Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 42

Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 30.03.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla ametiasutuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Asutuse juhi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras. Konkurss kuulutatakse välja vallavanema käskkirjaga.

  (2) Konkursi läbiviimise tagab vallakantselei.

  (3) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade Põltsamaa valla veebilehel, Töötukassa portaalis tööpakkumiste all ja ühes üleriigilises ajalehes arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt 14 kalendripäeva konkursiteate ilmumise päevast arvates. Konkursiteade võib olla avaldatud ka teistes infokandjates või meedias.

  (4) Konkursiteates märgitakse:
  1) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus koos asutuse ja asukoha nimetusega;
  2) tööülesannete lühikirjeldus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) koos kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu ja nende esitamise tähtaeg;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurus;
  6) määratud ajaks töölepingu sõlmimise korral tähtaeg;
  7) e-posti aadress ja postiaadress, kuhu kandideerimisavaldus ja dokumendid tuleb esitada;
  8) kontaktisiku kontaktandmed.

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Dokumendid esitatakse Põltsamaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle kandideerimisavaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub hiljemalt konkursiteates märgitud tähtpäevaks.

§ 4.   Komisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga vähemalt viieliikmeline komisjon. Hoolekogu olemasolul kuulub komisjoni koosseisu hallatava asutuse hoolekogu esindaja. Vajadusel võib konkursi läbiviimisse kaasata ametiasutuse väliseid isikuid.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek. Koosolekut juhatab vallavanem.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas vallavanem.

  (5) Komisjoni töö protokollitakse.

§ 5.   Valiku läbiviimine

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendi- ja vestlusvooru. Komisjonil on õigus vajadusel otsustada ka testi või täiendava lisaülesande täitmise, taustauuringu jms tegemine.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel ning kontrollitakse kandidaatide vastavust konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

  (3) Ametikohale esitatud nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusvooru komisjoni valikul.

  (4) Enne vestluse algust tutvustab vallavanem kandidaatidele komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (5) Vestlusvoorus on komisjoni liikmetel õigus esitada kandidaadile küsimusi ja kandidaadil õigus saada oma küsimustele vastuseid.

  (6) Vajadusel võib komisjon otsustada ükskõik millises konkursietapis lisavooru toimumise.

§ 6.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Komisjoni otsus (kandidaatide pingerida) tehakse hääletades. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab vallavanema hääl.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kes sai pingereas parima tulemuse.

  (3) Valituks osutunud kandidaadi esitab vallavanem vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks.

  (4) Komisjoni otsustest annab kandidaatidele teada vallakantselei.

  (5) Konkursi käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse üks aasta valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a ametikohale valituks osutunud kandidaadi dokumendid.

§ 7.   Konkursi nurjumine

  (1) Konkurss on nurjunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale mittevastavaks.

  (2) Konkursi võib tunnistada nurjunuks käesoleva määruse § 9 punktis 3 nimetatud juhul.

  (3) Kui konkurss loetakse nurjunuks, kuulutatakse vallavanema käskkirjaga välja uus konkurss.

  (4) Kuni uue konkursi tulemuste kinnitamiseni määratakse vallavanema käskkirjaga asutuse juhi ametikohale ajutine asendaja.

§ 8.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks osutunud isik kinnitatakse ametisse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalituse korralduse alusel sõlmib vallavanem ametisse kinnitatud isikuga töölepingu.

  (3) Vallavanemal on õigustöölepingut mitte sõlmida, kui:
  1) enne töölepingu sõlmimist ilmnesid asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  2) valituks osutunud kandidaat ei allkirjasta töölepingut määratud tähtajaks.

§ 9.   Ametisse kinnitatud juhi loobumine tööle asumisest

  Ametisse kinnitatud juhi poolt tööle asumisest loobumisel kutsub vallavanem kokku komisjoni koosoleku, mille pädevuses on langetada üks järgnevatest otsustest:
  1) esitada vallavalitsusele kinnitamiseks kandidaatide pingerea alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat;
  2) viia läbi uus hääletusvoor;
  3) teha ettepanek konkursi nurjunuks tunnistamiseks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavanem

Janne Veski
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json