Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 14

Korteriühistule jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Vastu võetud 25.05.2021 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Kambja valla eelarvest korteriühistule jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

  (3) Toetatavad tegevused on:
  1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;
  2) jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite jäätmeliikidele.

  (4) Toetatavatele tegevustele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda Kambja vallas tegutsev korteriühistu või kaks või enam korteriühistut ühiselt (edaspidi taotleja).

§ 3.   Taotlusvooru väljakuulutamine

  Kambja valla eelarves toetuse maksmiseks vahendite olemasolul kuulutab Kambja Vallavalitsus taotlusvooru ja toetatavad tegevused välja eelarveaasta jooksul. Teave toetuse taotlemise, tähtaja ja toetatavate tegevuste kohta avaldatakse Kambja valla kodulehel. Taotluse esitamise tähtaeg on taotlusvooru väljakuulutamisest vähemalt kaks kuud hilisem.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Kambja Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) taotluse esitaja kirjalik vormikohane avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms), toetatav tegevus ning projekti kogumaksumus;
  2) korteriühistu üldkoosoleku otsus toetuse taotlemiseks;
  3) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;
  4) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;
  5) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
  6) süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan) või alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, illustratiivsed vaated koos selgitusega), mis on kooskõlastatud ehitusosakonnaga või üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga jäätmemaja ehitamise korral ehitusosakonna arvamus esitatud ehitusteatise kohta; tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning vajadusel illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  7) ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus on kuni 50% projekti maksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot või 3000 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud soodsamast hinnapakkumusest.

  (3) Väljamaksmisele kuuluva lõpliku toetuse suurus võib väheneda käesoleva määruse § 11 lõigetes 2 ja 4 sätestatud juhtudel.

§ 6.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse taotluste läbivaatamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi selle tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul pärast taotlusvooru lõppemist.

  (4) Toetuse taotluste hindamisel lähtub vallavalitsus järgmistest kriteeriumitest:
  1) osalevate korteriühistute arv, eelistatud on korteriühistute ühisprojektid;
  2) korteriomandite arv;
  3) omafinantseeringu suurus;
  4) probleemi lahenduse terviklikkus;
  5) projekti kogukondlik tähtsus.

  (5) Taotluste hindamise skaala kriteeriumide lõikes ja kriteeriumide osakaalud kehtestab vallavalitsus hindamisjuhendis.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest ei sõlmita, kaotab toetuse andmise otsus kehtivuse.

§ 8.   Lepingu sisu

  Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev, mis ei tohi olla hiljem kui toetuse andmisele järgneva aasta 15. november;
  5) lepingu poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

§ 9.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta lõpparuande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt toetuse andmisele järgneva aasta 1. detsembriks.

§ 10.   Kontroll

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus käesolevast määrusest, toetuse taotlemisel esitatud dokumentidest, lepingust ja lõpparuande dokumentidest.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast aruande ja kuludokumentide esitamist ning vajadusel paikvaatluse tegemist.

  (2) Kui käesoleva määruse § 11 nimetatud kuludokumente ei ole esitatud hinnapakkumuses toodud summa ulatuses, vähendatakse proportsionaalselt määratud toetuse summat.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrust jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json