HaridusKool

Teksti suurus:

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 2

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 23.03.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" reguleerimata küsimustes õpilase kooli vastuvõtu tingimused ja kord Narva Kreenholmi Gümnaasiumis.

  (2) Määruses sätestatakse teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel ning õpilase kooli vastuvõtmisest või kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitamise kord.

  (3) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja ja kooli õpilaste nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

§ 2.   Õpilase esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) koolivalmiduskaart;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

  (2) Sisseastuja ja vanema isikust tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (3) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (4) Taotluse vorm ja selle täitmise juhend on kättesaadav kooli veebilehel: www.kreenholmi.edu.ee.

§ 3.   Õpilase põhikooli klassidesse vastuvõtmine

  (1) Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhikooli võetakse õpilaseks vastu kõiki selleks soovi avaldavaid koolikohustuslikke isikuid, kellele see kool on elukohajärgne kool. Kooli võetakse vastu ka teised isikud, kui koolis on vabu kohti.

  (2) Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (3) Sisseastuja ja vanema isikust tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (4) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (5) Taotluse vorm ja selle täitmise juhend on kättesaadav kooli veebilehel: www.kreenholmi.edu.ee.

§ 4.   Õpilase 10. klassi vastuvõtmine

  (1) 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

  (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  3) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (3) Sisseastuja isikust tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (4) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (5) Taotluse vorm ja selle täitmise juhend on kättesaadav kooli veebilehel: www.kreenholmi.edu.ee.

§ 5.   Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine

  (1) Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul.

  (2) Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (3) Sisseastuja isikust tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (4) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (5) Taotluse vorm ja selle täitmise juhend on kättesaadav kooli veebilehel: www.kreenholmi.edu.ee.

§ 6.   Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumisse, sealhulgas 10. klassi, vastuvõtmisel

  (1) Gümnaasiumisse, sealhulgas 10. klassi, võetakse õpilasi vastu, kes on tõendanud oma teadmisi ja oskusi akadeemilise testi alusel, lähtudes gümnaasiumis olevatest õppesuundadest.

  (2) Gümnaasiumisse sisseastumiseks vajalik akadeemiline test saab sooritada enne

  (3) Akadeemiline test toimub koolis. Akadeemilise testi sooritamiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid. Akadeemilise testi ja selle täitmise ning hindamise juhendi kinnitab direktor.

  (4) Ilma akadeemilise testita võetakse gümnaasiumiklassidesse õpilased:
  1) kes on osalenud või keda on kutsutud osalema üleriigilisele aineolümpiaadile;
  2) kes on osalenud või keda on kutsutud osalema rahvusvahelistele olümpiaadidele.

  (5) 10. klassi võetakse õpilased, kes on sooritanud akadeemilise testi vähemalt 51% ulatuses.

  (6) Kui gümnaasiumisse astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel vastavalt akadeemilise testi tulemustele. Paremusjärjestuse algusesse paigutatakse õpilased, kes võetakse 10. klassi ilma akadeemilise testita.

  (7) Võrdsete tulemuste korral arvestatakse õpilase järgmisi tulemusi:
  1) põhikooli eesti keele lõpueksami tulemus punktides;
  2) põhikooli matemaatika lõpueksami tulemus punktides.

  (8) 10. klassi vastuvõetud isikute nimekiri kinnitatakse 7. juuliks. Täpsem info tulemuste kohta on kättesaadav alates nimetatud kuupäevast kooli kantseleis.

§ 7.   Õpilase kooli vastuvõtmisest või kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitamise kord

  Narva Kreenholmi Gümnaasiumi mitte vastuvõetud isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist. Direktori tehtud otsuse vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määrus nr 244 „Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Narva Kreenholmi Gümnaasiumis".

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json