HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 7

Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus

Vastu võetud 24.03.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse liik, nimetus ja asukoht

  (1) Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaia nimetus on Võhma lasteaed Mänguveski (edaspidi lasteaed).

  (3) Lasteaed asub Veski 11, Võhma 70604, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

§ 2.   Õiguslikud alused

  (1) Lasteaed on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest (edaspidi KELS), kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, s.h käesolevast põhimäärusest ning talle laienevad teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.

  (3) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on antud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks koolieelses lasteasutuses.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on oma nimetusega pitsat, logo ja logoga lipp.

§ 4.   Keel ja asjaajamine

  (1) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

§ 5.   Eelarve

  (1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (2) Lasteaia eelarve eelnõu koostab direktor, arvestades lasteaia vajadusi, personali ettepanekuid ning valla võimalusi.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 6.   Rühmad

  (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

  (2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

  (3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
  1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

§ 7.   Laste arv rühmas

  (1) Rühma registreeritud laste arv on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (2) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra ning lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 järgi tehtud otsust on lasteaia hoolekogul õigus direktori ettepanekul muuta tagasi vastavaks paragrahvi lõikele 1, et tagada lapse arenguks vajalikud tingimused.

  (4) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitusrühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § -is 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitustest.

  (5) Erivajadusega laps võetakse sobitusrühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § -is 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

  (6) Sobitusrühmas täidab üks erivajadusega laps kolm kohta.

§ 8.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia koha valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

3. peatükk ÕPPE- KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

§ 10.   Lasteaia töökorraldus

  (1) Lasteaia on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia lahtioleku ajad kinnitab ja muudab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (3) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 11.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamine, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevuse juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (4) Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava.

  (5) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

§ 12.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

  (2) Lasteaia arengukava koostamine, kinnitamine ja uuendamine toimub volikogu kehtestatud korra kohaselt.

  (3) Arengukava avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 13.   Kodukord

  (1) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumistest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse kodukorras.

  (3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused nendega tutvumiseks.

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 14.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on direktor, majandusjuhataja, õpetajad ning teised õppekasvatusalal töötavad isikud, lasteaia majandamist ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud miinimumkoosseisudest.

  (3) Personali koosseisu muutmise korral esitab lasteasutuse direktor taotluse vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Lasteaia personali töökorraldus lähtub põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on üks õppe- ja kasvatusala töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse kohta, liitrühmas kuni üheksa lapse kohta ja lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta.

  (6) Kui käesoleva põhimääruse § 7 lõike 2 alusel on laste arvu suurendatud, siis võib üks õppe- ja kasvatusala töötav isik või õpetajat abistav töötaja olla sõimerühmas kuni kaheksa lapse kohta, liitrühmas kuni kümne lapse kohta ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

  (7) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 15.   Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia pedagoogide ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine.

  (2) Pedagoogid:
  1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  2) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses;
  3) jälgivad lapse arengut ja toimetulekut lasteasutuses ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi;
  4) lähtuvad lapse arengu hindamisel ja toetamisel põhimõtetest, mis on sätestatud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;
  5) on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  6) tagavad õppe- ja päevakava järgimise.

  (3) Logopeed osutab laste kõne arengut toetavat abi.

  (4) Lasteaeda teenindav personal:
  1) abistab pedagooge rühmas;
  2) tagab lasteaia häireteta töö ja majandamise ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;
  3) tagab laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  4) hoiab korras lasteaia territooriumi ja ruumid;
  5) tagab laste vaimse ja füüsilise turvalisuse;
  6) täidab teisi lasteaia direktori antud ühekordseid ülesandeid.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Personalil on õigus:
  1) teha ettepanekuid lasteaia tegevuse arendamiseks;
  2) osaleda täiendõppes;
  3) kasutada teiste dokumentide ja õigusaktidega sätestatud õigusi.

  (7) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja lasteasutuse töökorralduse reeglite, ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 16.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor, kelle ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukoguga.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktoril on oma ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning eelarvevahendite õigus- ja sihipärase, otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.

  (5) Direktor annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.

  (6) Direktor sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia töötajatega.

  (7) Direktori tööülesanded on kirjeldatud töölepingus.

  (8) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses lasteaia töötaja, kellele on see direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab volikogu.

  (2) Hoolekogu ülesanded:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaias töötab pedagoogiline nõukogu, mille liikmeteks on direktor, õpetajad ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppekasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse.

§ 19.   Lasteaia juhtkond

  (1) Lasteaial on juhtkond, kuhu kuuluvad direktor ning majandusjuhataja.

  (2) Lasteaia juhtkond on direktorile lasteaia tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 20.   Laste õigused

  Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 21.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) last lasteaeda tuua ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe – ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma esitatud arvete alusel igakuiselt toiduraha ja osalustasu vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 25.06.2015. a määrus nr 7 „Võhma Lasteaed Mänguveski põhimäärus“.

§ 24.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Toobal
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json