Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 34

Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest

Vastu võetud 30.01.2020 nr 5
RT IV, 05.02.2020, 37
jõustumine 08.02.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 01.04.2021, 2204.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2, Narva linna põhimääruse punkti 7.3.1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Narva linna eelarvest kodanikualgatuse toetamiseks antavate toetuste taotlemise menetlemise protsessi ja vahendite kasutamist.

§ 2.   Kodanikualgatuse toetamise eesmärgid

  Kodanikualgatuse toetamise eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, suurendada linna elanike teadlikkust linna eelarvest, ergutada kodanikuaktiivsust, soodustada kogukonnapõhist koostööd, leida lahendusi tekkinud vajadustele ning viia ellu uusi ideid.

§ 3.   Kodanikualgatuse toetamise objekt

  (1) Kodanikualgatuse toetamisega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (2) Kodanikualgatuse objekt on Narva linnaga seotud investeerimisobjekt, mis on avalikkuse huvides ja asub linnas ning on üldkasutuses ning see ei põhjusta järgnevatel aastatel linnaeelarves ebamõistlikke kulutusi.

  (3) Kodanikualgatuse toetuse osa suurus määratakse igal aastal Narva linna eelarves.

  (4) Kodanikualgatuse toetuse suuruseks eelarveaastal on 300 000 eurot.
[RT IV, 01.04.2021, 22 - jõust. 04.04.2021]

  (5) Narva Linnavolikogu võib enne kodanikualgatuse toetamise menetluse algust otsustada kodanikualgatuse toetuse suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 4.   Kodanikualgatuse toetamise menetlusest teavitamine

  (1) Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tutvustab kodanikualgatuse toetamise menetlust avalikkusele, kutsub linnakodanikke ning kõiki linna arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ideid esitama.

  (2) Avalikkuse teavitamiseks avaldab linnavalitsus teated erinevate linna meediakanalite (linna koduleht, linna sotsiaalmeedia jmt) kaudu.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Kodanikualgatuse toetamise menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideid võib esitada linnavalitsusele käsiposti, tavaposti paberkandjal aadressil Peetri plats 5, Narva või elektronposti aadressil (lisa 1).

  (3) Ideede esitamisel peab olema märgitud:
   - esitaja nimi, kontaktandmed;
   - idee/objekti nimetus;
   - eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millise Narva linnas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab);
   - sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu);
   - võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt);
   - projekti põhjalik kulueelarve;
   - idee elluviimise ajakava.

  (4) Idee peab olema teostatud maksimaalselt kahe aasta jooksul alates Narva Linnavalitsuse otsuse teatavaks tegemise momendist.

§ 6.   Ideede analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ideid analüüsib ja hindab linnavalitsuse poolt moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse vastava eriala spetsialistid, linnavolikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

  (2) Ideid hinnatakse lähtuvalt alljärgnevatest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus Narva linnale;
  2) jätkusuutlikkus;
  3) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  4) idee realiseerimisest kasusaajate hulk;
  5) objekti teenindamise reaalne võimalikkus.

  (3) Komisjonil on õigus esitatud idee rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui idee on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega.

  (4) Nõuetele vastavad ideed avaldatakse linna veebilehel ja linna ajalehes ning pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Linnaelanike hääletus ja hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle kestuse määrab linnavalitsus.

  (2) Rahvahäälestusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on hääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Narva linnas.

  (3) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe idee poolt.

  (4) Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee . Küsitlusest osavõtja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (5) Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad hääletada Linnavalitsuse poolt määratud kohas (lisa 2).

  (6) Rahvahäälestuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (7) Rahvahäälestuse tulemuse selgitab välja käesoleva määruse § 6 lõike 1 kohaselt moodustatud komisjon. Komisjon esitab tulemused kinnitamiseks linnavalitsusele. Tulemused avaldatakse linna ajalehes ja linna veebilehel.

§ 8.   Kodanikualgatuse toetuse kasutamine

  (1) Linaelanike hääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Narva linna kodanikualgatuse toetamiseks eraldatud vahenditest.

  (2) Ideede elluviimist korraldab ja viib läbi Narva Linnavalitsus.

  (3) Kodanikualgatuse toetusel valminud või soetatud objektid peavad olema märgistatud stendi ja/või tahvliga, kus peab olema järgnevas sõnastuses tekst: „Projekti rahastati kodanikualgatuse toetamise korras Narva linna eelarve vahenditest”, idee autori (-te) nimi ja perekonnanimi.

§ 9.   Kodanikualgatuse toetamise korra Narva linna eelarvest rakendamine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Kodanikualgatuse toetamise ettepaneku esitamise vorm

Lisa 2 Hääletussedeli vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json