Teksti suurus:

Aseri vallavolikogu 28.02.2014. a määruse nr 3 „Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 10

Aseri vallavolikogu 28.02.2014. a määruse nr 3 „Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 23.03.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Muuta Aseri Vallavolikogu 28.02.2014. a määrust nr 3 § 2 ja lisada lõige (31) alljärgnevas sõnastuses:

„(31) Valla eelarvelistest vahenditest töötasu saavate pedagoogide ja tugispetsialistide töötasu määramisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäära koefitsienti 0,7-1,0“.

§ 2.  Õpetajate töötasustamine

  Muuta Aseri Vallavolikogu 28.02.2014.a. määruse nr 3 § 2 ja lisada lõige (32) alljärgnevas sõnastuses:

„(32) Lasteaiarühmade õpetajate palga alammäär kehtestatakse vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õpetaja töötasu alammäärast alljärgnevalt:

1õpetaja abi 0,45- 0,7
2noorempedagoog0,5- 0,8
3pedagoog0,7- 1,0
4vanempedagoog0,8- 1,0
5pedagoog-metoodik0,8- 1,2
6kvalifikatsioonile mittevastav õpetaja0,5- 0,7

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 27.01.2010. a määrus nr 11 "Aseri valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamine“ ja Aseri Vallavolikogu 27.01.2010. a määrus nr 9 "Aseri valla lasteaia pedagoogide töötasustamine”.

 (2) Määrust rakendada alates 01.04.2015. a.

Ott Penek
volikogu aseesimees