Teksti suurus:

Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2016, 12

Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Vastu võetud 24.01.2008 nr 7
jõustumine 28.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.05.2016RT IV, 01.06.2016, 304.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kanepi vallas korraldatud jäätmeveoks:
  1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
  2) korraldatud jäätmeveoga liitumise tingimused;
  3) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
  4) korraldatud jäätmeveoks jäätmete vedamise sagedus ja aeg;
  5)
[Kehtetu - RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

2. peatükk KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED 

§ 2.   Korraldatud jäätmeveo piirkond

  (1) Kanepi vallas moodustakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmab kogu Kanepi valla territooriumi.

  (2) Kanepi valla korraldatud jäätmeveo piirkond moodustab koos Kõlleste vallas, Laheda vallas, Valgjärve vallas ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud jäätmeveopiirkondadega ühtse veopiirkonna, millele viiakse läbi jäätmeveo teenuste kontsessioon.
[RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

§ 3.   Korraldatud jäätmeveo haaratud jäätmeliigid

  (1) Korraldatud jäätmeveoga korraldatakse kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.04.2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» lisas nimetatud segaolmejäätmete kogumine ja vedu.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:
  1) liigiti kogutud jäätmed;
  2) aia- ja haljastusjäätmed;
  3) tänavapühkmejäätmed, septikusetted, kanalisatsioonipuhastusjäätmed ning suurjäätmed.

  (3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba vajavad üritused ega ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine.

§ 4.   Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine

  (1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga alates Kanepi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo konkursi võitnud jäätmekäitlusettevõtte korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.

  (2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.

  (3) Kõik korraldatud jäätmeveoga liitnuks loetud jäätmevaldajate ja jäätmekäitlusettevõtete vahel enne konkreetsele jäätmekäitlusettevõttele Kanepi vallas korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist, sõlmitud lepingud loetakse alates lõikes 1 toodud ajast automaatselt lõppenuks.

  (4) Vallavalitsus võib erandkorras jäätmehoolduseeskirjas määratud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele esitatud käesoleva määruse lisas 1 toodud kirjaliku avalduse alusel.

  (5) Korraldatud jäätmeveoga ei pea liituma isikud, kelle jäätmekäitlustegevuse reguleerimiseks on väljastatud keskkonnateenistuse poolt jäätme- või keskkonna-kompleksluba.

§ 5.   Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

  (1) Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Kanepi alevikus ja Põlgaste külas on vähemalt 1 kord iga 4 nädala tagant. Hajaasustusega aladel on tühjendussagedus vähemalt 1 kord iga 12 nädala tagant.
[RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (11) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust sagedamini.
[RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (2) Ettevõtetes ja asutustes tekkivate jäätmete kogumise sagedus sõltub tekkivate jäätmete kogusest, kuid ei tohi olla harvem lõikes 1 toodust.

  (3) Jäätmevedu võib toimuda tööpäevadel alates kell 07.00 kuni 22.00.
[RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides.

§ 6.   Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär

  (1) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär on jäätmevedu teostava jäätmeveoettevõtte teenustasu piirmäär, arvestatuna ühekordse kogumiskonteineri tühjendamise kohta, sõltuvalt konteineri suurusest. Jäätmete vedamise teenustasu sisaldab ka jäätmete laadimisaja maksumust ja segaolmejäätmete prügilasse üleandmisel tasutavat prügila vastuvõtuhinda.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (3) Jäätmeveo teenustasu piirmäär ei sisalda endas konteineri paigaldamise ja rendi maksumust.

  (4) Jäätmeveo teenustasu muutmise tingimused kehtestatakse Kanepi Vallavolikogu määrusega.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Korraldatud jäätmeveo rakendamine

  (1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Kanepi valla poolt jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud teenuste kontsessiooni tulemuste kinnitamist ning jäätmevedajale Keskkonnaameti poolt jäätmeloa väljastamist.
[RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 01.06.2016, 3 - jõust. 04.06.2016]

  (3) Määrus jõustub 28. jaanuaril 2008. a.

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json