HaridusKool

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 3

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 23.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi kool) esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärgiks on Haapsalu linna haldusterritooriumil lapsevanema poolt lapse kooli valikuõigust tagava korra kehtestamine.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Haapsalu linn.

  (3) Lapse seaduslikule esindajale on lapse jaoks kooli valik vaba.

§ 4.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

  (1) Taotluse saab lapsevanem esitada Haapsalu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO või esitades vormikohase taotluse (lisa 1) Haapsalu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Taotluste vastuvõtt järgmise õppeaasta esimese klassi õpilastele toimub sama kalendriaasta märtsikuus.

  (3) Taotluse esitamisel saab lapsevanem kooli valikul reastada oma eelistused.

§ 5.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine

  (1) Esitatud taotluste alusel koostab linnavalitsus koolide kaupa esimesse klassi õppima asuda soovivate õpilaste nimekirjad.

  (2) Kui ühte kooli astumiseks esitatud taotlusi on rohkem kui selles koolis kohti, lähtutakse õpilaste nimekirja koostamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis või;
  2) lapse elukoha lähedusest koolile;
  3) arvestatakse taotluses teise eelistusena märgitud kooli.

  (3) Esimeste klasside nimekirjadega saab tutvuda koolides alates 30. aprillist.

  (4) Lapse kooli vastuvõtu lõplikuks vormistamiseks tuleb lapsevanemal esitada sellele koolile, mille nimekirja laps taotluse menetlemisel arvati, kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid vastavalt kooli poolt kehtestatud vastuvõtu korrale.

  (5) Väljaspool Haapsalu linna registreeritud elukohta omavate laste koolikoha taotlusi hakatakse vabade kohtade olemasolul läbi vaatama alates esimesest maist.

§ 6.   Rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määrus nr 4 „Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa Taotlus lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json