Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede Rapla valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2014, 2

Teede Rapla valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Korra reguleerimisala

  Teede Rapla valla (edaspidi vald) omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab valla territooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste valla omandisse võtmise või avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ning korra.

§ 2.   Tee mõiste

  Käesolevas korras käsitletakse teena maanteed, tänavat, jalgteed, jalgrattateed või muud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavat rajatist, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

§ 3.   Tee valla omandisse võtmise eesmärk

  (1) Valla omandisse võetakse tee avalikes huvides eesmärgiga tagada tee avalik kasutus.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud eesmärgile võidakse tagada tee valla omandisse võtmisega muuhulgas:
  1) liiklemise ohutumaks ja paremaks muutmine;
  2) tee ja liikluse negatiivse mõju vähendamine keskkonnale;
  3) tee kaudu juurdepääsu tagamine avalikult kasutatavale objektile, millele muu juurdepääsu võimalus puudub või on ebamugav või ebaotstarbekas ning mõistlike kulutustega pole võimalik uut juurdepääsu rajada.

§ 4.   Avalik huvi

  Avalikku huvi hindab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Avaliku huvi olemasolu korral kaalutakse lahendusena tee valla omandisse võtmist (ka sundvõõrandamist) või tee määramist avalikuks kasutamiseks.

§ 5.   Tee omandamine

  (1) Tee valla omandisse võtmisel lähtutakse võimalusel tee omandamisest koos kõigi selle juurde kuuluvate liiklemiseks ning tee ekspluatatsiooniks kasutatavate rajatistega.

  (2) Tee valla omandisse võtmise küsimuse lahendamisel peab arvestama asjaoluga, et omandamisest ei tekkiks vallale põhjendamatuid või ülemääraseid kohustusi.

§ 6.   Valla ja huvitatud isiku vaheline eelleping kinnistu omandamiseks

  Rajatavate elamu- ja tootmispiirkondade korral peab tee väljaehitamise ette nägema detailplaneeringuga, kusjuures väljaehitamise kohustus ja tingimused määratakse valla ja huvitatud isiku vahelise eellepinguga enne detailplaneeringu kehtestamist.

2. peatükk TEE VALLA OMANDISSE VÕTMINE 

§ 7.   Teemaa kinnistule esitatavad nõuded

  (1) Teed saab valla omandisse võtta tingimusel, et teemaast on moodustatud eraldi kinnistu, mis vastab kehtestatud detailplaneeringule ja tee ehitusprojektile. Reeglina võetakse valla omandisse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud tolmuvaba kattega teed.

  (2) Tähelepanuväärivate asjaolude korral võib otsustada ka sellise tee, mis ei vasta korra käesolevas paragrahvis loetletud tingimustele, või puuduvad paragrahvis 8 märgitud dokumendid, valla omandisse võtmise.

§ 8.   Avaldus tee valla omandisse võtmiseks

  Tee valla omandisse võtmise küsimuse menetlemise aluseks on tee omaniku vallavalitsusele esitatud avaldus, millele on lisatud:
  1) tee omandiõigust tõendavad dokumendid;
  2) tee ehitusprojekt koos teostusdokumentatsiooniga.

§ 9.   Tee valla omandisse andmise avalduse menetlemine

  (1) Tee valla omandisse andmise avalduse menetlemisel kontrollib vallavalitsus avalduse ning avalduse lisadena nõutud dokumentide olemasolu ning nende vastavust korrale ja muudele õigusaktidele.

  (2) Kui esitatud dokumendid ei vasta korras sätestatule, teatab vallavalitsus avalduse esitajale puudustest ning teeb ettepaneku määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse avaldus rahuldamata.

  (3) Kui avaldus ja selle lisad vastavad korras sätestatule või kui nendes esinevad puudused kõrvaldatakse määratud tähtpäevaks, võetakse avaldus menetlusse.

  (4) Vallavalitsus vaatab avalduse läbi ning annab seisukoha avalduses märgitud tee nõuetele vastavuse kohta.

§ 10.   Omandisse võtmise otsustamine

  Juhul kui avaldus on põhjendatud ning tee valla omandisse võtmiseks on olemas avalik huvi, teeb vallavalitsus või Rapla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vastava otsuse lähtudes „Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras“ antud pädevusest.

§ 11.   Omandiõiguse üleandmise vormistamine

  (1) Tee valla omandisse võtmise otsuse alusel sõlmib vallavalitsus tee omanikuga lepingu omandiõiguse tasuta ülemineku kohta vallale.

  (2) Pärast valla kandmist kinnistusraamatusse tee omanikuna ja kinnistamisotsuse saamist kantakse tee vallavalitsuse poolt vastavatesse registritesse.

3. peatükk ERATEE MÄÄRAMINE AVALIKUKS KASUTAMISEKS 

§ 12.   Tee avalikku kasutusse määramise kriteeriumid

  Tee määramine avalikuks kasutamiseks toimub juhtudel, kui:
  1) selle suhtes on põhjendatud avalik huvi, kuid tee võtmine valla omandisse ei ole korrast tulenevalt võimalik või on raskendatud või on ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud;
  2) avalik huvi tee kasutamise suhtes on ajutine.

§ 13.   Tee avalikku kasutusse määramise otsustamine

  (1) Tee avalikuks kasutamiseks määramiseks teeb vallavalitsus vastavasisulise ettepaneku tee omanikule.

  (2) Tee võib määrata avalikuks kasutamiseks tee omaniku ettepanekul.

  (3) Tee määramise avalikuks kasutamiseks otsustab vallavolikogu.

§ 14.   Tee avaliku kasutuse leping

  Tingimused tee avalikuks kasutamiseks määratakse kindlaks valla ja tee omaniku vahel sõlmitava lepinguga. Märgitud lepingus peab muuhulgas olema sätestatud:
  1) tee avaliku kasutamise periood;
  2) võimalik hüvitis tee omanikule;
  3) teehoiu korraldamine, teehoiukulude kandja;
  4) tee kasutamise kord ja tähistus.

§ 15.   Tee registreerimine teeregistris

  Juhul kui tee on kandmata teeregistrisse, kantakse tee kohalikku teeregistrisse ning sinna tehakse märge, et tegemist on avalikus kasutuses oleva teega. Registris oleva tee korral tehakse registris märge, et tegemist on avalikus kasutuses oleva teega.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 23. novembri 2006. a määrus nr 31 “Teede Rapla valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json