Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 36

Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend

Vastu võetud 30.11.2017 nr 1
RT IV, 12.12.2017, 3
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 01.04.2021, 1401.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Palgajuhend reguleerib Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujatele palga ja töötasu maksmise põhimõtteid, puhkusetasu ja lisatasude maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Palgajuhendi eesmärk

  Palgajuhend tagab, et teenistujal on selgus:
  1) millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb;
  2) milline on nende osakaal kogupalgas;
  3) kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 3.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – avaliku teenistuse seaduse § 5 alusel Väike-Maarja vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev ja töölepingu alusel töötav töötaja;
  2) ametnik – Väike-Maarja vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu; ametnik on teenistuses avaliku teenistuse seaduse alusel vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ametikohal;
  3) töötaja – Väike-Maarja vallaga eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd; töötaja töötab töölepingu alusel vallavalitsuse teenistuskohtade kooseisus ettenähtud töökohal;
  4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  5) palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest) ning asendustasu;
  6) töötasu – töötajale makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest) ning asendustasust, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
  7) põhipalk – teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  8) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  9) preemia – ergutus, mille määramise aluseks on ühekordne erakordsete teenistuskohustuste silmapaistev täitmine ning mida makstakse vastavate vahendite olemasolu korral eelarves;
  10) lisatasu – tasu, mida makstakse täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või valveajal, ületundide tegemisel, ööajal ja riigipühadel tehtava töö eest.
  11) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest;
  12) teenistusgrupp – sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele.

§ 4.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujale palga määramisel ja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest vastavalt tööajatabelile. Tööajatabeli kinnitab vallavanem.

  (4) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

  (5) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga. Töötaja töötasu (v.a. preemia) lepitakse töötaja ja vallavanema vahel kokku töölepingus. Ettepaneku palga määramiseks või töötasu kokkuleppimiseks teeb vahetu juht.

  (6) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest (kuni 15%) madalama palgamäära.

  (7) Ettepaneku teenistuja põhipalka muuta esitab vahetu juht vallavanemale, tuues ettepanekus välja vastavad põhjendused (töötulemuste hindamine, teenistuja ametiülesannete mahu muutus, tööjõuturu situatsiooni muutus jm).

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Palk ja töötasu võivad lisaks põhipalgale sisaldada:
  1) lisatasu öötöö eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas;
  2) lisatasu riigipühadel töötamise eest;
  3) lisatasu ületunnitöö eest;
  4) lisatasu valveaja eest;
  5) muutuvpalka;
  6) asendustasu.

§ 6.   Põhipalk

  (1) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud teenistusgruppidesse (1-5), millele vastavad põhipalgamäärade vahemikud, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Teenistuja individuaalse palga määramisel arvestatakse teenistuskoha olulisust, töö keerukuse astet ja vastutuse ulatust, töövaldkonna strateegilisust, isiklikku töösooritust, töökogemust ning spetsiifiliste oskuste kättesaadavust tööjõuturul. Individuaalsete põhipalkade muutmise eelduseks on eelarveliste vahendite olemasolu.

  (3) Põhipalgamäärade vahemike muutmine ei too kaasa automaatselt individuaalsete palkade muutumist.

  (4) Erandjuhtudel on vallavanema põhjendatud käskkirja alusel võimalik maksta väljaspool põhipalgamäärade vahemikku jäävat põhipalka.

§ 7.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Kalendriaastas teenistujale välja makstav muutuvpalga (preemia ja lisatasu) kogusumma ei tohi ületada 20% teenistujale sama kalendriaasta määratud põhipalga kogusummast.

  (2) Preemiat võib maksta kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest. Preemia suuruse otsustab vallavanem igal korral eraldi. Preemiat makstakse ainult teenistusülesannete täitmisest lähtuvalt ning tähtpäevade (jaanipäev, jõulud, sünnipäev, teenetemärgi andmine jm) puhul teenistujaid ei premeerita.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kaheteistkümneks (12) kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kaksteist (12) kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

  (4) Täiendavate teenistusülesannete täitmise eest lisatasu maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mille eest lisatasu makstakse, otsustab vallavanem.

§ 8.   Asendustasu

  (1) Puuduva teenistuja või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest makstakse ametnikule või töötajale asendustasu, kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis või töölepingus ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel asendavad puuduvat teenistujat, makstakse lisaks nende enda palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatuses proportsionaalselt neile pandud puuduva ametniku ülesannete hulgale.

  (3) Kirjaliku ettepaneku puuduva teenistuja ülesannete täitmiseks ja nende ülesannete panemiseks teisele teenistujale esitab teenistuja vahetu juht vallavanemale. Ülesannete määramise ja asendustasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

§ 9.   Eritingimustes töötamise lisatasu

  (1) Eritingimuste lisatasu makstakse teenistujale ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada vaba aja andmisega.

  (2) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on vahetu juhi kinnitatud tööajaarvestuse tabel ning vahetu juhi ettepanek.

§ 10.   Puhkusetasu

  Puhkusetasu kantakse teenistuja arvelduskontole üle järgmisel palgapäeval või soovi korral hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 11.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa 1 Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad
[RT IV, 01.04.2021, 14 - jõust. 01.06.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json