Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 8

Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 4 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
(1) Järva Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse paragrahvi 6 lõikesse 2 lisatakse punkt 31 järgmises sõnastuses:
"31) Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine;"
2) määrusesse lisatakse täiendav jaotis järgmiselt:
31. jaotis
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
§ 361. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse eesmärk ja sisu
(1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
(2) Teenuse sisuks on teenuse saaja eluruumi kohandamine:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.
(3) Teenuse osutamist rahastatakse ja selleks taotleb ametiasutus toetust Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetmest 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ ja Järva valla eelarvest. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse taotlemisel ja kasutamisel lähtub ametiasutus sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusest nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus).
(4) Teenust puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks vastavalt nende individuaalsetele vajadustele osutatakse vähemalt viie aasta jooksul arvates sotsiaalkaitseministri määruse abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.
§ 362. Õigus puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenusele ja teenusest teavitamine
(1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenust on õigus saada isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses ja sellekohane kehtiv otsus.
(2) Teenuse taotlemise võimalusest ja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse avalduste vastuvõtmisest teavitab ametiasutus Järva valla veebilehe, sotsiaalmeedia kanali (Järva valla Facebook) ja Järva Valla Lehe kaudu.
§ 363. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemine ja määramine
(1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele kirjalik vormikohane avaldus, milles märgitakse:
1) teenuse taotleja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress;
2) toetatavate tegevuste kirjeldus vastavalt avalduse blanketil toodud jaotusele;
3) kohanduse eeldatav maksumus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 2 - 5.
(2) Eluruumi kohandamise eeldatava maksumuse alla kuuluvad järgmised kulud:
1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud kulusid hüvitatakse tegelike kulude alusel.
(4) Kui kohandusele on sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 lisas 1 määratud ühikuhind, siis käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3-8 nimetatud kulusid tegelike kulude alusel ei hüvitata.
(5) Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud sotsiaalkaitseministri standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumust. Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, peab kulutuse kohta olema vähemalt üks hinnapakkumus. Kui kohanduse eeldatav maksumus on üle 5000 euro ilma käibemaksuta, siis tuleb esitada töödega seonduvad vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust.
(6) Avaldusele tuleb lisada:
1) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
2) eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
3) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).
(7) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemiseks esitatud dokumendid vaatab läbi sotsiaaltöö spetsialist, kes määrab vajadusel taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks avalduses.
(8) Teenuse saajate nimekirja koostab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, kes lähtub nimekirja koostamisel:
1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;
3) hoolduskoormuse vähenemisest.
(9) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse määramise otsustab vallavalitsus vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul, kui avaldus vastab määruses kehtestatud tingimustele.
§ 364. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse eest tasumine
Eluaseme kohandamise tööde eest tasumine toimub tööde teostaja esitatud arve ja käesoleva määruse § 363 lõigete 3 ja 4 alusel.
§ 365. Lepingu sõlmimine
(1) Pärast rahandusministeeriumilt toetuse taotlusele positiivse vastuse saamist, sõlmitakse ametiasutuse, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja ja kohanduse tööde teostaja vahel haldusleping eluaseme kohandamise teenuse teostamiseks.
(2) Eluaseme kohandamise tööd võib alustada pärast lepingu sõlmimist. Enne lepingu allkirjastamist alustatud või lõpetatud eluaseme kohandamise tööde kulusid ametiasutus ei kata.
(3) Kui eluaseme kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või teenuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamise töö osast, tuleb sellest koheselt teavitada ametiasutust ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muutuda eluaseme kohandamise tööde maksumus ja ametiasutuse poolt kaetav osa.
(4) Kui eluaseme kohandamisega seotud ehitustööd sisaldavad kaetud töid, siis tuleb kohandamise tööde teostajal koostada nende kohta kaetud tööde akt. Akt tuleb koostada kõigi kaetud tööde kohta eraldi, lisades lõppu ka tööde tegemist kinnitavad fotod.
(5) Eluaseme kohanduse valmides teostab kohapealse ülevaatuse ametiasutuse vastav ametnik ning puuduste puudumisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt. Puuduste ilmnemisel tuleb kohanduse teostajal puudused kõrvaldada, seejärel sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt.
§ 366. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse dokumentide säilitamine ning teenusele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise tegemine
(1) Teenuse avaldused registreerib sotsiaaltöö spetsialist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris, kus säilitatakse ka kõik teenuse osutamisega seotud dokumendid õigusaktides sätestatud korras.
(2) Ametiasutus teeb teenuse järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju teenuse saajale vähemalt üks kord aastas pärast teenuse osutamise lõppemist.

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json