Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 7

Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

Vastu võetud 24.05.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate töö tasustamist.

  (2) Asutuse töötaja ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

§ 2.   Töötasu

  (1) Järva valla munitsipaalkooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraga. Kooli direktoril on õigus õpetaja individuaalse töötasu määramisel leppida kokku töötasu alammäärast kõrgem tasu.

  (2) Järva valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestab Järva Vallavolikogu otsusega.

  (3) Asutuste töökohad (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud töökohad) on jagatud tasemetesse. Igale tasemele vastab palgagrupp, milles on määratud töökoha tasemele vastava töötasu grupi astme ülemmäär (käesoleva määruse lisa).

  (4) Asutuse juht kehtestab nõuded töökohtadele ja vastavalt sellele määrab töökoha taseme.

  (5) Kuu töötasu arvutamise aluseks on ühe töötasu astme väärtus, mis korrutatakse töötaja töötasu astmega. Ühe töötasu astme väärtus on 10 eurot.

  (6) Asutuse juht määrab töötajale töötasu astme lähtudes töökoha tasemest ja töötasu vahemikust, sh koosseisulistel ametikohtadel võlaõiguslepinguga töötamise korral. Töötasu määramisel peab asutuse juht arvestama asutusele tööjõukuludeks eelarvega eraldatud vahenditega.

  (7) Asutuse juhiga lepib töötasu kokku vallavanem.

§ 3.   Töötasu lisatöö eest ja ühekordsed preemiad

  (1) Vallavanemal on õigus määrata asutuse juhile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suuremad kui 20% asutuse juhile samal kalendriaastal määratud töötasu kogusummast.

  (2) Asutuse juhil on õigus eelarves olevate töötasuvahendite piires määrata asutuse töötajatele töötasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ning ühekordseid preemiaid, mis kogumis ei tohi olla suuremad kui 20% töötajale samal kalendriaastal määratud töötasu kogusummast.

  (3) Lisatasu ja preemia maksmine peab olema põhjendatud.

§ 4.   Sotsiaalne garantii

  Töötajatele makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest töötasust.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavalitsuse 26.03.2015 määrus nr 3 „Albu Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 21.03.2013 määrus nr 5 „Ambla Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja töötasustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 20.03.2014 määrus nr 18 „Imavere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja palgamäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 26 „Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Koeru Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 7 „Koeru valla hallatavate asutuste töötajate palgagrupid, palgamäärad ja palgakorralduse alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koigi Vallavolikogu 08.11.2012 määrus nr 25 „Koigi valla ametiasutuse teenistujate ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste juhtide ja töötajate palgasüsteem ja palga maksmise kord ning vallavolikogu ja -valitsuse tööst osavõtmise eest hüvituse maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. maist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

Lisa Töökoha tasemele vastava töötasu grupi astme ülemmäär

/otsingu_soovitused.json