Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 9

Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Järva Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Järva valla põhimäärus“ § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatava asutuse (edaspidi asutus) põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja arengukava kinnitamise ning muutmise kord.

§ 2.   Asutuse põhimääruse kehtestamine

  (1) Asutuse põhimääruse või selle teatud osade muutmise teksti koostab asutuse juht.

  (2) Järva valla munitsipaalkooli (edaspidi kool) põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist kooli hoolekogus, õpilasesinduses ja õppenõukogus.

  (3) Järva valla huvikooli põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist kooli hoolekogus ja õppenõukogus.

  (4) Järva valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist lasteaia hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus.

  (5) Asutuse juht esitab põhimääruse ja selle muutmise eelnõu menetlemiseks ja ettepanekute tegemiseks Järva Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Asutuse põhimääruse kehtestab ja muudab Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 3.   Asutuse struktuuri sätestamine ja koosseisu kinnitamine

  (1) Asutuse struktuur sätestatakse asutuse põhimäärusega, kui seda näeb ette asutuse tegevust reguleeriv eriseadus.

  (2) Asutuse koosseisu ja selle muudatuste eelnõu valmistab ette asutuse juht lähtudes asutuse eelarves sätestatud palgafondist ning õigusaktidega sätestatud töötasu miinimummääradest.

  (3) Asutuse juht esitab asutuse koosseisu eelnõu ja selle muudatused kooskõlastamiseks vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab vastava taotluse läbi 30 päeva jooksul arvates selle kooskõlastamiseks esitamisest. Vallavalitsus võib jätta asutuse koosseisu eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata.

  (4) Asutuse koosseisu ja selle muudatused kinnitab asutuse juht käskkirjaga.

§ 4.   Lasteaia arengukava kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteaia arengukava ja selle muudatused valmistab ette lasteaia direktor koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga. Lasteaia arengukava väljatöötamisel arvestatakse Järva valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi.

  (2) Lasteaia arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

  (3) Lasteaia arengukava ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

§ 5.   Kooli arengukava kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli arengukava ja selle muudatused valmistab ette kooli direktor koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. Arengukava ettevalmistamisse võib kaasata eksperte väljastpoolt kooli. Kooli arengukava väljatöötamisel arvestatakse Järva valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi.

  (2) Kooli arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Kooli arengukava ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json