HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2016, 1

Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.06.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsuse nr 4 "Lasnamäe Lastekeskuse alluvuse muutmine" p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasnamäe Lastekeskus (edaspidi keskus) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Lasnamäe Lastekeskus;
  2) inglise keeles Lasnamäe Children´s Centre;
  3) vene keeles Ласнамяэский Детский Центр.

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse aadress on Ümera tn 46, 13816 Tallinn.

  (4) Keskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Keskusel on oma logo.

  (5) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Keskuse põhimääruse kehtestab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevusvaldkonnad on laste päevakeskuse teenus ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine Lasnamäe linnaosa koolikohustuslikele lastele ja kohtade olemasolul ka teiste linnaosade ning kohalike omavalitsuste üksuste koolikohustuslikele lastele.

  (2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt on keskuse üldised ülesanded järgmised:
  1) individuaalse nõustamise korraldamine;
  2) psühholoogiline abi osutamine;
  3) toetus igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;
  4) motiveerimine ja toimetulekuoskuste õpetamine;
  5) suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;
  6) turvalise elukeskkonna loomine;
  7) sobivate tingimuste loomine õppimiseks ning tuge õppetöös;
  8) arengut toetavate vabaajategevuste pakkumine;
  9) toitlustamise korraldamine.

  (3) Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutad nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Keskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskuse valduses oleva linnavaraga võib teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekutest. Keskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Keskuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid keskuse ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt; jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb keskuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  14) tagab linnaosa vanema antud korralduste ja ülesannete täitmise;
  15) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab linnaosa vanema korraldusega määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Keskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrus nr 107 „Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json