada vallavolikogule ettepanek vastava arengukava muutmiseks.

  (3) Ülevaade arengukavades ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse ka majandusaasta aruande tegevusaruandes.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json