Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 5

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja 3, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ ning “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14, § 17-19 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus kehtestab koduteenuse osutamise tingimused ja korra Misso vallas.

 (2) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

§ 2.  Koduteenuse saaja ja osutaja

 (1) Koduteenust võivad taotleda eakad või puudega isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vallas ja kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.

 (2) Sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul võib teenust osutada ka rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elavatele isikutele juhul, kui neile osutatakse Misso Sotsiaalkeskuses eluasemeteenust.

 (3) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsusega võib teenust osutada sotsiaaltöö spetsialisti ettepaneku alusel ka isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on teises kohalikus omavalitsuses, kuid tegelik elukoht on Misso vallas.

 (4) Koduteenuste osutamist korraldab Misso Sotsiaalkeskus.

§ 3.  Koduteenused

 (1) Koduteenused jagunevad koduabiks ja isikuabiks.

 (2) Koduabi on isiku abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste sooritamisel ja asjaajamisel.

 (3) Koduabi alla kuuluvad eelkõige:
 1) toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine, vajadusel toidu valmistamisel abistamine või toitlustamise korraldamine;
 2) eluruumi korrastamine ja kütmisel abistamine;
 3) ravimite ja esmaabivahendite muretsemine;
 4) pesupesemise teenuse korraldamine;
 5) esmase arstiabi korraldamine;
 6) kommunaalmaksete tasumisel abistamine;
 7) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
 8) transporditeenuse korraldamine.

 (4) Isikuabi sisaldab isiku abistamist igapäevaelu tegevuste sooritamisel, mis on seotud isiku enese eest hoolitsemisega.

 (5) Isikuabi alla kuuluvad eelkõige:
 1) abistamine pesemisel;
 2) abistamine riietumisel;
 3) abistamine söömisel;
 4) abistamine liikumisel;
 5) abistamine tualetis käimisel;
 6) abistamine mähkmete vahetamisel.

 (6) Abivajajale vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse hooldusplaanis ning sätestatakse teenuse osutaja ja abivajaja vahel sõlmitavas lepingus.

§ 4.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Misso Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormikohase taotluse. Taotluse võib esitada ka muu isik (naaber, perearst vms), kellel on andmeid abivajava isiku kohta. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Taotlusele lisatakse:
 1) ID-kaardi või passi koopia (esmakordsel pöördumisel);
 2) arstliku ekspertiisi või Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta selle olemasolul;
 3) puudega inimese rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

 (3) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.  Koduteenuste määramine

 (1) Pärast taotluse esitamist viib sotsiaalala töötaja läbi hindamise ning täidab koduteenuse taotleja kohta hindamisinstrumendi hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine.

 (2) Esitatud taotluse, hindamisinstrumendi ja lisatud dokumentide ning teiste kogutud andmete põhjal teeb sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsusele ettepaneku koduteenuste osutamise või keeldumise kohta.

 (3) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöö spetsialist inimese toimetuleku või hoolduse tagamiseks või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

 (4) Koduteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Korraldusest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (5) Teenuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

 (6) Vallavalitsus teavitab teenuse taotlejat, millistel tingimustel on võimalik koduteenust pakkuda ning täpsemad teenuse tingimused lepitakse kokku teenuse osutamise lepingus.

 (7) Kui koduteenuse osutamata jätmine võib põhjustada ohtu isiku elule ja tervisele, osutatakse teenuseid koheselt.

 (8) Erijuhtudel võib vallavalitsus koduteenuse osutamise määrata käesolevast korrast erinevatel tingimustel.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmib vallavalitsus teenuse saajaga koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping).

 (2) Lepingusse märgitakse osutatavate teenuste loetelu, teenuse osutamise aeg ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

§ 7.  Lepingu lõpetamine ja peatumine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või teenuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

 (2) Leping lõpeb teenuse saaja surma korral.

 (3) Leping peatub ning koduteenust ei osutata, kui teenuse vajadus on ajutiselt ära langenud (teenuse saaja viibib haiglaravil, viibib ajutiselt omaste juures või muudel põhjustel ei vaja ajutiselt teenust).

§ 8.  Nõuded koduteenuse osutamisele

  Koduteenuse otsene osutaja järgib oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit ning seadustest tulenevaid teisi nõudeid.

§ 9.  Kaebuste esitamine

  Koduteenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kirjalik kaebus sotsiaaltöö spetsialistile. Sotsiaaltöö spetsialist teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse kaebuse menetlusse võtmiseks või mittevõtmiseks ning tulenevalt sellest esitab vallavalitsusele ettepanekud teenuse korralduse või kvaliteedi tõstmiseks.

§ 10.  Koduteenuse finantseerimine

 (1) Koduteenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (2) Teenuse saaja tasub teenuse eest vallavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

 (3) Kui teenuse saaja või tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda kehtestatud hinna alusel, on teenuse saajal võimalus taotleda teenuse osutamise eest makstava tasu vähendamist.

 (4) Vallavalitsus otsustab sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul teenuse osutamise eest makstava tasu suuruse arvestades teenuse mahtu ja kliendi majanduslikku olukorda.

 (5) Koduteenuste eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu ja teenuse saaja tasub teenuste eest arvete alusel. Arve esitamise ja koduteenuse eest tasumise täpsemad tingimused sätestatakse koduteenuse osutamise lepingus.

§ 11.  Teavitamiskohustus, teenuse kulude tagasinõudmine ja tasaarveldus

 (1) Teenuse kasutajal on kohustus teavitada vallavalitsust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua teenuse osutamise sisu ja mahu muutumise või teenuse osutamise lõpetamise.

 (2) Vallavalitsus võib nõuda isikult talle alusetult teenuse osutamiseks tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi, kui isikul puudus õigusteenusele või see õigus oli peatunud või lõppenud.

 (3) Kui isik keeldub alusetult saadud teenuse osutamise kulusid tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha teenuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele „Täitemenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

 (4) Vallavalitsusel on õigustagasinõue tasaarvestada vallavalitsuse poolt isikule antava sama või muu toetuse nõudega „Võlaõigusseaduse“ alusel, välja arvatud „Sotsiaalhoolkande seaduse“ tähenduses sotsiaaltoetuse puhul.

§ 12.  Viivis

  Vallavalitsusel on teenuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist „Võlaõigusseaduse“ § 113 alusel.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Koduteenuse kvaliteedi üle teostab järelevalvet sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Järelevalvet koduteenuse osutamise üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Misso Vallavolikogu 16. veebruari 2012. a määrus nr 7 “Koduteenuse osutamise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Aigar Paas
volikogu esimees