SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 6

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ ning “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 ja § 26 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise ja selle lõpetamise ning täiskasvanud puudega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Misso vallas.

 (2) Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kelle enda ja hooldatava elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald ja kelle tegelik elukoht on Misso vald.

 (3) Hooldajatoetuse määrad puudega lapse hooldajale ning täiskasvanud isiku hooldajale kehtestab Misso Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Erijuhtudel võib vallavalitsus hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise otsustada käesolevast korrast erinevalt.

§ 2.  Mõisted

 
 1) Puudega lapse hooldaja - antud korra tähenduses on vanem, eestkostja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik.
 2) Täiskasvanud puudega isiku hooldaja - antud korra tähenduses võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega. Ülalpidamiskohustusega isik võib olla hooldajaks juhul, kui hooldatav ei suuda osaleda või teostada igapäevaseid majapidamistoiminguid ja eneseteenindust ning kõrvalabi hindamise tulemusena on sobivaimaks teenuseks hoolduse seadmine.
 3) Hoolduse seadmine - hoolduse korraldamine raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

2. peatükk PUUDEGA LAPSE HOOLDAJALE HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE 

§ 3.  Hooldajatoetuse mõiste

  Hooldajatoetus on igakuiselt makstav sotsiaaltoetus kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse hooldamise eest.

§ 4.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse määramiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (esmakordsel pöördumisel);
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 4) eestkoste määramise otsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

 (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kuni 3 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 5.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Sotsiaalala töötaja selgitab puudega lapse elukohas vastavalt hindamisinstrumendile välja hooldusvajaduse, hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ning puudega lapse vajaduse teiste sotsiaalteenuste ja -toetuste järele.

 (2) Sotsiaalala töötaja täidab hindamisinstrumendi, mille käigus selgitab välja puudega lapse hooldus-, kõrvalabi-, juhendamis- või järelvalvevajaduse. Hindamisinstrumendi vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Sotsiaalala töötaja võib hindamisel lisaks aluseks võtta puudega lapse rehabilitatsiooniplaani, arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse, puudega last hooldava isiku arvamuse ning võib konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.

 (4) Sotsiaalala töötaja koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (5) Hooldusvajaduse hindamisest keeldumise korral hooldajatoetust ei määrata.

§ 6.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Sotsiaaltöö spetsialist teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldajatoetuse määramise või selle määramata jätmise kohta.

 (2) Vallavalitsus teeb kaalutlusotsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (3) Hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ning sellest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) kuni lapse puude kestvuse viimase päevani;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.

 (5) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele vastavalt kehtestatud määras kuni 18- aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

 (6) Hooldajatoetuse võib jätta määramata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (7) Hooldajatoetuse uueks määramiseks tähtajaliselt määratud puude raskusastme tähtaja möödumisel esitab taotleja vallavalitsusele uue taotluse koos korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates hooldajatoetuse määramise taotluse esitamise kuust jooksva kuu eest ja makstakse välja taotluses esitatud arvelduskontole või sularahas hiljemalt kuu 25. kuupäevaks.

 (2) Hooldajatoetust makstakse Misso valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 8.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsusse;
 3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 4) puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduses märgitud tähtajast.

§ 9.  Teavitamiskohustus ja toetuse tagasinõudmine

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul, teavitama vallavalitsust kirjalikult asjaoludes, mis toovad kaasa:
 1) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 2) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus toetuse saajalt tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

 (3) Taotlejal on õigus esitada toetuse määramise või mittemääramisega mittenõustumise korral vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 10.  Viivis

  Vallavalitsusel on hooldajatoetuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

§ 11.  Tasaarveldamine

  Vallavalitsusel on õigustagasinõue tasaarvestada vallavalitsuse poolt isikule antava sama või muu toetuse nõudega võlaõigusseaduse alusel, välja arvatud sotsiaalhoolkande seaduse tähenduses sotsiaaltoetuse puhul

§ 12.  Järelevalve

 (1) Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus kontrollida hoolduse toimimist kaks korda aastas või erivajadusel sagedamini ning vajadusel algatada menetlus hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks.

 (2) Järelevalvet hooldajatoetuse maksmise üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 13.  Hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib seda jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist kasutada keskmise, raske ja sügava puudega laste ja nende perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks.

 (2) Hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul.

3. peatükk TÄISKASVANUD ISIKULE HOOLDUSE SEADMINE, HOOLDAJA MÄÄRAMINE JA HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE 

§ 14.  Hooldajatoetuse mõiste

  Hooldajatoetus on igakuiselt makstav sotsiaaltoetus raske või sügava puudega 18-aastase või vanema isiku hooldajale või eestkostjale.

§ 15.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja ning hooldajatoetuse määramiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) hooldaja ja hooldatava isikut tõendava dokumendi koopiad (esmakordsel pöördumisel);
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldusvajadusega isiku puude raskusastme kohta;
 3) kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta.

 (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 3 tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

§ 16.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Sotsiaalala töötaja selgitab puudega isiku elukohas vastavalt hindamisinstrumendile välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

 (2) Sotsiaalala töötaja täidab hindamisinstrumendi, mille käigus selgitab välja isiku hooldus-, kõrvalabi-, juhendamis- või järelvalvevajaduse. Hindamisinstrumendi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Hooldusvajaduse hindamisel võib aluseks võtta lisaks isiku rehabilitatsiooniplaani, geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni, arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse ning võib konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

 (4) Sotsiaalala töötaja koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega isikule vajalike teenuste ning hooldaja võimaluste kohta tagada isiku hooldamine. Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöö spetsialist inimese toimetuleku või hoolduse tagamiseks või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

 (5) Hooldusvajaduse hindamisest keeldumise korral hooldust ei seata ja hooldajat ning hooldajatoetust ei määrata.

§ 17.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Sotsiaaltöö spetsialist teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks, hooldajatoetuse määramiseks või nende määramata jätmise kohta.

 (2) Vallavalitsus teeb kaalutlusotsuse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise või selle määramata jätmise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (3) Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused. Korraldusest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (4) Hooldajatoetus määratakse:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
 2) hooldatava tähtajatult määratud puude korral tähtajatult;
 3) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
 4) seatud eestkoste lõpptähtajani.
 5) kuni neljaks kuuks isiku puhul, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. Enne tähtaja möödumist viiakse hooldatava või hooldaja taotluse alusel läbi kordushindamine ja tehakse uus otsus toetuse määramiseks.

 (5) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldust vajava isiku nõusolekul. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetustega või muu abi osutamisega.

 (6) Hooldajatoetuse uueks määramiseks tähtajaliselt määratud puude raskusastme tähtaja möödumisel esitab taotleja vallavalitsusele uue taotluse koos korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 18.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse taotluse esitamise kuust jooksva kuu eest ja makstakse välja taotluses esitatud arvelduskontole või sularahas hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

 (2) Hooldajatoetust makstakse Misso valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 19.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava avalduse alusel või hoolduse seadmise põhjuse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise põhjuse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elama asumine teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine;
 4) hooldusvajaduse vähenemine;
 5) hooldatava või hooldaja surm;
 6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 7) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest.

§ 20.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja toetuse maksmise põhjus;
 2) kui hooldaja ei täida või loobub oma kohustustest hooldatava hooldamisel;
 3) kui hooldatav soovib põhjendatult uue hooldaja määramisest;
 4) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
 5) hooldaja või hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
 6) hooldatava või hooldaja surma korral;
 7) hooldajatoetuse saaja on teadlikult valeandmeid esitanud või pole esitanud vajalikke andmeid;
 8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduses märgitud tähtajast.

§ 21.  Teavitamiskohustus ja toetuse tagasinõudmine

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul, teavitama vallavalitsust kirjalikult asjaoludes, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus toetuse saajalt tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

 (3) Taotlejal on õigus esitada toetuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 22.  Viivis

  Vallavalitsusel on hooldajatoetuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

§ 23.  Tasaarveldamine

  Vallavalitsusel on õigustagasinõue tasaarvestada vallavalitsuse poolt isikule antava sama või muu toetuse nõudega võlaõigusseaduse alusel, välja arvatud sotsiaalhoolkande seaduse tähenduses sotsiaaltoetuse puhul.

§ 24.  Järelevalve

 (1) Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus kontrollida hoolduse toimimist kaks korda aastas või erivajadusel sagedamini ning vajadusel algatada menetlus hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks.

 (2) Järelevalvet hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.  Rakendussätted

 (1) Misso Vallavolikogu 15. detsembri 2011. a määrus nr 23 “Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord " tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Aigar Paas
volikogu esimees