SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 25

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab koduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

  (2) Teenust korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi teenuseosutaja) kaudu.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Teenust osutatakse täisealisele isikule, kes vajab kodustes tingimustes elamiseks kõrvalabi käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud toimingutes ning kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Narva linnas.

§ 4.   Teenuse määramise põhimõtted

  (1) Sotsiaalabiamet otsustab teenuse vajaduse üldjuhul taotluse alusel või abivajaduse ilmnemisel.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas: isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid, samuti isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Abivajadusest teada saamisel selgitatakse välja teenuse andmise vajadus ja ulatus. Vajadusel abistatakse isikut taotluse esitamisel või toimingu tegemisel, kui isiku abistamata jätmise korral jääksid tema õigused kaitseta.

  (4) Abivajaduse tuvastamisel selgitab vastutav Sotsiaalabiameti spetsialist (edaspidi spetsialist) välja isikule sobivaima abi, mis toetab abivajaja iseseisvat toimetulekut ning suutlikkust korraldada iseseisvalt oma elu.

  (5) Teenust osutatakse hinnatud abivajadusest lähtuvalt ja abivajava isiku nõusolekul.

§ 5.   Rahastamine

  (1) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve ja isiku makstav tasu (edaspidi ka omaosalus). Teenuse osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

  (2) Teenuse saaja omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (3) Teenuseosutaja poolt osutatava teenuse hinna kehtestab Narva Linnavalitsus.

  (4) Teenuse saaja poolt omaosaluse maksmise üle otsustatakse pärast abivajaduse väljaselgitamist. Sotsiaalabiamet hindab, kas ja millisel määral on isik võimeline teenuse eest maksma.

  (5) Teenuse saaja vabastatakse tasu maksmisest, kui isiku saab toimetulekutoetust või tema sissetulek on alla poole kehtivast töötasu alammäärast, pärast eluasemekulude maha arvestamist.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile taotluse. Taotluse esitamine on vormivaba, kuid teenuse kiiruse ja selguse huvides on mõistlik esitada kirjalikult taasesitatavas vormis (e-kiri jms) või kirjalikus vormis taotlus. Taotluses märgitakse teenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, sotsiaalne seisund, teenuse taotlemise põhjus ja taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri.

  (2) Taotleja ja Sotsiaalabiamet teevad koostööd vajalike tõendite kogumisel ja taotlusdokumentide nõuetekohasuse saavutamisel.

  (3) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda asja otsustamiseks vajalike dokumentide esitamist.

  (4) Taotluse menetlemisel on spetsialistil õigus nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sealhulgas väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sealhulgas kulutusi põhjendavaid dokumente, teha kodukülastusi, saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (5) Puuduste esinemisel või ebapiisavate andmete korral annab Sotsiaalabiamet taotlejale aja puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete esitamiseks. Sotsiaalabiametil on põhjendatud vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi ja muude infosüsteemide.

§ 7.   Teenuse määramine

  (1) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb spetsialist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamisinstrumendiga taotleja hooldusvajadust.

  (2) Abi määramisel võetakse vajadusel arvesse abivajava isiku ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid, üldist majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, abivajava isiku enda panust toimetuleku tagamisel ning teisi olemasolevaid võimalusi olukorra lahendamiseks.

  (3) Sotsiaalabiamet otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused või määramisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Otsuses märgitakse teenuseosutaja, toimingute loetelu, maht, osutamise tähtaeg ja finantseerimine, sh omaosaluse suurus. Spetsialist teeb otsuse teatavaks teenuseosutajale ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (5) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui teenuse taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse või muu teenuse andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks.

  (6) Kui teenuse taotleja on võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teda teenuse osutamise alustamisel suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh vaide esitamise võimalusest ning korrast. Kui teenuse taotleja ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teenuse taotleja õigustest ja piirangutest, sh vaide esitamise võimalusest ning korrast, tema seaduslikku esindajat.

  (7) Vaie sotsiaalkaitse korraldamisel tehtud otsuse või toimingu peale esitatakse otsuse teinud või toimingu sooritanud haldusorganile, kui seadus ei sätesta teisiti.

  (8) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates vaide esitamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile, kui seadus ei sätesta pikemat tähtaega. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Teenuse osutamine

  (1) Teenusele vastuvõtmine toimub kuni viie tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (2) Teenuse osutamiseks sõlmib teenuseosutaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu. Lepingu lahutamatu osa on hooldusplaan. Leping koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb teenuse saajale ja teine teenuseosutajale ning lepingu koopia edastatakse Sotsiaalabiametisse.

  (3) Teenust osutatakse vastavalt hooldusplaanile, mille koostab ja vajadusel muudab spetsialist.

  (4) Teenuseosutaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima teenuselt lahkunud teenuse saajast Sotsiaalabiametit.

§ 9.   Teenuse lõpetamine

  (1) Teenus lõpetatakse Sotsiaalabiameti otsusega kui:
  1) teenuse saaja on kehtivalt esitanud teenuse lõpetamise avalduse;
  2) ära on langenud teenuse määramist põhjustanud asjaolud;
  3) teenuse saaja asub alaliselt elama teise omavalitsuse või riigi territooriumile;
  4) teenuse saaja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud hüvitise saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks;
  5) seoses teenuse saaja surmaga;
  6) muul põhjusel teenuse saaja ei vasta enam seaduses sätestatud tingimustele.

  (2) Teenuse ja teenuseosutaja määramine lõpetatakse alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude tekkimisest.

§ 10.   Järelevalve teostamine ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab Sotsiaalabiamet.

  (2) Teenuse korraldamise ja osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuseosutaja, kes esitab Sotsiaalabiametile vastavad aruanded.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json