SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2022, 54

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 24.03.2022 nr 7
RT IV, 01.04.2022, 54
jõustumine 04.04.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 07.07.2022, 710.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022
22.12.2022RT IV, 31.12.2022, 3503.01.2023, rakendatakse alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Alutaguse vallas.

§ 2.   Eluasemekulude arvestus

  (1) Alalise eluruumiga seotud eluasemekuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõikes 5 loetletud kulud.

  (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m2 iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse 51 m2.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse alalise eluruumiga seotud alalised dokumentaalselt tõestatud tegelikud eluasemekulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või arve.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üüritasu kuni 5,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 6,00 eurot m2 kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 6 kuud kalendriaastas;
[RT IV, 07.07.2022, 7 - jõust. 10.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 6,00 eurot eluruumi 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 6,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia kuni 10,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20,00 eurot 1 m2 kohta kuus. Ahikütte puhul mitte üle 1200,00 euro aastas. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
[RT IV, 31.12.2022, 35 - jõust. 03.01.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 50,00 eurot inimese kohta kuus. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus. Septiku tühjendamise puhul kompenseeritakse kulu kuni kaks korda aastas. Kogumismahuti tühjendamise puhul kuni neli korda aastas. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 100,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 60,00 eurot kuus;
[RT IV, 31.12.2022, 35 - jõust. 03.01.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  8) tarbitud gaasiballooni maksumus kuni 60,00 eurot kvartalis. Balloonigaasi puhul kompenseeritakse üks balloon gaasi kvartalis, alates 5-liikmelisest perest kaks ballooni kvartalis. Kompenseerimine toimub kulu tegemise kuul;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoone kindlustuse kulud kuni 1,00 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 10,00 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluasemekulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse alates 2022. aasta 1. aprillist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json