Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 33

Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 09.06.2016 nr 15
RT IV, 16.06.2016, 3
jõustumine 19.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 01.04.2021, 2404.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib linnatoetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimusi ja korda kõikidele pensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) pensionär – mistahes pensioni saav isik;
  2) vähenenud töövõimega isik – osalise või puuduva töövõimega isik Töövõimetoetuse seaduse mõttes.

  (3) Toetuse maksmise eesmärgiks on pensionäride ja vähenenud töövõimega isikute (edaspidi taotleja) elukvaliteedi toetamine ja hinnatõusu osaline kompenseerimine.

  (4) Toetuse maksmise allikaks on Narva linnaeelarve.

  (5) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1).

  (2) Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

  (3) Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on taotleja kohustatud teatama Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit. Vajadusel Sotsiaalabiameti ametnikul on õigus saada isiku kohta talle toetuse määramiseks vajalikke täiendavaid andmeid või selgitusi.

  (4) Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

  (5) Otsus toetuse määramise ja maksmise kohta tehakse Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kaudu. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil.

  (6) Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. september - 30. november.

  (7) Toetust makstakse sularahas või pangaarvele ülekandega. Sularahas makstakse toetust vaid nendele isikutele, kes saavad pensioni või töövõimetoetust kojukandena posti teel.

  (8) Toetuse suurus on 20 eurot.

  (81) 2021. aastal toetuse suurus on 25 eurot.
[RT IV, 01.04.2021, 24 - jõust. 04.04.2021]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa Linnatoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json