Teksti suurus:

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri 2014 määruse nr 30 "Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2016, 11

Hiiu Vallavolikogu 20. novembri 2014 määruse nr 30 "Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 16.06.2016 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ja haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.  Muuta Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määrust nr 30 "Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus" järgmiselt:

 (1) Muuta § 2 lg 1 ning sõnastada see järgmiselt: „(1) Kultuurikeskuse ametlik ja täielik nimi on Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus. Kultuurikeskuse ametlik nimi inglise keeles on Hiiu Municipality Cultural and Leisure Centre".

 (2) Muuta § 4 lg 2 ning sõnastada see järgmiselt: „(2) Kultuurikeskusel on kodulehekülg aadressiga kultuur.hiiuvald.ee“.

 (3) Muuta 6 lg 2 ning sõnastada see järgmiselt:„(2) Seatud eesmärkide saavutamiseks täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
 1) rahvakultuuri säilitamine ja edendamine;
 2) riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamise korraldamine;
 3) elanike vaba aja sisustamise korraldamine;
 4) spordi- ja huvialaringide töö korraldamine;
 5) festivalide, spordiürituste, seminaride, konverentside ja koolitusprogrammide korraldamine;
 6) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste loomine;
 7) kunstinäituste korraldamine ning kontsertide ja teatrietenduste vahendamine;
 8) oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
 9) kinokultuuri edendamine;
 10) harrastus- ja nukuteatri traditsioonide edendamine;
 11) projektide koostamine ja nende ellu viimiseks rahastamisvõimaluste leidmine;
 12) koostöö tegemine teiste kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja haridusasutustega, omavalitsustega ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonidega valla kultuuri-, spordi- ja huvitegevuste arendamisel.“

 (4) Muuta § 9 lg 1 ning sõnastada see järgmiselt: „(1) Juhataja ettepanekul kinnitab vallavalitsus 7-liikmelise hoolekogu, mille eesmärgiks on kultuurikeskusele nõu andmine ja toetamine strateegiliste eesmärkide elluviimisel.“

Georg Linkov
vallavolikogu esimees