ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 7

Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5, § 6 lõigete 1 ja 3, „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“, „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14, § 41-43 ja “Elamuseaduse” § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Eluruumi tagamise teenuse eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Eluruumi tagamise teenuse kord reguleerib Misso vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürile andmist ja kasutamist, eluruumi kohandamist puudega isikule ja teisi võimalusi eluruumi tagamisel abivajajatele.

 (3) Sotsiaaleluruum käesoleva korra mõttes on korter või muu eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum, mis on tunnistatud volikogu poolt sotsiaaleluruumiks. Sotsiaaleluruum võib olla kohandatud erivajadustega isikute majutamiseks.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi taotlejad

 (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Misso vald ning kes ei ole ise suuteline endale või oma perekonnale eluaset tagama.

 (2) Sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul võib eluruumi eraldada ka rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses elavale isikule.

 (3) Sotsiaaleluruumi võivad taotleda:
 1) isikud, kellel tervislikel põhjustel on raskusi eluruumis liikumisega või endaga toimetulekuga ning kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamise korraldamine;
 2) toimetulekuraskustes pered, kes ei suuda ise endale eluruumi tagada;
 3) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 4) asenduskoduteenuselt või hooldusperest elluastujad, kes enne asenduskoduteenusele või hooldusperesse suunamist elasid alaliselt Misso vallas;
 5) kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne kinnipidamisasutusse paigutamist elasid alaliselt Misso vallas ja kelle eluruum ei ole säilinud;
 6) teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja või tema seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse. Taotluse võib esitada ka muu isik (naaber, perearst vms), kellel on andmeid abivajava isiku kohta. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Vallavalitsusel on õigus küsida taotluse esitajalt, tema perekonnaliikmetelt ja kolmandatelt isikutelt selgitusi ja muid dokumente esitatud taotluse kohta.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi eraldamine

 (1) Esitatud taotluse ning selle juurde lisatud andmete alusel teeb sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsusele ettepaneku sotsiaaleluruumi üürile andmise või sellest keeldumise kohta.

 (2) Sotsiaaleluruumi eraldamise või keeldumise otsustab vallavalitsus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Otsusest teavitatakse taotlejat 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (3) Kui teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöö spetsialist inimese toimetuleku tagamiseks teisi meetmeid ja teenuseid.

 (4) Teenuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

 (5) Vallavalitsus teavitab taotluse esitajat vallavalitsuse võimalustest sotsiaaleluruumi eraldamise ning selle tingimuste kohta.

 (6) Ühte sotsiaaleluruumi võib paigutada isikud erinevatest leibkondadest nende nõusolekul.

 (7) Kriisiolukorras otsustab sotsiaaltöö spetsialist sotsiaaleluruumi eraldamise abivajajale koheselt.

 (8) Vältimatu sotsiaalabi korras eraldab vallavalitsus sotsiaaleluruumi abivajajale ajutiseks kasutamiseks kuni vajaduse äralangemiseni.

 (9) Sotsiaaleluruume haldab Misso Sotsiaalkeskus ja üürilepingu täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine

 (1) Sotsiaaleluruum antakse seda vajava isiku või perekonna kasutusse üürilepingu alusel.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutamiseks sõlmitava üürilepingu tähtajad on järgmised:
 1) kuni 1 aasta – kriisisituatsiooni (kui isik on oma tahtest olenemata jäänud eluasemest ilma) sattunud isikud ja perekonnad;
 2) kuni 3 aastat – toimetulekuraskustes, asenduskoduteenuselt või kinnipidamiskohast tagasisaabunud isikud;
 3) kuni 5 aastat – vanurid või puudega isikud.

 (3) Üürilepingu tähtaja möödumisel on vallavalitsusel õigus mõjuvatel põhjustel sõlmida seni sotsiaaleluruumi kasutanud isikuga või tema seadusliku esindajaga uus üürileping mõne teise või sama eluruumi edasiseks kasutamiseks.

 (4) Üürilepingu võib ennetähtaegselt lõpetada:
 1) poolte kokkuleppel;
 2) üürniku algatusel;
 3) vallavalitsuse algatusel, kui langenud on ära põhjused eluruumi tagamiseks.

 (5) Vallavalitsus võib üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt, kui sotsiaaleluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud ei täida üürilepingust tulenevaid kohustusi või tema tegevus häirib teiste üürnike tegevust või huve. Sellisel juhul võib vallavalitsus pakkuda üürnikule teist sotsiaaleluruumi või muud sotsiaalteenust või -abi.

§ 6.  Üüri suurus ja tasumine

 (1) Üür on tasu eluruumi kasutamise eest. Üürileandjal on õigus võtta tasu ka eluruumi teenindamiseks vajalike ruumide ja abiruumide kasutamise eest.

 (2) Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma kõrvalkulude eest. Kõrvalkuludeks on kulud üürileandja või üürileandja poolt vahendatud kolmanda isiku teenused nagu hoone, kus ruumid asuvad, halduskulu, vesi, kanalisatsioon, eluruumi elektrienergia, üldkasutatavate ruumide elektrienergia, olmejäätmete vedu, gaas.

 (3) Üürnik tasub üüri ja kõrvalkulud vastavalt Misso Vallavolikogu või vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele. Üüri ja kõrvalkulude suurus ning tasumise kord ja tähtajad sätestatakse eluruumi üürilepingus.

 (4) Erandjuhtudel võib vallavalitsus üürniku vabastada üüri ja kõrvalkulude tasumisest.

§ 7.  Sotsiaaleluruumi kasutamise tingimused

 (1) Üürnik on kohustatud kasutama sotsiaaleluruumi heaperemehelikult ning järgima heakorra ja avaliku korra eeskirju. Konkreetse sotsiaaleluruumi edasine üürileandmine seatakse sõltuvusse nimetatud tingimuste täitmisest.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutajad kohustuvad hoidma korras oma eluruumi, korteri või maja üldkasutatavad ruumid ning maja ümbruse.

 (3) Eluruumi hooldustööde (sanitaarremont) jaotus vallavalitsuse ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepinguga.

 (4) Sotsiaaleluruumi üürnikul on õigus majutada temale üürile antud pinnale oma abikaasat, alaealisi lapsi ja sotsiaaleluruumi taotlemise avalduses märgitud teisi isikuid.

 (5) Sotsiaaleluruumi ei või anda allüürile.

 (6) Sotsiaaleluruumi töövõimeline üürnik on kohustatud otsima endale alalist elamispinda.

 (7) Üürniku või tema perekonnaliikme poolt sotsiaaleluruumi rikkumisega tekitatud kahju tuleb üürnikul hüvitada vastavalt seadusele.

 (8) Üürilepingu lõppedes peab üürnik vallavalitsusele üle andma hooldatud ja korras eluruumi ning inventari.

§ 8.  Eluruumi kohandamine puudega isikule

 (1) Isikud, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, saavad esitada vallavalitsusele taotluse eluruumi kohandamiseks. Taotlusesse lisatakse eluruumi kohandamise vajaduse põhjendused.

 (2) Taotluse esitamist 5 tööpäeva jooksul külastab sotsiaaltöö spetsialist taotlejat tema kodus. Kodukülastus vormistatakse kodukülastusaktina.

 (3) Esitatud taotluse, selle juurde lisatud andmete ja kodukülastuse alusel teeb sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsusele ettepaneku eluruumi kohandamise või sellest keeldumise kohta.

 (4) Eluruumi kohandamise või keeldumise otsustab vallavalitsus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 (5) Kui teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöö spetsialist inimese toimetuleku tagamiseks teisi meetmeid ja teenuseid.

 (6) Teenuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

 (7) Eluruumi kohandamise vajaduse tuvastamisel abistab sotsiaaltöö spetsialist inimest eluruumi kohandamisel.

§ 9.  Täiendavad võimalused eluruumi tagamiseks

 (1) Sobiva sotsiaaleluruumi puudumisel võib abivajaduse ilmnemisel pakkuda abivajajale ja tema perekonnaliikmetele vaba munitsipaalkorterit selle olemasolul. Munitsipaalkorteri üürimine toimub samadel alustel nagu sotsiaaleluruumi üürimine. Munitsipaalkorteri üürimise maksimaalseks tähtajaks saab olla kuni kuus kuud.

 (2) Kui eluruumi tagamise abivajadus on tuvastatud ning vabal turul leidub sobiv eluruum, mida abivajaja soovib üürida või osta, siis on abivajajal võimalus sotsiaaltoetuste korra alusel taotleda eluruumi tagamiseks ühekordset toetust.

§ 10.  Kaebuste esitamine

  Eluruumi tagamise teenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kirjalik kaebus sotsiaaltöö spetsialistile. Sotsiaaltöö spetsialist teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse kaebuse menetlusse võtmiseks või mittevõtmiseks ning tulenevalt sellest esitab vallavalitsusele ettepanekud teenuse korralduse või kvaliteedi tõstmiseks.

§ 11.  Teavitamiskohustus, teenuse kulude tagasinõudmine ja tasaarveldus

 (1) Teenuse kasutajal on kohustus teavitada vallavalitsust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua teenuse osutamise sisu ja mahu muutumise või teenuse osutamise lõpetamise.

 (2) Vallavalitsus võib nõuda isikult talle alusetult teenuse osutamiseks tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi, kui isikul puudus õigusteenusele või see õigus oli peatunud või lõppenud.

 (3) Kui isik keeldub alusetult saadud teenuse osutamise kulusid tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha teenuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (4) Vallavalitsusel on õigustagasinõue tasaarvestada vallavalitsuse poolt isikule antava sama või muu toetuse nõudega võlaõigusseaduse alusel, välja arvatud sotsiaalhoolkande seaduse tähenduses sotsiaaltoetuse puhul.

§ 12.  Viivis

  Vallavalitsusel on teenuse andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Eluruumi tagamise teenuse kvaliteedi üle teostab järelevalvet sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Järelevalvet eluruumi tagamise teenuse üle teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Misso Vallavolikogu 16. veebruari 2012. a määrus nr 6 „Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Aigar Paas
volikogu esimees