EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2019, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 24.05.2018 nr 52
RT IV, 01.06.2018, 18
jõustumine 04.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2019RT IV, 05.12.2019, 1308.12.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisest 2019. aasta 15. märtsil

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 22 lõike 2 ning kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.
[RT IV, 05.12.2019, 13 - jõust. 08.12.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisest 2019. aasta 15. märtsil]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Alutaguse valla territooriumil nõuded tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaubandustegevuse seaduses antud tähenduses.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või müüja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Tänavakaubanduse müügikoht

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest vms, samuti võib kaupleja või müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kaubanduse korraldaja loaga.

  (2) Alutaguse vallas on tänavakaubandus lubatud vallavalitsusega kooskõlastatud asukohtades.

§ 5.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale ja müüjale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal ja müüjal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja esitama selle järelevalvet teostavale isikule nõudmisel.

  (3) Kaupleja ja müüja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

3. peatükk MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 6.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupleja ja müüja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (4) Kauplejad ja müüjad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.

4. peatükk MÜÜGIPILET 

§ 7.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse alusel.

  (2) Vallavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti vallavalitsuse poolt volitatud või määratud isik.

  (3) Hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti asutuse poolt määratud isik.

  (4) Müügipileti hinna kehtestab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 05.12.2019, 13 - jõust. 08.12.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisest 2019. aasta 15. märtsil]

  (5) Müügipileti hind tasutakse ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule.

  (6) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number, müügikoha asukoht;
  4) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  5) kauplemisaeg;
  6) müügipileti kehtivusaeg;
  7) müügipileti hind.

§ 8.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse esitatud taotluse ja müügipileti hinna tasumise dokumendi alusel.

  (2) Müügipileti elektroonilise kätte toimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile.

§ 9.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

§ 10.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Alutaguse Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist tänavakaubanduse korras kauplemiseks antud load ja müügipiletid kehtivad määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 13.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json