Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mulgi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 8

Mulgi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 17.06.2020 nr 127

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuse toetuste andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Mulgi valla eelarvevahenditest mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on toetada valla eelarvest omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust Mulgi vallas. Taotleja tegevus peab olema kooskõlas Mulgi valla arengukavaga ja toimuma Mulgi valla elanike ja valla avalikes huvides.

  (3) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on valla elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, kohaliku omaalgatuse ja tervise edendamiseks läbiviidav tegevus.

  (4) Toetuse liigid on:
1 ) tegevustoetus, tegevustoetust antakse Mulgi valla mittetulundusühingu ja seltsingu tegevuse ja arengu toetamiseks põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
  1) projektide kaasfinantseerimise toetus, projekti kaasfinantseering on valla toetus teistest fondidest taotletavale avalikkusele ning kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide elluviimiseks. Projekti kaasfinantseeringu saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus koos projektdokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist. Vajadusel väljastab vallavalitsus taotlejale garantiikirja kaasfinantseeringu andmise kohta;
  2) ühekordne toetus, ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit.

  (5) Toetust määratakse ja makstakse üksnes juhul, kui valla eelarves on olemas vastavad rahalised vahendid.

  (6) Toetuse andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada Mulgi vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja seltsingud, mis tegutsevad seltsingulepingu alusel.

  (2) Toetust võib taotleda tegevusteks, mis toimuvad Mulgi vallas, on suunatud Mulgi valla elanikele, tutvustavad Mulgi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Mulgi vallaga.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus järgnevaks eelarveaastaks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks.

  (2) Peale toetuse taotluste esitamise tähtaega võib esitada täiendavaid taotlusi seoses uutest toetusprogrammidest taotletava toetuse kaasfinantseerimiseks ja ühekordseid toetusi varasemalt planeerimata tegevuste finantseerimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) tegevustoetuse taotlemisel järgmise aasta eelarve kavand ja aasta tegevuskava;
  2) projektide kaasfinantseerimise toetuse puhul taotlus koos eelprojektdokumentatsiooniga;
  3) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
  4) seltsingul tuleb esmaesitamisel lisada koopia seltsingulepingust. Järgmiste toetuste taotlemisel tuleb esitada allkirjastatud kinnitus seltsingulepingu kehtivuse kohta.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust kontrollib arendusvaldkonna juht 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud alatine komisjon (edaspidi komisjon), kes esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks või eraldamisest keeldumiseks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda tegevustoetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele, valla äriühingutele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus.

  (4) Projekti kaasfinantseerimise taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
  1) vallavalitsus on juba rahastanud analoogset projekti ning vallavalitsuse hinnangul on taotletav projekt vähese efektiivsusega projektis sätestatud eesmärkide suhtes;
  2) vallavalitsusele on esitatud sarnased taotlused, sellisel juhul võib vallavalitsus välja valida nende seast ühe, mis tema hinnangul on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
  3) projekt sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased;
  4) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  5) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele, valla sihtasutusele, valla äriühingutele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  6) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;

  (5) Ühekordse toetuse taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlus on vastavuses korra § 1 lõikes 3 nimetatud tegevustega;
  2) tegevus on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  3) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
  4) tegevus on kooskõlas valla arengukavaga;
  5) arvestatakse tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
  6) eelarve realistlikkusest;
  7) projekti uudsusest;
  8) traditsioonide jätkamisest;
  9) teiste toetajate olemasolust;
  10) omafinantseeringu olemasolust ja osatähtsusest eelarves.

  (6) Vallavalitsusel on õigus keelduda ühekordse toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele, valla sihtasutusele, valla äriühingutele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus.

  (7) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus. Korralduses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) eraldatav summa;
  3) põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (8) Toetuse saajaga sõlmib lepingu vallavanem või tema asendaja.

  (9) Vallavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 10 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saaja, toetussumma ja toetuse kasutamise eesmärgi valla veebilehel. Valla veebilehel teabe avalikustamise korraldab arendusvaldkonna juht.

  (10) Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja/või lepingu alusel toetuse saaja arvelduskontole või lepingus näidatud kontole 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu poole poolt.

  (11) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks vallavalitsuse korraldusega.

  (12) Juhul, kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsuses arendusvaldkonna juht.

  (2) Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saaja on kohustatud lepingus või vallavalitsuse korralduses märgitud kuupäevaks esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise lisades aruandele kuludokumentide koopiad ja maksedokumendid.

  (3) Vallavalitsusel on õigus otsustada lepingu lõpetamine ja toetus täies või osalises mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetatud tegevus jäi lõpule viimata.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 19. septembri 2012. a määrus nr 22 „Kodanikualgatuslike projektide kaasfinantseerimise taotlemise ja saamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json