HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2021, 35

Laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 139

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 15¹ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärgid

  (1) Määrusega reguleeritakse noorsootöö seaduse kohaselt Lüganuse valla (edaspidi vald) huviharidusele ja huvitegevusele eraldatud riikliku toetuse (edaspidi toetus) kasutamist valla huvihariduse ja huvitegevuse kava realiseerimiseks.

  (2) Toetuse eesmärk on parandada rahvastikuregistri andmetel vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi noor) huvihariduse ja huvitegevuse (edaspidi huvitegevus) kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, hariduse, kunsti, tehnoloogia ja loodus- ning täppisteaduse valdkonnas.

  (3) Toetavate tegevuste alla kuuluvad:
  1) valla huvitegevuses osalemiseks vajaliku transpordikulu hüvitamine;
  2) väljaspool valda korraldatud huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu hüvitamine;
  3) huvitegevusega seotud võistluste, konkursside, festivalide jms (edaspidi üritus) osalustasu ja/või sellega seotud transpordikulu hüvitamine;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muude kulude hüvitamiseks.

  (4) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kulude hüvitamise ulatus

  (1) Transpordikulu hüvitatakse ühe taotleja kohta üks kord kalendrikuus määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui:
  1) 20 eurot, kui taotleja osaleb vallas korraldatud huvitegevuses;
  2) 50 eurot, kui taotleja osaleb väljaspool valda korraldatud huvitegevuses;
  3) 50 eurot, kui taotleja osaleb samaaegselt vallas ja väljaspool valda korraldatud huvitegevuses.

  (2) Huvitegevusega seotud ürituse osalustasu ja transpordikulu hüvitatakse ühe noore kohta kuni kaks korda kalendriaasta jooksul vahendite olemasolul kuni 70% ulatuses taotluses märgitud summast.

  (3) Huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud hüvitatakse vahendite olemasolul kuni 50% ulatuses taotluses märgitud summast ühe taotleja kohta üks kord kalendriaastas.

  (4) Arvestades toetuste vahendite olemasolu ning olenevalt toetuse taotluse sisust ning taotletava toetuse otstarbekusest ja eesmärgist, on vallavalitsusel õigus otsustada põhjendatud ja kaalutletud erandeid.

§ 3.   Huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab noore seaduslik esindaja (edaspidi esindaja) Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) ja alates 18. eluaastast noor ise (edaspidi toetuse taotleja) vormikohase taotluse elektrooniliselt ametiasutuse ametlikule e-posti aadressile.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud vallasiseses või väljaspool valda huvitegevuses osalemise transpordikulu hüvitamise taotluse saab esitada kulu tekkimise järgselt koos ühe kululiigi (pilet - tasuline ühistransport, isikliku sõiduvahend - sõidupäevik) tõendava dokumentidega. Transpordi toetuste taotlusi võetakse õppeperioodi jooksul vastu kolm korda:
  1) hiljemalt 14. märtsini, ajavahemiku detsember – veebruar eest;
  2) hiljemalt 14. juunini, ajavahemiku märts-mai eest;
  3) hiljemalt 14. detsembrini, ajavahemiku september-november eest.

  (3) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktides 3 ja 4 nimetatud huvitegevusega seotud ürituse osalustasu ja/või sellega seotud transpordikulu või huvitegevuses osalemisega seotud muude kulude hüvitamise taotlusi saab esitada jooksvalt eelarveaasta jooksul.

  (4) Taotluses märgitakse noore ja tema esindaja andmed, huvitegevuse nimetus ja läbiviimise koht, taotletava toetuse suurus, kulu liik, toetuse saaja rekvisiidid.

  (5) Vallasisese huvitegevuse korral toetatakse transporti juhul, kui noorel puudub võimalus liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel tasuta ühistranspordiga või valla poolt korraldatud huvikooli bussiga ning mille mõlema ooteaeg ületab vähemalt 60 minutit.

  (6) Huvitegevusega seotud ürituse osalustasu ja/või transpordikulu või huvitegevuses osalemisega seotud muude kulude hüvitamise taotluse saab esitada kas enne kulu tekkimist koos põhjendusega või kulu tekkimise järgselt koos kuludokumentidega. Lisatakse huvitegevuse juhendaja põhjenduskiri kulutuste vajalikkuse kohta. Ettemaksu korral on taotleja kohustatud esitama kuludokumendid pärast kulu tekkimist.

  (7) Toetuse taotleja/saaja on kohustatud teavitama viivitamatult ametiasutust, kui toetuse saamise eelduseks olevad asjaolud on muutunud.

§ 4.   Toetuse määramine

  (1) Huvitegevusega seotud ürituse osalustasu ja/või transpordikulu või huvitegevuses osalemisega seotud muude kulude hüvitamise toetuse andmise, andmisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega, mille eelnõu valmistab ette vallavanema käskkirjaga määratud ametnik (edaspidi ametnik).

  (2) Vallasiseses või väljaspool valda huvitegevuses osalemise transpordikulu hüvitamise õigsust kontrollib ametnik ja kinnitab toetuse väljamaksmiseks valla raamatupidamisele teatise.

  (3) Ametnik kontrollib kõikide taotluses esitatud dokumentide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-posti teel) 5 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 5 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine ametniku otsusel.

  (5) Ametnikul on õigus kontrollida noore osalemist huvitegevuses.

  (6) Vallavalitsus võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab ametnik taotlejat kirjalikult.

  (7) Vallavalitsusel on kaalutletult ja põhjendatult õigus toetust määrata osaliselt.

  (8) Vallavalitsus võib kaalutletud ja põhjendatud otsusel toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) muu toetuse andmist välistava asjaolu olemasolul.

§ 5.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab:
  1) ametnik;
  2) vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus on õigus toetuse saajalt nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ning keelduda edaspidi toetuse andmisest kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  2) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  3) toetust ei ole kasutatud eesmärgipäraselt.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json