Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raieloa andmise kord

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 45

Puude raieloa andmise kord

Vastu võetud 29.03.2021 nr 3

Määrus on kehtestatud looduskaitseseaduse § 45, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Kohila Vallavolikogu 28. detsembri 2004. a määruse nr 72 “Otsustusõiguse delegeerimine” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse Kohila valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel üksikpuude raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemise ja andmise korda ning eeskirjas välja toodud erandjuhtudel kogu valla territooriumil puude või põõsaste raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemise ja andmise korda.

  (2) Eeskirja eesmärk on tagada väärtusliku kõrghaljastuse kaitse, säilitada looduslikku mitmekesisust ning leevendada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid.

  (3) Eeskirja ei kohaldata puude raiele metsamaal metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) tiheasustusala – alevis, alevikus ja külas selgelt piiritletav kompaktse asustuse ja hoonestusega ala;
  2) puu – puittaim, mille rinnasläbimõõt on vähemalt 12 cm ning millel on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi ja võra;
  3) põlispuu – puittaim, mille rinnasläbimõõt on vähemalt 220 cm või mis on liigile omasest keskmisest kõrgema vanusega või bioloogilise, looduskaitselise, esteetilise või kultuuriloolise tähtsusega puu;
  4) põõsas – puittaim, mille tüvi haruneb maapinna lähedalt ja moodustab mitu ühetugevust tüvikut ehk tüvekest.
  5) rinnasläbimõõt – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt maapinnast;
  6) raie – puu(de) langetamine koos raiejäätmete koristamisega;
  7) hoolduslõikus - puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu liigi- (sordi-) omane võrakuju ning elujõulisus;
  8) asendusistutus – raiutud puude asemele uute puude või põõsaste istutamine;
  9) raieluba - luba, mis annab õiguse puude või põõsaste raieks või hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  10) raieloa taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb raieluba puude või põõsaste raieks või hoolduslõikuseks;
  11) raierahu – ajavahemik lindude pesitsemise ja nahkhiirte poegimise ajal (aprilli algusest juuli lõpuni), millal võib piirata raietööde tegemise aega.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba on vaja taotleda tiheasutusalal kasvavate puude raieks ja hoolduslõikuseks.

  (2) Väljaspool tiheasutusala on vaja raieluba taotleda järgmistel juhtudel:
  1) põlispuude ja puiestee moodustavate puude või põõsaste raieks või hoolduslõikuseks;
  2) looduskaitseseaduse mõistes kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide kaitsevööndis asuvate puude ja põõsaste raieks või hoolduslõikuseks;
  3) detailplaneeringus ettenähtud haljastusse kuuluvate puude või põõsaste raieks.

  (3) Raieluba pole vaja taotleda:
  1) puude raieks, mille rinnasdiameeter 1,3 meetri kõrguselt on alla 12 cm;
  2) viljapuude raieks;
  3) põõsaste ja hekkide eemaldamiseks kinnistu omaniku territooriumilt;
  4) planeeritava ehitise alla jäävate puude raieks, kui raieloa taotluses nimetatud andmed ja lisad on esitatud ehitusloa/ehitusteatise taotluses;
  5) tuulemurru, tuuleheite või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud/langenud puule;
  6) kuivanud okste eemaldamiseks;
  7) vallavalitsuse poolt tellitud puude raieks või hoolduslõikuseks Kohila valla avalikel aladel;
  8) puude raieks päästetöödel.

  (4) Raieloa taotlus esitatakse Kohila Vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt allkirjastatult. Raieloa taotluses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) raieloa taotleja nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber);
  2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber), kui taotleja pole kinnistu omanik;
  3) puude asukoht (aadress koos katastritunnusega);
  4) planeeritav tegevus (raie, hoolduslõikus);
  5) raiutavate puude liik, rinnasdiameeter ja puude arv;
  6) tegevuse põhjendus;
  7) tegevuse eeldatav algus ja lõpp;
  8) taotluse esitamise kuupäev.

  (5) Vajadusel lisatakse raieloa taotlusele:
  1) katastriüksuse plaan, millel märgitakse eemaldamisele kuuluvate puude võimalikult täpne asukoht;
  2) ühistu olemasolul väljavõte ühistu üldkoosoleku protokollist või ühistu juhatuse liikmete allkirjastatud nõusolek;
  3) puude kasvukoha kinnistu omaniku allkirjastatud nõusolek, kui taotlust ei esita kõnealuse kinnistu omanik;
  4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas;
  5) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutavad puud või põõsad asuvad muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  6) Keskkonnaameti nõusolek kui raiutavad puud või põõsad asuvad veekaitsevööndis.

  (6) Kaitsealuste ja olulist avalikku huvi pälvivate puude raieks võib nõuda taotluse lisana ka dendroloogi poolt koostatud eksperthinnangut või haljastusprojekti.

  (7) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama vallavalitsuse esindajal juurdepääsu taotluses nimetatud puudele ja põõsastele.

§ 4.   Raieloa menetlemine ja väljastamine

  (1) Esitatud raieloa taotlusi menetleb vallavalitsuse vastav ametnik.

  (2) Ametnik:
  1) registreerib taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) vaatab taotluse läbi ja otsustab raieloa andmise ning täiendavate tingimuste määramise 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest;
  3) kontrollib puude raiumise vajalikkust ja võimalikkust;
  4) kaasab otsuse tegemisse vallaaedniku ning vajadusel teisi eksperte;
  5) korraldab vajadusel raieloa andmise korral raiutavate puude looduses märgistamise;
  6) vormistab otsuse või raieloa digitaalselt või kahes eksemplaris paberkandjal, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb vallavalitsusse.

  (3) Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  3) raieloa taotleja pole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti- või ala valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust ning teisi täiendavalt nõutud dokumente või seletusi;
  4) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  5) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  6) puu on elujõuline ning ei varjuta liigselt valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust või muud konstruktsiooni), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  7) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on põlispuuga;
  8) taotluse esitaja soovib teha raiet raierahu perioodil.

  (4) Raieloa muutmine või kehtetuks tunnistamine vormistatakse ja allkirjastatakse ametniku poolt ning edastatakse loa taotlejale.

§ 5.   Raieluba ja raie

  (1) Raieloaga määratakse kindlaks raie või hoolduslõikuse ulatus ja vajadusel lisatingimused, mille rikkumise korral on vallavalituse vastutaval ametnikul õigus raieluba muuta või kehtetuks tunnistada.

  (2) Raie-ja hoolduslõikuse teostamise tingimused:
  1) raie- ja hoolduslõikusega seotud töid võib vajadusel teha korvtõstukilt, tellingult, redelilt või rakmelt, pidades silmas seadme või abivahendi kasutamist reguleerivad ohutusnõudeid. Puuronimiskasside kasutamine pole hoolduslõikusel lubatud.
  2) hoolduslõikusel tuleb puude seenhaigustesse nakatumise riski vähendamiseks vältida suure läbimõõduga tehtavate lõikehaavade tekitamist.
  3) hoolduslõikus teostada varakevadel, vahetult enne lehtede puhkemist, või aktiivse kasvuperioodi jooksul (juulis ja augustis), kuid kindlasti mitte lehtede kolletumise ja langemise ajal ning talvisel perioodil.

  (3) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, on võimalik taotleda raieloa pikendamist lihtkirjaliku avalduse alusel.

  (4) Raieloa kõrvaltingimusena võib Kohila Vallavalitsus määrata nõude asendusistutuseks, kui eemaldatava kõrghaljastuse põhjuseks on ehitus- ja arendustegevusele ette jäämine, järgmistel tingimustel:
  1) asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.
  2) asendusistutuse garantiikirjas on Kohila Vallavalitsusel õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral viiakse asendusistutus täide samas asukohas, kus raiet teostati, või sama asula piires, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.
  3) Kohila Vallavalitsusel on õigus määrata detailsed tingimused asendusistutuse korral istutatavatele istikutele, sealhulgas istikute liigi, vanuse, kõrguse, võra läbimõõdu kohta.
  4) asendusistutuse valmimisest tuleb vallavalitsust kirjalikult teavitada ning vajadusel võimaldada kontrollida asendusistutuse nõuetele vastavust. Juhul, kui istutustöö ei vasta nõuetele, on vallavalitsusel õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.
  5) asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (5) Enne raietööde tegemist peab raietööde tegija veenduma, et raiesse kuuluvatel puudel või põõsastel poleks lindude või imetajate pesasid koos munade või poegadega. Kui need avastatakse, tuleb raietööd koheselt peatada ning teavitada edasiste juhiste saamiseks Kohila Vallavalitsust.

  (6) Raietööde tehniliselt õige teostamise, ohutuse ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa taotleja või kinnistu omanik.

  (7) Raieloa taotleja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (8) Puu raiumise, hoolduslõikuse, okste äraveoga ja raieloas esitatud tingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele raieluba on antud kui ei ole määratud teisiti.

  (9) Raiekoha koristamisel tuleb järgida Kohila vallas kehtivaid asjakohaseid eeskirju.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Kohila Vallavalitsus või vallavalitsuse määratud ametnik oma pädevuse kohaselt.

  (2) Raiekoha koristamata jätmisel või asendusistutuse kohustuse täitmata jätmisel on vastaval ametnikul õigus teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Käesolevas korras ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist puude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 09. veebruar 2009 määrus nr 3 “Puude ja põõsaste raie eeskirja kinnitamine”.

Uku Torjus
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json