SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 4

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 ning „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ § 2 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord sätestab Misso valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

 (2) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mille eesmärgiks on toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine või vähendamine.

 (3) Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald.

 (4) Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite maksmist korraldab ja peab selle üle arvestust Misso Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Toetuste määrad kehtestab vallavalitsus.

 (6) Sotsiaaltoetuste taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

 (7) Erandjuhtudel võib sotsiaaltoetusi määrata ja maksta kaalutlusotsuse alusel antud korrast lähtuvalt erinevalt.

§ 2.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 3.  Mõisted

 (1) Perekonna sissetulekust sõltumatud toetused on toetused, mille eesmärk on tagada sotsiaalne kaitse ning mille puhul hüvitatakse kulud konkreetse sündmuse esinemisel või kulude tekkimisel ja isiku abivajadust ei hinnata.

 (2) Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on toetused, mille eesmärk on pakkuda täiendavat toetust abivajaduse ilmnemisel ning mille puhul hinnatakse iga konkreetse juhtumi puhul isiku ja tema perekonna toimetulekut ning vajadust konkreetse abimeetme järgi.

§ 4.  Toetuste liigid

 (1) Perekonna sissetulekust sõltumatud toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) esimesse klassi astuja toetus;
 4) kooli lõpetamise toetus;
 5) sõidutoetus;
 6) laste jõulutoetus.

 (2) Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumiseks;
 2) ühekordne sotsiaaltoetus;
 3) erakorraline toetus.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 5.  Sünnitoetus

 (1) Toetus määratakse lapse sünni puhul lapsevanemale või lapsendajale, kui lapse elukohaks registreeritakse Misso vald ja kui vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on olnud Misso vald vähemalt üks aasta enne lapse sündi.

 (2) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult või kui lapsevanem on saanud sünnitoetust mõnest teisest omavalitsusest.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja kolmes osas. Esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist, teine osa lapse üheaastaseks saamisel ja kolmas osa lapse kaheaastaseks saamisel.

 (4) Sünnitoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus kuu aja jooksul pärast lapse sünni registreerimist. Sünnitoetuse II ja III osa maksab vallavalitsus välja pärast lapse sündi esitatud taotluse alusel, kui taotleja ja lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald.

§ 6.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Misso vald. Matusetoetus makstakse lahkunu omastele või matuse korraldajale surma registreerimisel või surmatõendi esitamisel.

 (2) Matusetoetust ei maksta isiku surnuks tunnistamise korral.

 (3) Matusetoetuse taotlus tuleb esitada kuu aja jooksul pärast surma registreerimist.

§ 7.  Esimesse klassi astuja toetus

 (1) Esimesse klassi astuja toetust makstakse lapse ühele vanemale või last kasvatavale isikule, kui lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald ja laps asub õppima Misso kooli.

 (2) Toetus määratakse Misso kooli I klassi õppima asuvate laste nimekirja alusel 1. septembri seisuga.

§ 8.  Kooli lõpetamise toetus

 (1) Kooli lõpetamise toetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald.

 (2) Toetus määratakse koolide esitatud lõpetajate nimekirjade või toetuse taotleja või tema seadusliku esindaja taotluse alusel.

 (3) Toetus ei laiene täiskasvanute gümnaasiumi lõpetajatele.

§ 9.  Sõidutoetus

 (1) Sõidutoetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Misso vallas elavatele ja Misso valla koolis õppivatele õpilastele või Võru maakonnas keskharidust omandavatele õpilastele kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulutuste hüvitamiseks.

 (2) Sõidutoetust makstakse üldjuhul õppeperioodi igal koolipäeval üheks sõiduks kooli ja tagasi.

 (3) Väljaspool Võru maakonda gümnaasiumis õppivatele õpilastele maksta sõidutoetust kahe sõidu korra eest kuus.

 (4) Sõidukulu hüvitatakse sõidupiletite alusel piletil märgitud summa ulatuses.

 (5) Huvikoolis õppivale õpilasele hüvitatakse sõidukulud 50% ulatuses, kui ta omandab põhiharidust Misso koolis.

 (6) Sõidutoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Taotlusele lisatakse sõitu tõendavad dokumendid, sh. ühistranspordi sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev ja maksumus.

§ 10.  Laste jõulutoetus

  Jõulutoetus määratakse kommipakkidena eelkooliealistele ja põhikoolis õppivatele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 11.  Toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumiseks

 (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumist toetatakse juhul, kui hooldusvajadusega isiku enda sissetulekust ja varast ning tema seadusjärgse ülalpidaja sissetulekust ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks.

 (2) Hooldatava suunamisel alalisele valla poolt tasustatavale väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohale, kui hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava hoolduskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara, hooneregistrisse kantud elamu või hooned vallasvarana, võib vald sõlmida lepingu isikuga ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt.

§ 12.  Ühekordne sotsiaaltoetus

 (1) Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse, hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks:
 1) meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks (abi-ja hooldusvahendite ost ja rent, visiiditasud, retseptiravimid, proteesid, prillid jm spetsiaalsed abivahendid);
 2) lastele koolitarvete, riiete ja jalanõude muretsemiseks;
 3) laste toitlustamiseks;
 4) küttepuude ostmiseks;
 5) eluruumi tagamiseks;
 6) tööle saamiseks;
 7) kutse- või kõrgkoolis õpingute jätkamiseks;
 8) muudeks ettenägematuteks kuludeks.

 (2) Toetuse määramise ja maksmise otsustamisel võetakse aluseks taotleja ja temaga abielus või abielulistes suhetes olevate, samas eluruumis elevate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste või muude ühise majapidamisega ja ühist tuluallikat kasutavate isikute sissetulekud. Lisaks sellele võetakse toetuse määramisel arvesse konkreetsete kulude suurused ning lähtutakse põhimõttest, et erivajadus ega puue ei tohiks seada inimest suurenenud kulutuste tõttu ebavõrdsemasse olukorda võrreldes inimestega, kellel pole erivajadust ega puuet. Samuti võetakse toetuse määramisel arvesse, millist mõju avaldab toetuse määramine isiku toimetuleku paranemisele.

§ 13.  Erakorraline toetus

 (1) Erakorralist toetust makstakse, kui tegemist on ootamatute kulutustega loodusõnnetuse, tulekahju, invaliidistumise, pikaajaline haiguse, perekonnaliikme surma jms tõttu.

 (2) Toetuse määrab vallavalitsus taotleja avalduse või sotsiaaltöö spetsialisti ettepaneku alusel konkreetset olukorda ja valla eelarve võimalusi arvestades.

4. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE NING MAKSMISEST KEELDUMINE 

§ 14.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja, lähtudes toetuse liigist, vastava vormikohase kirjaliku taotluse (välja arvatud käesoleva korra paragrahvide 7, 8 ja 10 toetused) koos nõutavate lisadokumentidega vallavalitsusele.

 (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud hooldaja või muu isik (sotsiaaltöötaja, õpetaja, perearst vms), kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

 (3) Kui sotsiaaltoetuste taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab vallavalitsus taotlejale, millised dokumendid tuleb esitada ja määrab selleks tähtaja.

§ 15.  Toetuse määramine

 (1) Määruse paragrahvides 5-10 märgitud toetuste puhul sekretär või sotsiaaltöö spetsialist kontrollivad taotluse või nimekirjade vastavust kehtestatud tingimustele ning sotsiaaltöö spetsialist teeb otsuse toetuse määramise kohta 10 tööpäeva jooksul.

 (2) Määruse paragrahvides 11-13 märgitud toetuse taotlus edastatakse menetlemiseks sotsiaaltöö spetsialistile, kes hindab (kodukülastus, vestlus, majandusliku olukorra analüüs) taotleja abivajadust.

 (3) Sotsiaaltöö spetsialist menetleb avaldust ja teeb vallavalitsusele kaalutletud ettepaneku toetuste määramise või mittemääramise ning toetuse suuruse kohta. Vallavalitsus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul toetuse määramise või mittemääramise kohta. Korraldusest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (4) Toetuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 16.  Toetuste maksmine

 (1) Toetused makstakse vallavanema poolt kinnitatud taotluse või vallavalitsuse korralduse alusel hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

 (2) Toetus makstakse taotlejale või taotluses näidatud isikule sularahas, kantakse taotleja või taotluses näidatud isiku arvelduskontole või teenuse osutajale.

 (3) Toetuse maksmisega hilinemise korral on vallavalitsus kohustatud maksma taotlejale viivist „Võlaõigusseaduses“ sätestatud korras.

 (4) Valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

§ 17.  Taotluse rahuldamata jätmine

  Isiku taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
 2) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
 3) taotleja sissetulekud on rahuldavaks toimetulekuks piisavad või taotleja ja tema perekonna kasutuses olevad vallas- ja kinnisasjad on piisavad, et tagada perele elatusvahendid;
 4) taotlejal on eelnevalt võlgnevusi Misso vallale;
 5) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 6) mittetöötavad täiskasvanud pereliikmed ei osale aktiivselt Töötukassas töö otsimisel või on korduvalt keeldunud pakutavast tööst;
 7) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
 8) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.

§ 18.  Toetuse tagasinõudmine ja tasaarveldus

 (1) Toetuse saajal on kohustus teavitada vallavalitsust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua toetuse suuruse muutumise või maksmise lõpetamise.

 (2) Valeandmete ning õigusliku aluseta määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

 (3) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele „Täitemenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

 (4) Vallavalitsusel on õigustagasinõue tasaarvestada vallavalitsuse poolt isikule antava sama või muu toetuse nõudega „Võlaõigusseaduse“ alusel, välja arvatud „Sotsiaalhoolekande seaduse“ tähenduses sotsiaaltoetuse puhul.

§ 19.  Viivis

  Vallavalitsusel on toetuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist „Võlaõigusseaduse“ § 113 alusel.

§ 20.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet sotsiaaltoetuste maksmise üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (2) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Misso Vallavolikogu 15. detsembri 2011. a määrus nr 24 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Aigar Paas
volikogu esimees