HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 4

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 23.03.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 ja § 19 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Haapsalu linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja väljaarvamist.

§ 2.   Lasteasutusse vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteasutuses koha saamiseks tekib lapsevanemal, hooldajal või eestkostjal (edaspidi vanem) õigus kui:
  1) laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Haapsalu linn.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui taotluse esitamise ajal lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Haapsalu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Haapsalu linna elukoha registreerimise aeg.

  (4) Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteasutusele ja ühte lasteasutusse võetakse üldjuhul järjekorra alusel vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Haapsalu linna.

  (6) Põhjendatud juhtudel võetakse lasteasutusse Haapsalu linnavalitsuse otsusel väljaspool järjekorda laps, kes vajab kohta tema arengu huvidest lähtuvalt.

  (7) Lasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Haapsalu linna haldusterritoorium.

§ 3.   Arvestuse pidamine ja taotluse esitamine

  (1) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta peetakse Haapsalu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO (edaspidi ARNO).

  (2) Lapsele lasteasutuse koha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks ja lõpetamiseks esitab vanem vastava taotluse ARNOs või vormikohase taotluse (Lisa 1) Haapsalu Linnavalitsuses.

  (3) Taotlused reastatakse ARNOs koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega ja lapse vanust 30. septembri seisuga.

  (4) Konkreetse lasteasutuse andmete õigsuse eest ARNOs vastutab vastava lasteasutuse direktor.

  (5) Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks registris ARNO 1. aprillist.

  (6) Lapsevanemale saadetakse elektrooniliselt teatis koha pakkumise kohta lasteasutuses, registris ARNO olevale kontaktile, hiljemalt 1. juuniks.

  (7) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu õppeaasta kestel.

§ 4.   Erirühma vastuvõtmine

  (1) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusega nr 78 “Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord”.

  (2) Hariduslike erivajadustega laste erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna otsuse numbri. Lapse erirühma järjekorra aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna poolt väljastatud otsuse numbri lisamise kuupäev ARNOs.

§ 5.   Osaajaline koht

  (1) Kui Haapsalu linna territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob linnavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht.

  (2) Osaajaline koht moodustatakse kui laps ei vaja kohta iga päev või kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (3) Osaajalise koha kasutamiseks määratakse direktori käskkirjaga lapse poolt lasteasutuse koha kasutamise aeg ja vanema poolt kaetava osa suurus.

§ 6.   Ajutine koht

  (1) Ajutise koha kasutamine on tähtajaline.

  (2) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus (Lisa 2).

§ 7.   Lapse lasteasutusse tulek

  (1) Lapse esmakordsel lasteasutusse tulekul informeerib vanem lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse tervislikust seisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvub vanem lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 8.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse enne lahkumist ARNOs.

  (2) Laps arvatakse lasteasutusest välja kui laps läheb kooli.

§ 9.   Lasteasutuse koha kasutamise peatamine

  Lasteasutuses peatatakse koha kasutamine, kui laps on puudunud üle ühe kuu ja vanem ei ole tema poolt esitatud kontaktidel kättesaadav.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 18.11.2020. a määrus nr 11 „Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa 1 Lasteaeda registreerumine

Lisa 2 Haapsalu linna munitsipaallasteaia ajutise kohakasutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json