HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lüllemäe Põhikooli põhimäärus

Lüllemäe Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2018, 19

Lüllemäe Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Kooli ametlik ja täielik nimetus on Lüllemäe Põhikool (edaspidi kool). Ametlik lühend puudub.

§ 2.   Asukoht

  Kool asub Valga vallas. Kooli aadress on Lüllemäe küla, Valga vald, 68116, Valgamaa. Üks lasteaiarühm tegutseb aadressil Kaagjärve küla, Valga vald, 68115, Valgamaa.

§ 3.   Tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Kool on Valga valla munitsipaalomandis olev Valga Vallavalitsuse hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele põhihariduse omandamist.

  (3) Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses õigusaktidega kehtestatud raamides iseseisev.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (5) Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse erisusi.

§ 4.   Õppekeel, asjaajamiskeel ja õppevorm

  (1) Kooli õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 5.   Kooli teeninduspiirkond

  Kool on elukohajärgseks kooliks Valga valla lastele ja õpilastele. Vabade kohtade olemasolul võib vastu võtta väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.

§ 6.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat.

  (2) Koolil on oma lipp.

  (3) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

§ 7.   Struktuur, hariduse liik ja hariduse tase

  (1) Kool koosneb põhikoolist ning Lüllemäe ja Kaagjärve sõime- ja lasteaiarühmadest.

  (2) Lasteaias antava hariduse tase on alusharidus, võimaldades päevahoidu ja alushariduse omandamist lastele vanuses üks aasta ja viis kuud kuni seitse eluaastat.

  (3) Koolis antava hariduse tase on põhiharidus (hariduse I tase). Kool tegutseb põhikooli osas kõigis kolmes kooliastmes üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolul. Kooli direktoril on õigus moodustada liitklasse vastavalt seadusandlusele.

  (4) Koolis töötavad pikapäevarühm, õpiabirühmad ja huviringid vastavalt õpilaste ja vanemate soovile ning kooli võimalustele.

§ 8.   Tegevuse alusväärtused ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse alusväärtusteks on:
  1) toetada laste/õpilaste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut;
  2) luua tingimused laste/õpilaste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks;
  3) olulised väärtused, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest.

  (2) Kooli ülesanneteks on:
  1) võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist, luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi;
  2) aidata kaasa lapse/õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed;
  3) luua lapsele/õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja oskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuse korralduse alused 

§ 9.   Lasteaia õppekava

  (1) Kooli lasteaia osa (edaspidi lasteaed) õppe- ja kasvatuskorralduse alusdokumendiks on õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

  (2) Lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakava kehtestab kooli direktor kooli õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi.

§ 10.   Põhikooli õppekava, õppevahendid

  (1) Kooli põhikooli osa (edaspidi põhikool) õpingute alusdokumendiks on põhikooli õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel.

  (2) Põhikooli õppekava kehtestab kooli direktor, kuulates ära kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamuse.

  (3) Õppeks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist ning need on õpilasele tasuta.

  (4) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras.

§ 11.   Õppe- ja kasvatuse korraldus lasteaias

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Lasteaiarühmad töötavad viiel päeval nädalas.

  (3) Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (4) Planeeritud õppe- ja kasvatustööst vabad nädalad on koolivaheajaga kattuvad nädalad.

  (5) Lasteaias on õppemaks õppe- ja töövahendite soetamiseks. Õppemaksu suuruse kinnitab vallavalitsus hoolekogu nõusolekul.

§ 12.   Õppe- ja kasvatuse korraldus põhikoolis

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja õppeperioodi pikkus on 175 õppepäeva (35 õppenädalat).

  (2) Koolivaheajad ja õppeperioodi kestus on määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppetrimester ja poolaasta.

  (4) Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva, õppetundide nädalakoormus klasside kaupa on määratud põhikooli õppekavaga.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

  (6) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste järjestus ning ajaline kestus määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas.

  (7) Õpilase ja vanema teavitamine kooli päevakavast toimub kooli kodukorras sätestatud korras.

  (8) Õpilaste hindamine, täiendavale õppetööle jätmine, järgmisse klassi üleviimine ning klassikursust kordama jätmine toimub kooli õppekavas sätestatud korras.

  (9) Õpilase ja tema vanemate teavitamine hindamisest toimub kooli kodukorras sätestatud korras.

  (10) Põhikooli lõpueksamite korraldamine ja põhikooli lõpetamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimustel.

  (11) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

§ 13.   Hariduslike erivajadustega õpilase õppekorralduse erisused

  (1) Hariduslike erivajadustega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätestatust.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (3) Kooli direktor moodustab vastavalt vajadusele vallavalitsuse nõusolekul ja eelarveliste vahendite olemasolul hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks rühmi ja klasse.

§ 14.   Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Õpilase tunnustamine kiituskirjaga õpingute jooksul ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb kool ette kodukorras.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

§ 15.   Pikapäevarühm

  (1) Õppekavavälise tegevuse toetamiseks võib moodustada koolis pikapäevarühma.

  (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (3) Pikapäevarühma vastuvõtu ja väljaarvamise otsustab kooli direktor vanema taotlusel.

§ 16.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh huviringid ja stuudiod.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada huvitegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Kool võib võimaldada luua täielikult või osaliselt vanemate kulul tegutsevaid huviringe. Saadud tuludest kaetakse juhendajate töötasu ja maksud ning muud ringide tegevuskulud.

  (5) Huviringide hulk ja nimetused kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga lähtudes õpilaste soovidest ja kooli võimalustest. Huviringide töö toimub õppetööst vabal ajal.

§ 17.   Täiskasvanute koolitus

  (1) Kool töötab täiskasvanute koolitusasutusena koolitusluba mittenõudvas ulatuses st kuni 120 tundi aastas, täiskasvanute koolituse seaduse § 2 alusel.

  (2) Kool annab täiskasvanute koolituse läbinud isikutele välja vastava õiendi, kus on koolituse korraldaja nimetus, koolitatava nimi, koolituse aeg, teema, maht tundides ning õiendi number ja väljaandmise kuupäev.

§ 18.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on õppekirjanduse kogu.

  (2) Kooli raamatukogu töö toimub haridus- ja teadusministri sätestatud korras.

§ 19.   Toitlustamine

  (1) Lasteaialastele tagatakse hommikune, lõunane ja õhtune toitlustamine.

  (2) Õpilastele tagatakse lõunane toitlustamine, pikapäevarühma õpilastele õhtuoode.

  (3) Põhikooli õpilaste toitlustamise kulud kaetakse vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale.

  (4) Vallavalitsus kooskõlastab hoolekoguga ja kinnitab lasteaia toitlustuse maksumuse.

§ 20.   Koolitervishoid

  Statsionaarses õppes põhiharidust omandavatele õpilastele osutatakse koolitervishoiuteenust sotsiaalministri kehtestatud korras.

§ 21.   Vaimne ja füüsiline turvalisus

  (1) Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd vanematega, vallavalitsusega ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutustega.

  (2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord määratakse kindlaks kooli kodukorras.

  (3) Kooli üles seatud jälgimisseadmestiku kasutamine toimub kooli kodukorras sätestatud korras.
( 4) Vallavolikogu loodud võimalustest lähtuvalt korraldab kooli direktor laste/õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras.

  (4) Hädaolukorra lahendamine toimub direktori kehtestatud plaani kohaselt.

3. peatükk Lapsed, õpilased, vanemad 

§ 22.   Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine

  (1) Laste lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine toimub vanema kirjaliku avalduse alusel Valga Vallavalitsuse sätestatud korras. Kord avalikustatakse kooli veebilehel.

  (2) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, võib vallavalitsus võimaldada soovijatel saada lasteasutuses osaajaline koht.

§ 23.   Põhikooli vastuvõtt ja väljaarvamine

  (1) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17 aastaseks saamiseni.

  (2) Õpilaste kooli vastuvõtt toimub vanema kirjaliku avalduse alusel haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras. Kord avalikustatakse kooli veebilehel.

  (3) Õpilastele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet lapsevanema või seadusliku hooldaja avalduse alusel.

  (4) Õpilaste koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri sätestatud korras.

§ 24.   Õppes osalemine

  (1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Kool peab arvestust õppest puudumiste üle, teeb kokkuvõtte õppetrimestri jooksul ning teavitab vanemat.

  (3) Õppest puudumise teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes rakendab kool õigusaktides sätestatud meetmeid ning teavitab vanemat kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 25.   Lapse/õpilase arengu toetamine

  (1) Õpetajad jälgivad lapse/õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajadusel kohandavad õpet lapse/õpilase vajadustest lähtuvalt.

  (2) Lapse/õpilase arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus kooli direktori sätestatud korras, mille on kooskõlastanud õppenõukogu ja hoolekogu.

§ 26.   Haridusliku erivajadusega lapse/õpilase toetamine

  (1) Kool ja vallavalitsus võimaldavad haridusliku erivajadusega lastel/õpilastel õppida elukohajärgses koolis, lähtudes kaasava õppe ning lasteaia ja põhikooli õppekavas sätestatud põhimõtetest.

  (2) Kooli ja vallavalitsuse koostöös on haridusliku erivajadusega lastele/õpilastele tagatud eripedagoogiline ja logopeediline abi ning psühholoogi teenus.

  (3) Haridusliku erivajadusega laste/õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalike tugispetsialistide koostööd koordineerib direktori poolt määratud pedagoog.

  (4) Direktori või õppealajuhataja otsusel rakendatakse haridusliku erivajadusega lapsele/õpilasele kooli lasteaia ja põhikooli õppekavades sätestatud meetmeid.

  (5) Haridusliku erivajadusega laste/õpilaste õppe korraldamisel lähtub kool vanema nõusolekul nõustamiskomisjoni soovitustest.

  (6) Vanemate teavitamine kooli poolt õpilasele rakendatud tugimeetmetest toimub kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 27.   Õpilaste tunnustamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

§ 28.   Lasteaialaste õigused

  Lastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
2 ) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 29.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) omandada tasuta põhiharidus õppekava ulatuses;
  2) otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi;
  3) moodustada teiste õpilastega õigusaktides sätestatud alustel ning korras liite ja organisatsioone, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  4) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  5) otsustada ja korraldada kõiki muid koolielu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
  6) valida koolis õpilasesindus;
  7) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, hoolekogu, vallavalitsuse, riiklike järelevalveorganite, lastekaitseametnike või organisatsioonide poole;
  8) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  9) saada õpetajalt täiendavat ainealast juhendamist õpetaja üldtööaja piires;
  10) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ja õpilaste õiguste ja kohustuste kohta ning esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  11) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  12) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

  (2) Õpilased on kohustatud:
  1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, käituma väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli;
  4) täitma kooli kodukorda;
  5) hoidma kooli mainet;
  6) hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 30.   Õpilasesindus

  (1) Õpilasesinduse tööd reguleerib õpilasesinduse põhimäärus, kus on sätestatud õpilasesinduse valimise kord ja õpilaskonna poolt õpilasesinduse heakskiitmise kord. Kooli õpilasesindus esindab õpilaskonda pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (2) Õpilasesinduse tegevust koordineerib kooli huvijuht või selleks direktori poolt määratud õpetaja.

  (3) Õpilasesindus on õpilaskonda esindav organ.

  (4) Õpilaskonnal on oma põhimäärus, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

  (5) Õpilaskonna põhimääruse võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega õpilaste üldkoosolekul.

  (6) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.

  (7) Põhimäärus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 1/2 koosolekul osalejatest.

  (8) Õpilaskonna poolt üldkogunemisel heaks kiidetud õpilasesinduse põhimääruse ja selles tehtavad muudatused kehtestab kooli direktor, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (9) Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhimääruses sätestatud korras.

  (10) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest õpilasi kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/2 õpilaskonnast.

§ 31.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  4) tutvuda lasteaia õppe-, tegevus- ja päevakavaga;
  5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike organite poole;
  6) saada teavet lapse arengu kohta;
  7) saada teavet kooli töökorralduse kohta;
  8) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes;
  9) saada kooli valduses olevat teavet õpilase kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima õpetajat või direktorit lapse/õpilase õppest puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  4) tasuma igakuiselt lasteaia kulude katmise määra ja toidukulude tasu kooli pidaja kehtestatud korras;
  5) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  6) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  7) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  8) tegema koostööd kooliga õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  9) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  10) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  11) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  12) hüvitama õpilase poolt tahtlikult koolile tekitatud varalise kahju õigusaktidega kehtestatud korras;
  13) osalema arenguvestlusel ja vanemate koosolekul vähemalt üks kord õppeaastas;
  14) informeerima direktorit kirjalikult lapse/õpilase terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

4. peatükk Koolielu korraldamine 

§ 32.   Kooli dokumentatsioon

  (1) Koolil on lisaks õppe- ja kasvatustegevuse alastele kohustuslikele dokumentidele:
  1) põhimäärus;
  2) arengukava;
  3) kodukord;
  4) lasteaia ja põhikooli õppekava.

  (2) Kooli põhimäärus ja selles tehtavad muudatused kehtestatakse Valga Vallavolikogu poolt. Põhimääruse ja selle muudatuste eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli arengukava. Arengukava koostamisel ja muudatuste sisseviimisel arvestatakse sisehindamise aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega ning hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamusega. Arengukava kinnitatakse Valga Vallavolikogu poolt.

  (4) Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor, kuulates ära õpilasesinduse, hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse. Kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.

  (5) Kool avalikustab lasteaia ja põhikooli õppekava, põhimääruse, arengukava ning kodukorra kooli veebilehel ning võimaldab nendega tutvumise paberkandjal kooli kantseleis.

§ 33.   Juhtimine, direktor

  (1) Kooli direktori tegevuse eesmärk on tagada kooli tulemuslik töö ning kindlustada koolile seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud kohustuste täitmine.

  (2) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks täidab direktor talle seadustega ja seaduste alusel antud õigusaktidega, sealhulgas käesoleva põhimäärusega, töölepinguga ja ametijuhendiga pandud ülesandeid.

  (3) Kooli juhib direktor, kes:
  1) korraldab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud dokumentide koostamist ja täitmist;
  2) juhib kooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus-ja finantstegevust koostöös hoolekoguga, õpilasesindusega ja õppenõukoguga;
  3) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus-ja haldusaktides, töölepingus, ametijuhendis ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisele;
  4) tagab õppe ja kasvatuse korralduse vastavuse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õppekavadele;
  5) koostab koostöös hoolekoguga kooli eelarve kava projekti ning esitab selle vallavalitsusele;
  6) tagab kooli rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) korraldab kooli õppenõukogu tööd, kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
  8) kinnitab käskkirjaga laste ja õpilaste kooli vastuvõtmise ja kooli nimekirjast kustutamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  9) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud;
  10) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökorraldusreegleid ning töökaitse-ja tuleohutusnõudeid;
  11) kinnitab käskkirjaga kooli tegevust korraldavad dokumendid;
  12) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi ning otsuseid;
  13) sõlmib lepinguid ning väljastab garantiikirju omaosaluse tagamiseks kooli eelarvevahendite piires;
  14) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees;
  16) esitab kooli hoolekogule ettepaneku pedagoogide ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra kehtestamiseks;
  17) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel kooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  18) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja mille läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

§ 34.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid ning esimees on kooli direktor.

  (3) Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

  (4) Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord on määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 35.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kuhu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Hoolekogu moodustamise kord ja töökord kehtestatakse Valga Vallavolikogu poolt.

  (3) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste ja vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

§ 36.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajateks on pedagoogid ja teised töötajad.

  (2) Pedagoogidena käsitletakse direktorit, õppealajuhatajat, huvijuhti ning teisi õppe- ja kasvatuse alal töötavaid isikuid.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

  (4) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud kooli direktor.

§ 37.   Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingu, ametijuhendi, direktori poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega.

  (2) Pedagoogide tegevuse põhieesmärk on kindlustada koolis seaduses ja seaduse alusel kehtestatud nõuetele vastav õppe- ja kasvatustegevus. Nende tegevus tugineb õppuri ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle vanematega.

  (3) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek. Koolitöötajad kannavad isiklikult materiaalselt vastutust neile usaldatud kooli varade eest.

  (4) Koolitöötajatel on õigus:
  1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
  2) võtta vastu oma vastutusala piires iseseisvaid/kooskõlastamata otsuseid;
  3) saada vajaduse järgi täiendusõpet.

  (5) Koolitöötajad:
  1) on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja lapse/õpilase elukohajärgse valla lastekaitsespetsialistile lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast ning lapse kehalisest, emotsionaalsest või seksuaalsest väärkohtlemisest;
  2) tagavad laste ja õpilaste tervise kaitse nende koolis viibimise ajal;
  3) vastutavad temale kinnitatud õppevahendite ja muu kooli vara säilimise, sihipärase kasutamise ja korrashoiu eest;
  4) jälgivad kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut ja rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.
  5) on kohustatud tegema töölepingus kokku lepitud ja ametijuhendis fikseeritud tööd ning täitma ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja kooli direktori või tema volitatud isiku korraldustest;
  6) on kohustatud pidama kinni ette nähtud tööajast ja töödistsipliinist;

  (6) Pedagoog:
  1) loob laste ja õpilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks vajalikud tingimused;
  2) nõustab vanemaid õppe ja kasvatuse küsimustes;
  3) jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal.

  (7) Koolitöötajatel on keelatud avalikustada teavet lapse ja tema perekonna kohta.

§ 38.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

5. peatükk Majandamine ja asjaajamine 

§ 39.   Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  (1) Kooli vara moodustavad Valga valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 40.   Eelarve ja rahalised vahendid

  (1) Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Valga valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tuludest.

  (2) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Kool võib saada renditulu, laagrite korraldamisega seotud tulu, täiskasvanute koolitusega seotud tulu, teenuste (printimine, kopeerimine) pakkumisega saadavat tulu.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Kool võib saada tulu õppekavavälisest tegevusest, mille kulude katmine toimub osalejate kaasrahastamisel.

  (5) Kool võib saada tulu osalemisest erinevate fondide ja sihtasutuste poolt välja kuulutatud projektikonkurssidel.

  (6) Kooli finantstegevust juhib direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 41.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Koolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke õppe- ja kasvatusalaseid dokumente vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt vastavalt kooli asjaajamiskorras sätestatule.

  (3) Kooli asjaajamiskorra kehtestab direktor.

  (4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja tegevusaruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 42.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium või Valga vallavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kool avalikustab kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel.

§ 43.   Sisehindamine

  (1) Koolis viiakse läbi sisehindamist eesmärgiga analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise aruanne koostatakse üks kord kolme aasta jooksul.

  (2) Kooli sisehindamise korra ja aruande koostab direktor, kuulates ära vallavalitsuse ja hoolekogu arvamuse.

§ 44.   Kooli ümberkorraldamine, kooli pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu.

  (3) Vallal on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele omavalitsusüksusele.

  (4) Kooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel, arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (5) Kooli pidamise üleandmine toimub pärast viimase õppeveerandi lõppu.

  (6) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis.

§ 45.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Valga Vallavolikogu.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 46.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Karula Vallavolikogu 27. veebruari 2007 määrus nr 2 “Lüllemäe Põhikooli põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json