HaridusKool

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Sinimäe Põhikooli arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2012, 2

Sinimäe Põhikooli arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine

Vastu võetud 16.03.2006 nr 9
KO 2007, 27, 324
jõustumine 20.03.2006

Käesolev määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 alusel.

§ 1.   Määruse eemärk ja reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sinimäe Põhikooli (edaspidi kool) arengukava kinnitamise ning muutmise kord.

§ 2.   Kooli arengukava kinnitamine

  (1) Kool koostab koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga arengukava projekti ning esitab selle vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab projekti läbi 14. päeva jooksul, tehes vajadusel põhjendatud ettepanekud projekti muutmiseks.

  (2) Peale vallavalitsuse kooskõlastuse saamist esitatakse arengukava projekt koheselt volikogu komisjonidele.

  (3) Kui vallavalitsus ja komisjon ei esita ettepanekuid projekti kohta, loetakse esitatud arengukava projekt nende poolt kooskõlastatuks.

  (4) Otsuse eelnõu arengukava kinnitamiseks valmistab ette ja esitab vallavalitsus koostöös komisjonidega ning esitab selle volikogule.

  (5) Kooli arengukava kinnitab Vaivara Vallavolikogu.

§ 3.   Kooli arengukava muutmine

  (1) Direktor esitab arengukava vallavalitsusele uuendamiseks igal aastal 15. septembriks.

  (2) Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal õppeaastal. Arengukava arendustöös osalevad õppenõukogu ja hoolekogu liikmed, kes annavad arengukavale hinnangu.

  (3) Arengukava muutmine toimub samas korras kui arengukava kinnitamine.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 20. märtsil 2006.

Heiki LUTS
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json