HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla valla eelarvest huvi- ja spordiklubide toetamise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 16

Kohtla valla eelarvest huvi- ja spordiklubide toetamise kord

Vastu võetud 24.03.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Kohtla valla eelarvest huvi- ja spordiklubidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab tegevustoetuste eraldamise tingimused ja korra.

 (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on arendada harrastus-ja võistlusspordi alast tegevust ning süvendada spordialaseid teadmisi ja huvihariduse omandamist ning noorte mitmekülgset arengut huvihariduse erinevates valdkondades.

 (3) Toetust eraldatakse huvi- ja spordiklubile, kelle põhitegevuseks on organiseeritud huvi- ja sporditegevuse korraldamine.

 (4) Toetust makstakse huvi- ja spordiklubile Kohtla valla eelarvest tegevustoetusena 7.-19. aastaste õpilaste eest, kelle elukoht rahvastikregistri andmetel on Kohtla vald ja kes õpivad põhikoolis või gümnaasiumis.

 (5) Toetust eraldatakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Järgneva aasta toetuse taotlemise aluseks on tegevustoetuse taotluse esitamine vallavalitsusele jooksva aasta 15.oktoobriks kinnitatud vormil (lisa 1). Taotluses märgitakse taotleja andmed, taotletav summa ja osalejad.

 (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) põhikiri (esmasel taotlemisel või põhikirja muudatuse korral);
 2) treeningute läbiviimise kohtade ja aegade kava.

§ 3.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsuse vastutav ametnik kontrollib esitatud taotluse vastavust käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab ta sellest taotlejat ning määrab tähtaja puudused kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (2) Menetlev ametnik suunab taotlused Kohtla Vallavalitsusele, kes otsustab pärast eelarve vastuvõtmist makstava toetuse määra ühe õpilase kohta kuus oma korraldusega.

 (3) Ühe õpilase kohta makstakse tegevustoetust kuni kahes huvi-või spordiklubis osalemise eest.

 (4) Huvi- ja spordiklubiga sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse määra kinnitamisest. Lepingule kirjutab alla vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 4.  Arveldamine

  Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele arve koos õpilaste nimekirjaga järgmisteks tähtaegadeks: 15. märts, 15. juuni, 15. september ja 15. detsember.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

 (2) Lapsevanemal/ eestkostjal või 19.aastasel õpilasel tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kinnitus (lisa 2) 01. detsembriks, millises huvi- või spordiklubis tema laps või tema osaleb järgneval kalendriaastal.

 (3) Huvi- või spordiklubist lahkumise korral on toetuse saaja ja lapsevanem/eestkostja või 19.aastane õpilane kohustatud sellest viivitamata vallavalitsust teavitama.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 25.septembri 2013.a määrus nr 50 „Kohtla valla eelarvest huvitegevusele ja spordiklubidele tegevustoetuste andmise kord “.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Rossman
Volikogu esimees

Lisa 1 Huvi-ja spordiklubi tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 Kinnitus