Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Jõgeva linnas

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2016, 14

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Jõgeva linnas

Vastu võetud 16.06.2016 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on jaotada pädevus ehitusseadustikuga ja planeerimisseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmisel.

§ 2.  Planeerimisseaduse rakendamine

 (1) Linnavolikogu pädevus:
 1) linnavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
 2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja naaberomavalitsuste üldplaneeringute kohta kooskõlastuste ja seisukohtade andmine;
 3) üldplaneeringu lähteseisukohtade andmine;
 4) üld- ja eriplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise alaste otsuste vastuvõtmine;
 5) eriplaneeringu menetluse käigus vajalike otsuste vastuvõtmine, sealhulgas eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
 6) eriplaneeringu menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
 7) üld- ja eriplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
 8) üld- ja eriplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine;
 9) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine;
 10) detailplaneeringu vastuvõtmine.

 (2) Linnavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevus:
 1) linnavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
 2) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
 3) detailplaneeringu, välja arvatud üldplaneeringut muutva, algatamine ja selle koostamise lõpetamine;
 4) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise otsustamine;
 5) detailplaneeringu, välja arvatud üldplaneeringut muutva, menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise alaste otsuste vastuvõtmine;
 6) detailplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
 7) planeerimismenetluse, välja arvatud eriplaneeringu, käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
 8) ehitamiseks loa andmine detailplaneeringut koostamata ja selleks projekteerimistingimuste andmine.

§ 3.  Ehitusseadustiku rakendamine

 (1) Linnavolikogu pädevus:
 1) linnavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
 2) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
 3) ostueesõiguse kasutamise otsustamine kinnisasja suhtes, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

 (2) Linnavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevus:
 1) linnavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
 2) projekteerimistingimuste andmine või nende andmisest keeldumine ning projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
 3) projekteerimistingimuste eelnõu heakskiitmine avatud menetluse puhul;
 4) keskkonnamõju hindamise alaste otsuste vastuvõtmine;
 5) ehitus- ja kasutusteatise esitamise ning ehitus- ja kasutusloa andmise nõudmine;
 6) ehitus- ja kasutusteatise menetluses täiendava kontrolli tulemusel esitatavate nõuete andmine, sealhulgas ehitamiseks või kasutamiseks loa andmisest keeldumine;
 7) ehitus- ja kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine ning loa kehtetuks tunnistamine;
 8) puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine;
 9) tee projekteerimistingimuste ja liikluskorralduse nõuete andmine;
 10) kohalike teede kasutamisel, sealhulgas liiklusväliseks otstarbeks, täiendavate tingimuste kehtestamine.

 (3) Kui ehitisele tervikuna ei ole tehtud kasutuseelset auditit, peab ehitise kasutusloa väljastamisele eelnema kasutuseelne ülevaatus, mille viib läbi kasutusloa taotlust menetlev ametnik. Menetleja määrab ülevaatusel osalevad isikud, kes esitavad oma arvamuse kirjalikult või allkirjastavad ehitise ülevaatuse akti.

§ 4.  Määruses jaotamata ülesannete täitmine

 (1) Jõgeva Linnavalitsuse linnamajandusosakond teeb määruses jaotamata menetlustoiminguid ning täidab kohalike teede ehitamise ja korrashoiu osas tee omaniku ülesandeid.

 (2) Määruses reguleerimata juhtudel korraldab Jõgeva Linnavalitsus kui ametiasutus teiste kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmist.

 (3) Teenistujate pädevus, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete täitmine, määratakse ametijuhenditega.

§ 5.  Jõgeva linna ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Linnavolikogu 20. mai 2004. a määrus nr 4 „Jõgeva linna ehitusmääruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Margus Kask
Linnavolikogu esimees