HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.06.2022, 9

Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 24.05.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2, § 30 lõige 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla lasteaiad on Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused.

  (2) Valla lasteaias on õigus saada koht lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vald.

  (3) Lasteaedade teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt Peipsiääre valda.

  (5) Vanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (6) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda lasteaiakohta eelistatud lasteaias, pakutakse koostöös vallavalitsusega lasteaiakohta või lastehoiukohta teeninduspiirkonnas asuvas muus lasteaias.

  (7) Lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise lasteaeda otsustab käesoleva korra alusel lasteaia direktor (edaspidi direktor).

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja direktorile avalduse.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Lapsevanem esitab avalduse hiljemalt 1. juuniks, st 90 päeva varem lapse lasteaeda toomisest.

  (4) Direktor teatab vanemale kirjalikult koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaiakoha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest kirjalikult ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (5) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 31. augustiks ja kinnitab käskkirjaga rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (6) Direktor sõlmib lapsevanemaga lapse lasteaeda vastuvõtu kohta lepingu (edaspidi leping), kus on toodud mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus (Lisa 1).

  (7) Vabade kohtade olemasolul võib direktor võtta lapsi vastu kogu aasta kestel.

  (8) Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda kohataotlejate nimekirja ja koha tekkimisel täidetakse need järjekorra alusel.

  (9) Vanemal on võimalik taotleda erandkorras ja mõjuval põhjusel osaajalise lasteaia koha kasutamist.

§ 4.   Lasteaia ja vanema vahelise informatsiooni jagamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ning töökorraldusega lasteaia veebilehel. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse vastavalt lasteaias kokkulepitud infokanalites.

  (2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 5.   Lasteaiast lahkumine ja ajutine väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest direktorile kirjalikult ette 30 kalendripäeva, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva, ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

  (3) Lapse võib direktori käskkirjaga arvata lasteaiast välja, kui:
  1) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning vanem
  2) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast.

  (4) Lapse nimekirjast väljaarvamisest teatab direktor kirjalikult lapsevanema poolt lasteaiale edastatud kontakti kaudu ühe nädala jooksul.

  (5) Lapse kooliminekul lõpeb lasteaia koha kasutamise leping üldjuhul sama aasta 30. juunil. Lepingut pikendatakse vanema avalduse alusel kuni 31. augustini.

  (6) Lapse ajutise lasteaiast väljaarvamise korral (kuni kuus kuud) esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.

  (7) Direktor võib lapse ajutiselt lasteaiast välja arvata, kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud järjest ja lapsevanem ei ole teatanud puudumise põhjusest ning direktor on eelnevalt konsulteerinud vallavalitsuse spetsialistiga. Koostöös vallavalitsuse spetsialistiga hinnatakse, kas vanem soovib jätkuvalt lasteaiakohta kasutada, ja lepitakse kokku edasised tegevused.

  (8) Direktor võib lapse ajutiselt lasteaiast välja arvata, kui vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kolme kuu jooksul alates arve esitamisest. Vanemat on eelnevalt kirjalikult võlast teavitatud, vanem ei ole teatanud tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks. Koostöös vallavalitsuse spetsialistiga lepitakse kokku edasised tegevused.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Alatskivi Vallavalitsuse 02.02.2016 määrus nr 2 „Alatskivi Lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavalitsuse 11.02.2011 määrus nr 2 „Vara valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavalitsuse 6.11.2003 määrus nr 8 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine“.

Piibe Koemets
vallavanem

Jekaterina Aader
vallasekretär

Lisa 1 Lasteaiakoha kasutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json