EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 11

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 25.05.2021 nr 104

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded ja kord Maardu linnas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamiseks.

  (2) Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamine hõlmab endas tänavakaubandust, kaupemist avalikul üritusel ning müügikoha hooajalist laiendamist.

  (3) Käesoleva määruse sätted laienevad eraomandis või -valduses olevale avalikult kasutataval maa-alal (edaspidi eramaa) kaubanduse korraldamisele käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (4) Eraisiku omandis või valduses oleval avalikult kasutataval maa-alal korraldab kaubandust maa-ala omanik või valdaja, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud ning kasutuses olev üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, parkla, park, puhke- või virgestusala vms. Käesoleva määruse tähenduses ei kuulu kalmistu maa avalikult kasutatava maa-ala hulka;
  2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust;
  3) kaubanduse korraldaja – Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), linnavalitsuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik. Kaubanduse korraldajal (v.a linnavalitsus ja linnavalitsuse hallatav asutus) on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris;
  4) müügikoht – kavandatava kauba müügiks sobiv koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  5) tänavakaubandus – avalikult kasutataval maa-alal kauba või teenuse müük kaupleja paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või -kärult, autolt või selle haagiselt või kandekaubanduse korras. Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses;
  6) müügikoha hooajaline laiendus – müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala;
  7) kandekaubandus – kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust kaupleja poolt kantavast või liigutatavast inventarist;
  8) müügipilet – linnavalitsuse poolt väljastatud dokument kauplemiseks avalikult kasutataval maa-alal.

2. peatükk Nõuded kaubanduse korraldamisele  

§ 3.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohas

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja paigaldatud ajutiselt müügiletilt või autolt, müügiautomaadist, müügikärult või kandekaubandusena. Kaupleja võib püstitada müügikohale kauba müügi või teenuse pakkumise ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

  (2) Tänavakaubanduses on keelatud kauba müük ilma ajutiselt paigaldatud müügiletita ja kauba paigutamine tänavakattele, haljasalale või linnakujunduslikule väikevormile.

  (3) Müügikoht tänavakaubanduses peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei tohi takistada liiklust ega piirata liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib välimusel ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  6) müügikoht vastab müügipileti tingimustele;
  7) müügivälisel ajal on võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu.

  (4) Müügikoha juures on lubatud müügi ajal väikesemõõduline esmavajalik müügikohaga seostatav inventar (nt toolid, pingid jms).

  (5) Müügikoha vahetus läheduses ei ole lubatud ladustada tühje kaubakaste, taarat jms.

  (6) Linnavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid tingimusi müügikohale.

§ 4.   Nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetuses läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluvale või tema valduses olevale avalikult kasutatavale maa-alale.

  (2) Müügikoha hooajaline laiendamine:
  1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  5) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

  (3) Hooajaline laiendus tuleb sulgeda hiljemalt kell 23.00.

  (4) Maardu Linnavalitsusel kui täitevorganil on õigus piirata täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud hooajalise laienduse kauplemisaega, kui klientide käitumine hooajalisel laiendusel häirib või seab ohtu teisi isikuid või tekitab teisi isikuid oluliselt häirivat müra.

§ 5.   Nõuded kauplemisele avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga. Kauplemine linnavalitsuse või linnavalitsuse hallatava asutuse korraldatud avalikul üritusel on lubatud linnavalitsuse väljastatud müügipileti alusel avaliku ürituse toimumise ajal.

  (2) Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.

  (3) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja paigaldatud ajutises müügikohas. Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (4) Müügipileti taotlemisele, väljastamisele, väljastamisest keeldumisele ja muutmisele või kehtetuks tunnistamisele munitsipaalmaal avaliku ürituse korraldamisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahvide 11 kuni 14 asjakohaseid sätteid.

§ 6.   Kaupleja kohustused

  (1) Kaupleja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse miinimum 5 meetri raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu ning vajadusel paigaldama heakorra tagamiseks vajalikul arvul prügiurne ja tagama nende õigeaegse tühjendamise. Müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja kaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (2) Kaupleja peab tagama müügikohas heakorra. Müügikohale paigaldatud varikatus ei tohi olla määrdunud, rebenenud või narmendav.

  (3) Kauplejal on kohustus korraldada kauba väljapanek ja kaubatagavarade paigutus sellisel viisil, et müügilaudade vahekäigud on jalakäijatele liikumiseks piisava laiusega.

  (4) Juhul, kui taotletav müügikoht asub ehitise kaitsevööndis, peab kaupleja järgima kaitsevööndis kehtivaid piiranguid ning vajadusel kooskõlastama oma tegevuse ehitise omanikuga.

  (5) Juhul kui toimub kauplemine munitsipaalmaal, on kauplejal kohustus lunastada enne kauplemise alustamist müügipilet ja hoida talle väljastatud müügipilet alles kuni kauplemise lõpuni ning esitama selle järelevalvet teostavale isikule viimase nõudmisel.

  (6) Linnavalitsusel on õigus kehtestada kauplejale täiendavaid kohustusi.

§ 7.   Tänavakaubanduses müüdavad kaubad

  (1) Avalikult kasutataval maa-alal tänavakaubanduses on lubatud müüa linnavalitsuse poolt määratud kaubagruppe.

  (2) Müüdav kaup või teenus peab vastama sellele kaubale või teenusele õigusaktiga kehtestatud nõuetele.

§ 8.   Müügi piirangud

  Avalikult kasutataval maa-alal on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

3. peatükk Tänavakaubanduse korraldus munitsipaalmaal  

§ 9.   Kauplemise korraldamine

  (1) Kauplemine tänavakaubanduse korras on lubatud linnavalitsuse määratud kohtades linnavalitsuse väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügipileti hinna munitsipaalmaal kauplemiseks kehtestab linnavalitsus.

§ 10.   Müügipilet

  (1) Müügipilet väljastatakse kauplejale piletil loetletud kaupade müügiks või teenuste osutamiseks piletil näidatud tingimustel ja müügikoha paiknemise asukohas. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

  (3) Müügipileti vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 11.   Müügipileti taotlemine

  (1) Kaubanduse müügipileti taotlus kauplemise korraldamisel munitsipaalmaal esitatakse linnavalitsusele.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kauplemisaeg;
  5) kasutatava inventari kirjeldus;
  6) müügikoha paiknemise asukoha skeem;
  7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses;
  8) kinnitus, et linna võrgust vee- ja kanalisatsiooniteenuse ja/või elektrienergia tarbimisel tagab kaupleja nõuetekohaste ühenduste loomise, teenuse mõõtmise ja teenuse tarbimise eest tasumise;
  9) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse müügikoha inventari joonised või fotod.

  (4) Linnavalitsus vaatab esitatud taotluse läbi 10 kalendripäeva jooksul peale taotluse saabumist. Linnavalitsus kontrollib müügipileti taotluse vastavust nõuetele ning vajadusel hindab kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda. Puuduste tuvastamisel määrab linnavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 12.   Müügipileti väljastamine

  (1) Kui tänavakaubandus toimub munitsipaalmaal, väljastab müügipileti ja keeldub müügipileti väljastamisest linnavalitsuse struktuuriüksus, kelle pädevuses on munitsipaalvara haldamine (edaspidi linnavalitsuse struktuuriüksus) või linnavalitsuse pädev isik.

  (2) Nõuetekohase taotluse esitamise korral edastatakse taotlejale arve müügipileti hinna tasumiseks. Müügipilet väljastatakse pärast selle eest tasumist, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Arvet ei väljastata, kui kauplejal on õigus saada müügipilet tasuta.

  (3) Müügipileti väljastamisel on linnavalitsusel õigus kehtestada kõrvaltingimusi.

§ 13.   Müügipileti väljastamisest keeldumine

  (1) Müügipileti väljastamisest võib linnavalitsus keelduda, kui:
  1) taotletav kaubandus ei vasta käesolevas korras sätestatud nõuetele või on vastuolus õigusaktidega;
  2) taotlus on esitatud puudustega ja puudused on jäetud määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid;
  4) taotletud müügikoht ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole kaubanduseks sobiv;
  5) kauplemiseks kasutatav inventar ei ole kaubanduseks sobiv;
  6) kaup, millega soovitakse kaubelda, ei ole kaubanduseks sobiv või sellega ei ole vajadust kaubelda taotletud piirkonnas;
  7) soovitakse kaubelda kaubanduse korras keelatud kaubaga;
  8) taotletud piirkond ei ole kaubanduseks sobiv;
  9) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud;
  10) kaupleja on rikkunud eelneval müügiperioodil müügikoha kasutamise tingimusi ning jätnud
  11) on ilmnenud muud põhjendatud asjaolud.

  (2) Müügipileti väljastamisest keeldumine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 14.   Müügipileti muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügipiletit võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (2) Müügipileti võib linnavalitsus tunnistada kehtetuks, kui:
  1) taotleja on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  3) kaupleja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  4) kaubandus häirib inimeste rahu või halveneb linna avaliku ruumi seisundit;
  5) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  6) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid;
  7) linnavalitsusele on esitatud kaebusi kaubanduse osas.

  (3) Müügipileti tunnistab kehtetuks linnavalitsuse struktuuriüksus või pädev isik. Müügipileti kehtetuks tunnistamisel müügipileti ette makstud perioodi eest raha ei tagastata.

4. peatükk Tänavakaubanduse korraldus eramaal  

§ 15.   Kauplemise korraldamine

  (1) Eraomandis või -valduses olevale avalikult kasutataval maa-alal korraldab tänavakaubandust eramaa-ala omanik või valdaja.

  (2) Eramaal tänavakaubandust korraldaja kehtestab kaubanduse korraldamise nõudeid ja eritingimusi, kui need ei ole vastuolus käesoleva määrusega sätestatud üldiste nõuetega. Tänavakaubanduse korraldamisel eramaal kohaldatakse käesoleva korra § 3, § 6 lg 1 – 4 ja 6, § 7 ning § 8 asjakohaseid sätteid.

5. peatükk Müügikoha hooajaline laiendus  

§ 16.   Müügikoha hooajalise laienduse korraldus

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (2) Kooskõlastamine või sellest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui müügikoha hooajalist laiendust kavandatakse eraõiguslikule isikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, tuleb enne kooskõlastuse taotlemist linnavalitsuselt saada kooskõlastus maa omanikult või valdajalt.

§ 17.   Kooskõlastuse taotlemine

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
  3) müügikoha hooajalise laienduse ajavahemik(ud);
  4) paigaldatav inventar;
  5) kauplemise aeg hooajalisel laiendusel;
  6) müügikoha laiendamisel eraisikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, maa omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (2) Taotlusele lisatakse soovitava laiendusala paiknemise skeem.

  (3) Müügikoha hooajalist laiendust võib taotleda kuni üheks aastaks.

§ 18.   Kooskõlastuse andmine

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse taotluse vaatab läbi ja kontrollib taotluses esitatud andmeid linnavalitsuse struktuuriüksus. Struktuuriüksus hindab laiendatava ala vastavust käesolevale määrusele ja vajadusel kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.

  (2) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastab linnavalitsuse struktuuriüksus või pädevisik.

§ 19.   Kooskõlastuse muutmine

  Hooajalise laienduse kooskõlastust võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

§ 20.   Kooskõlastusest keeldumine

  Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on
  7) on ilmnenud muud põhjendatud asjaolud.

§ 21.   Kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus võib hooajalise laienduse kooskõlastuse edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja on lõpetanud müügikohas, mille juurde hooajaliselt tegevust laiendati, tegevuse;
  3) kaupleja ei täida hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses
  4) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Ettepaneku kooskõlastuse kehtetuks tunnistamiseks teeb linnavalitsusele struktuuriüksuse juht või pädev isik.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Järelevalve

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadustega ettenähtud korras.

§ 23.   Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud müügipiletite kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud müügipiletid kehtivad neis määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json