Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Järva valla raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 5

Järva valla raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Järva valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiet.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
  1) puu on kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie on puu langetamine ning üle 50% võra kõrguse või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine);
  4) raieala on raideks vähim vajalik ala;
  5) raieluba on luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  6) tiheasustusala on maa-ala, mis on Järva valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute alusel määratletud tiheasustusalana;
  7) asendusistutus on maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus (puu või põõsas);
  8) vastav ametnik on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) määratud ametnik, kes väljastab raielubasid;
  9) järelevalveametnik on ametiasutuse määratud ametnik, kes teostab järelevalvet korras ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste täitmise osas.

§ 3.   Raieluba

  (1) Puu raie on lubatud vastava ametniku poolt väljastatud raieloa alusel.

  (2) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (3) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (4) Puu raiumine, raidmete (oksad, latv, tüvepuit, raiutud järelkasv) äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Järva valla heakorraeeskirja.

  (5) Raiega tegelev isik on kohustatud raiealal raie läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul, kui raie viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa saanud isiku allkirjastatud volikiri.

  (6) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel vastav ametnik kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 4.   Raieloa taotlemine ja selle menetlemine

  (1) Raieluba saab taotleda puu kasvukoha järgi:
  1) kinnistu omanik;
  2) riigimaa valitseja;
  3) volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

  (2) Raieloa taotluses (lisa 1) peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr);
  3) raiutava puu liik, rinnasdiameeter ja arv;
  4) põhjendus puu raieks;
  5) puu raiumise orienteeruv aeg;
  6) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
  2) asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu asukoht ja foto raiutavast puust;
  3) korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
  4) kooskõlastus raiealal asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
  5) kaitseala valitseja nõusolek, kui raieluba taotletakse looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
  6) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 9;
  7) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raieks vastavalt veeseaduse § 29 lõike 4 punktile 2.

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine, väljastamine, kehtivus

  Vastav ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust. Vastav ametnik võib põhjendatud vajadusel nõuda taotlejalt täiendavalt dokumente (nt dendroloogilist hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi. Täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks annab vastav ametnik tähtaja;
  2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse ning märgistamise looduses;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  4) vajadusel kooskõlastab raieloa väljastamise Järva Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) kui valla täitevorganiga;
  5) väljastab raieloa kolmekümne (30) päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest;
  6) vormistab raieloa (lisa 2) elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale, teine jääb ametiasutusele.

§ 6.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta korra § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) korra § 4 lõike 3 punktides 5–7 nimetatud isikute poolt ei ole raieloa taotlust kooskõlastatud;
  3) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) puu kasvukoha maa-alal toimub planeerimismenetlus või maa-alale on kehtestatud detailplaneering, mis ei näe ette vastava puu raiet;
  5) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
  6) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid ning puudub piisav põhjendus puu raieks;
  7) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  8) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumise otsustab vallavalitsus täitevorganina. Keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis tehakse teatavaks raieloa taotlejale.

§ 7.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Järelevalveametnikul on õigus raieluba peatada, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et läbiviidav raie ei vasta väljastatud loa tingimustele.

  (2) Raieloa peatamise vormistab järelevalveametnik oma motiveeritud otsusega, määrates otsuses peatamise tähtaja ning andes raieloa saanud isikule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Raieloa võib vallavalitsus tunnistada kehtetuks, kui ilmnevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud, mida ei ole võimalik muuta või kõrvaldada ning kui raieloa kehtetuks tunnistamist taotleb järelevalveametnik. Raieluba tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse motiveeritud korraldusega, mis tehakse teatavaks raieloa saanud isikule.

§ 8.   Haljastuse taastamine

  (1) Vastav ametnik võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

  (2) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 9.   Erijuhud

  Kui on tekkinud hädaolukord, mil raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale, võib puu raiuda raieloata. Hädaolukorras raiutud puu raiumisest tuleb teavitada seitsme tööpäeva jooksul vastavat ametnikku, teatades ka likvideerimist nõudnud puude arv, liik ja täpne asukoht.

§ 10.   Vastutus

  (1) Raie tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab raieloa saanud isik, kui ei ole määratud teisiti.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel on õigus vastaval ametnikul teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Korras ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 11.   Järelevalve teostaja

  Järelevalvet teostab järelevalveametnik.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu määrus 20.04.2005 nr 6 „Albu valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu määrus 17.05.2007 nr 10 „Ambla valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Järva-Jaani Vallavolikogu määrus 28.11.2013 nr 22 „Järva-Jaani valla tiheasustusaladel raieloa väljaandmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Kareda Vallavolikogu määrus 18.06.2013 nr 15 „Kareda valla tiheasustusaladel raieloa andmise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Koeru Vallavolikogu määrus 26.09.2013 nr 15 „Koeru valla raiemäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koigi Vallavolikogu määrus 08.09.2011 nr 17 „Koigi valla heakorraeeskirja" § 8 tunnistatakse kehtetuks.
14.01.2019 10:43
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 12 lg 6 lisatud pealkirja lõppu „jutumärgid“ Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel ja arvestades Järva Vallavalitsuse 09.01.2019 taotlust nr 14-7/2019/112-1

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba
13.06.2018 13:41
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Lisas asendatud lause osa „§ 4 lg 4 p 4-8“ lause osaga § 4 lg 3 p 4-7. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Järva Vallavalitsuse 12.06.2018 taotlust nr 1-9/2018/1981-1

/otsingu_soovitused.json