HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Imavere Lasteaed Mõmmi põhimäärus

Väljaandja:Imavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Imavere Lasteaed Mõmmi põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2012 nr 25
RT IV, 28.11.2012, 18
jõustumine 01.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 01.04.2016, 1404.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Õiguslik seisund ja haldusala

 (1) Imavere Lasteaed Mõmmi (edaspidi lasteaed) on Imavere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

 (3) Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

§ 2.  Lasteaia liik ja struktuur

 (1) Lasteaed on oma liigilt eestikeelne lasteaed lastele vanuses 1,5 kuni 7 eluaastat.

 (2) Lasteaia rühmade liigid ja nende lõikes lasteaia kohtade arvu kinnitab vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul.

 (3) Lasteaia struktuuri moodustavad:
 1) sõimerühm Kaisumõmm - 1,5 - 3-aastased lapsed;
 2) sobitusrühm Müramõmm - 3-5-aastased lapsed;
[RT IV, 01.04.2016, 14 - jõust. 04.04.2016]
 3) vanem aiarühm Marumõmm - 5-7-aastased lapsed.

 (4) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv kolme lapse võrra väiksem ühe erivajadusega lapse kohta.
[RT IV, 01.04.2016, 14 - jõust. 04.04.2016]

§ 3.  Asukoht ja tööaeg

 (1) Lasteaia postiaadress on Antsu tee 4, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa 72401.

 (2) Lasteaed on avatud aastaringselt, väljaarvatud juulikuu.

 (3) Lasteaia lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, arvestades lasteaia hoolekogu ettepanekut.

§ 4.  Õppekeel ja asjaajamine

 (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 (2) Asjaajamiskeel on eesti keel. Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

 (3) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 5.  Teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Imavere valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

 (2) Lapse lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korra järgi.

§ 6.  Eelarve ja sümboolika

 (1) Lasteaial on valla eelarves oma alaeelarve.

 (2) Lasteaial on oma sümboolika - logo, lipp ja laul.

 (3) Lasteaed võib kasutada oma nimetusega blankette.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 7.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava, mis lähtub Imavere valla arengukavast.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja – valdkonnad;
 2) tegevuskava viieks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
 3) arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

 (4) Arengukava kinnitab Imavere Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (5) Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise.

§ 8.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates 1,5 eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 9.  Ülesanded

  Lasteaia ülesanneteks on:
 1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks;
 2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
 3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav, positiivse enesehinnangu ja mina pildiga;
 4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 5) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
 6) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lastevanemate, vallavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, spetsialistide, teiste koolieelsete lasteasutustega ja muude organisatsioonidega;
 7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 10.  Õppekava

  Lastele alushariduse võimaldamine toimub alushariduse riikliku õppekava alusel koostatud lasteaia õppekava järgi. Lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt heakskiidetud õppekava kinnitab pärast lasteaia hoolekogu arvamuse ärakuulamist lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 11.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Lasteaia igal rühmal on oma päevakava ja tegevuskava, mille koostamise aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaia tegevus- ja päevakavad kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

 (2) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

 (3) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias lastevanemate üldkoosolek, rühmade lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused.

 (4) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

§ 12.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamine. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

 (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 13.  Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk Laste ning vanemate õigused ja kohustused 

§ 14.  Laste õigused ja kohustused

  Lastel on õigus:
 1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
 2) vaimselt ja füüsiliselt turvalisele ja tervislikule arengukeskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal järgides päevakava ja tegevuskava;
 2) luua koostöös lasteaia personaliga tingimused lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks;
 3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
 4) tutvuda lasteaia õppekava, tegevus- ja päevakavaga, saada teavet töökorralduse kohta;
 5) olla valitud hoolekogu liikmeks;
 6) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, haridusameti või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
 2) pidama kinni lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma õigeaegselt igakuuliselt osalus- ja toitlustuskulu tasu;
 4) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest;
 5) teatama lapse pikemaajalisest puuduma jäämisest või lahkumisest lasteaiast.

5. peatükk Juhtimine 

§ 16.  Direktor

 (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Direktoril on käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, terviseedendamisest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

 (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (6) Lasteasutuse direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud isik.

 (7) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 17.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia direktor käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel.

 (3) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

§ 18.  Hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on luua koostöös lasteaia personaliga lapsele õppe- ja kasvatustegevuseks ja tema arengule ning huvidele vastav keskkond.

 (2) Lasteaia iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul toimuval üldkoosolekul või rühmakoosolekul hoolekogu koosseisu oma esindaja.

 (3) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus ja nimetab hoolekokku oma esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust.

 (4) Lasteaia hoolekogu pädevused ja tegutsemise kord on määratud hoolekogu põhimääruses ja teistes õigusaktides.

 (5) Lasteaia hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

6. peatükk Lasteaia töötajad 

§ 19.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja, lasteaia majandamist tagavad töötajad ja õpetajaid abistavad töötajad.

§ 20.  Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

 (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõuetega ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 21.  Konkursi korraldamine

  Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

§ 22.  Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga ja töölepinguga (sh ametijuhendiga).

 (2) Tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja teeb selle personalile allkirja vastu teatavaks.

 (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

7. peatükk Rahastamine 

§ 23.  Vara

 (1) Lasteaia vara kuulub valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia vara moodustavad lasteaia ja valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

 (3) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õpevahendid.

§ 24.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaia eelarve tulud moodustavad Imavere valla eelarvest ja eraldistest riigieelarvest, vanema poolt kaetavast osast ja toidukulust, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud lasteaia tasulisest tegevusest.

 (2) Lasteaia tasulisteks tegevusteks on lasteaia kasutuses olevate ruumide üürimine.

 (3) Lasteaia raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

8. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 25.  Aruandlus

  Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 26.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

9. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 27.  Lasteaia ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

 (1) Lasteaia korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus, õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaia personali ja lapsevanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamist, ümberkujundamist või tegevuse lõpetamist.

§ 28.  Tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia tegevuse lõpetamine toimub „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 33 lõikes 1 sätestatud korras.

 (2) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata samasisulise teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

10. peatükk Määruse rakendamine 

§ 29.  Rakendussätted

 (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) [ Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.