Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Tartu vallas

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 13

Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Tartu vallas

Vastu võetud 24.05.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lõike 3 punkt 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Puude raieks loa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Tartu valla haldusterritooriumi tiheasustusalal puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.

  (3) Eeskiri ei reguleeri raiet metsaseaduse tähenduses ning ei kehti viljapuude ja metsamaana maakatastrisse kantud maa kohta.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) puu - puu, mille rinnasdiameeter on vähemalt 20 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi ja võra;
  2) raie - puu likvideerimine;
  3) hoolduslõikus - puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni);
  6) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.
  7) omanik -isik, kellele kuulub kinnistatud maatükk. Omanikuna käesoleva eeskirja nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

§ 3.   Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise põhimõtted

  (1) Puude raie Tartu valla tiheasustusaladel toimub Tartu Vallavalitsuse väljastatud loa alusel.

  (2) Raieks ei ole vaja luba taotleda:
  1) alla 20 cm rinnasläbimõõduga puule;
  2) kui tegemist on viljapuuga;
  3) eravalduses olevate põõsaste eemaldamiseks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil;
  4) kui kehtestatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes on märgitud raiutavad puud;

  5) tormiheite või -murru või teistel põhjustel maha langenud või ohtlikuks muutuntud puude raieks juhul, kui vajalik on kohene raie.

  (3) Puu raiumise ning puu ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud, kui loas ei ole märgitud teisiti.

  (4) Raieluba raieks tuleb taotleda, kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 20 cm. Samuti tuleb raieluba taotleda okste kärpimiseks, kui oksa läbimõõt on 20 cm või suurem.

§ 4.   Raieloa taotlus

  (1) Enne raie läbiviimist esitab raieloa taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1); millel on alljärgnevad andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress või firma nimi, registrikood, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  2) raieala asukoht koos asendiplaaniga;
  3) katastritunnus;
  4) puuliik, puude arv ning põhjendus puu(de) raiumiseks või okste kärpimiseks;
  5) tööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused;
  6) tööde teostamise tähtaeg;
  7) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (2) Kaitsealuste ja olulist avalikku huvi pälvivate puude raieks võib nõuda taotluse lisana ka dendroloogi poolt koostatud eksperthinnangut või haljastusprojekti.

  (3) Lindude pesitsusperioodil võib keelata puude raiumise kohtades, kus võib eeldada lindude pesapaikade olemasolu.

§ 5.   Raieloa taotluse esitaja

  (1) Raieloa taotluse esitab omanik või tema poolt volitatud esindaja.

  (2) Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab raieloa taotluse maad haldav isik või asutus, heakorratöid tegev isik või asutus, asjast huvitatud isik või asutus.

  (3) Raieloa taotluse okste kärpimiseks saab esitada omanik, kui tema kinnistule ulatuvad naaberkinnistu puude oksad kahjustavad tema kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

§ 6.   Raieloa taotluse menetlemine

  Vallavanema käskkirjaga volitatud ametiisik(ud) teostab(vad) alljärgnevad toimingud:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) raieloa andmise korral märgistab vajadusel puu(d) looduses;
  3) vormistab raieloa vastavalt kehtestatud vormile kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale.

§ 7.   Raieluba ja selle väljastamine

  (1) Kehtestada raieloa vorm (lisa 2) järgmiste andmetega:
  1) raieloa number;
  2) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress või firma nimi, registrikood, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  3) taotletava raieala asukoht ja vajadusel asendiplaan;
  4) puuliik, puude arv ning põhjendus puu(de) raiumiseks või okste kärpimiseks;
  5) raieloa kehtivuse aeg;
  6) raieloa väljastaja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (2) Volitatud ametiisik(ud) otsustab(vad) raieloa andmise või keeldumise 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest. Keeldumise korral teatab sellest raieloa taotlejale kirjalikult.

  (3) Raieluba kehtib maksimaalselt üks aasta. Kui objektiivsetel põhjustel ei jõutud töid lõpetada, on võimalik raieloa kehtivusaega pikendada.

  (4) Vallavalitsusel on õigus raieloa andmisest keelduda:
  1) kui taotluse raieloa saamiseks on esitanud isik, kellel käesoleva määruse § 5 alusel puudub selleks õigus;
  2) kui taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) kui taotluse esitaja ei ole raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või ei vasta tõele;
  4) kui puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.

§ 8.   Vastutus raietööde teostamisel

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks heakorrastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puu okste kärpimisel tuleb silmas pidada, et tööde teostamise järgselt oleks tagatud puu elujõulisus ja esteetiline väärtus.

  (3) Puude ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 18.05.2011 määrus nr 8.

  (3) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 28.04.2006 määrus nr 8.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Raieloa taotluse vorm

Lisa Raieloa vorm

/otsingu_soovitused.json