SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 12

Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas

Vastu võetud 24.05.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu valla eelarvest rahastatava hooldusteenuse osutamise korda ja tingimusi.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Üldhooldusteenus (edaspidi teenus) on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 (2) Tartu vald osaleb teenuse eest tasumises, kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vald ja kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks ning kellel puuduvad ülalpidajad perekonnaseaduse mõistes.

 (3) Käesoleva määruse mõistes ei suunata teenusele isikuid, kes ei vaja hooldusteenust.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja teenusevajaduse hindamine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse Tartu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotlus, milles märgitakse taotleja:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) abivajaduse kirjeldus;
 4) lähedaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed;
 5) soovi korral eelistatud hoolekandeasutuse nimi;
 6) isikut tõendava dokumendi koopia.

 (2) Sotsiaaltöötaja hindab isiku teenusevajadust. Haiglas viibiva isiku teenusevajadust võib hinnata haigla sotsiaaltöötaja poolt antud ülevaate alusel.

 (3) Sotsiaaltöötaja võib hooldusvajaduse hindamiseks külastada taotleja kodu ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus teha sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vahendusel asjakohaseid päringuid ning vajaduse korral nõuda avaldajalt ja/või tema lähedastelt täiendavaid andmeid majandusliku olukorra kohta.

 (5) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus.

§ 4.  Teenusele suunamine

 (1) Otsuse teenuse korraldamise kohta teeb vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

 (2) Teenuseosutaja valikul lähtutakse isiku abivajadusest, vabade kohtade olemasolust teenuseosutaja juures ning hooldust vajava isiku enda soovidest.

 (3) Vabade kohtade puudumisel hooldust vajava isiku poolt eelistatud hoolekandeasutuses või kui isiku hooldamine tema poolt soovitud hoolekandeasutuses ei ole võimalik, võib isiku suunata mõnda teise hoolekandeasutusse.

 (4) Juhul, kui isik tuleb tema terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel viivitamatult suunata teenusele, kogub sotsiaaltöötaja käesoleva korra paragrahvis 3 nõutud dokumendid mõistliku aja jooksul.

 (5) Teenusele suunamisel sõlmitakse vallavalitsuse, teenuseosutaja ja teenuse saaja vahel teenusleping.

§ 5.  Teenuse eest tasumine

 (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kellel puuduvad ülalpidajad või nende osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses maksta, on õigus taotleda teenuse rahastamist Tartu valla eelarvest.

 (2) Teenuse saaja omaosalus ning valla eelarvest makstav teenuse maksumusest puudujääv osa määratakse vallavalitsuse korraldusega juhtumipõhiselt, arvesse võttes teenuse mahtu, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

 (3) Teenuse kulud kaetakse üldjuhul järgmiselt:
 1) teenuse saaja sissetulekutest (pension, toetused, hüvitised jms) kuni 95% ulatuses, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik;
 2) teenuse kulude katteks võib sõlmida lepingu teenuse saaja vara arvelt.

 (4) Juhul, kui teenuse saaja ja/või ülalpidajate majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on teenuse saajal õigus taotleda Tartu valla eelarvest makstava osa suurendamist.

 (5) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalnõunik hiljemalt 1. detsembriks läbi teenuse rahastamise korraldused, kontrollides teenuse saaja ja tema lähedaste majanduslikku seisu. Juhul kui teenust saava isiku ja/või lähedaste varanduslik seisukord on muutunud ja teenust saav isik või tema lähedased on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse eest maksmise.

§ 6.  Teenuse osutamise lõpetamine ja teenuseosutaja vahetamine

 (1) Teenuse osutamine lõpetatakse:
 1) teenusevajaduse lõppemisel;
 2) teenuse saaja soovil.

 (2) Teenuseosutaja vahetamine toimub teenuse saaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel vallavalitsuse otsuse alusel. Kui teenuse saaja poolt soovitud uue teenuseosutaja kohamaks on kõrgem, otsustab vallavalitsus ümberpaigutamise lubamise korral ka valla rahastatava osa suuruse.

§ 7.  Erandid teenuse rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda varalise olukorra väljaselgitamiseni.

 (2) Kui teenust vajav isik ja/või ülalpidamiskohustuslased jätavad maksmata vallavalitsuse määratud omaosaluse, on vallavalitsusel võlaõigusseaduses sätestatud käsundita asjaajajana tegutsemise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda.

§ 8.  Vaide esitamine

  Teenuse korraldamise või sellest keeldumise otsusega seotud vaiet on õigus esitada Tartu vallavalitsusele sotsiaalseadustiku üldosa seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Laeva Vallavolikogu 25.03.2008 määrus nr 59 „Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja kord Laeva vallas”;
 2) Tabivere Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 "Üldhooldekodusse suunamise kord Tabivere vallas";
 3) Tartu Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 4 „Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees