Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tapa valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tapa valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 27.05.2019 nr 58
RT IV, 29.05.2019, 82
jõustumine 01.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2020RT IV, 01.07.2020, 604.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Tapa valla noortevolikogu (lühendatult TNK; edaspidi noortekogu) tegutsemise alused.

  (2) Noortekogu on Tapa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev nõuandev noorte esinduskogu, mis esindab Tapa valla noorte huve.

  (3) Noortekogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tapa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Noortekogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Tapa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Noortekogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete algatusel ja ühis-tegevustel.

  (5) Noortekogu töökeeleks on eesti keel.

§ 2.   Noortekogu eesmärk

  (1) Noortekogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja valitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest ning korraldada ülevallalisi noorteüritusi ja viia ellu omaalgatuslike projekte.

  (2) Eesmärkide täitmiseks noortekogu:
  1) esindab Tapa valla noori ja kaasab enda tegevusse huvitatud noori;
  2) teeb vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid noori puudutavate otsuste tegemisel, noortekogu ettepanekud on volikogu ja valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga;
  3) kaitseb noorte huve;
  4) esitab esindajad erinevatesse volikogu alalistesse komisjonidesse;
  5) organiseerib noorte üritusi;
  6) arendab koostööd teiste noorte osaluskogudega, seltsidega ning liitudega, samuti teiste organisatsioonidega, juriidiliste ning üksikisikutega;
  7) esitab seisukohad noortekogule edastatud noori puudutavate õigusaktide eelnõude kohta.

  (3) Noortekogule suunavad vallavolikogu kompetentsi kuuluvaid küsimusi läbivaatamiseks vallavolikogu ja vallavolikogu esimees.

§ 3.   Noortekogu õigused ja kohustused

  (1) Noortekogu õigused on:
  1) õigus saada toetust Tapa valla eelarvest;
  2) õigus saada informatsiooni noori puudutavate vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktide osas volikogult ja vallavalitsuselt;
  3) õigus anda seisukohti noori puudutavate volikogu õigusaktide eelnõudele;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid.

  (2) Noortekogu kohustused on:
  1) lähtuda otsustamisel Tapa valla noorte seisukohtadest, arvamustest ja vajadustest;
  2) tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid ning korraldab üritusi, et suurendada noorte sotsiaalpoliitilist teadlikkust ja aktiivsust vallaelu korralduslikes küsimustes;
  3) teavitada valla noori noorsootööalastest otsustest ja tegevustest;
  4) tegeleda Tapa valla noorte jaoks oluliste teemadega;
  5) koostada noortekogu aasta tegevuskava.

§ 4.   Noortekogu liikmelisus

  (1) Noortekogu koosneb 13 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks vastavalt volikogu poolt kinnitatud noortekogu valimiste korrale.

  (2) Noortekogu liikmete valimised korraldab volikogu poolt moodustatud noortekogu valimiskomisjon.

  (3) Noortekogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel oktoobrikuus.
[RT IV, 01.07.2020, 6 - jõust. 04.07.2020]

  (4) Noortekogu liikmeks võib kandideerida iga noor vanuses 13-24 eluaastat, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel registreeritud Tapa vallas.

  (5) Noortekogu valimistel selgitatakse välja noortekogu liikmed ja asendusliikmed.

  (6) Asendusliige astub noortekogu liikme asemele noortekogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral.

§ 5.   Noortekogu liikme volituste tähtaeg

  (1) Noortekogu uue koosseisu ja tema liikmete volitused algavad ning noortekogu eelmise koosseisu ja tema liikmete volitused lõppevad valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

  (2) Noortekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) noortekogu liikme tagasiastumisel;
  2) noortekogu liige ei osale kolmel järjestikusel koosolekul.

§ 6.   Noortekogu töökorraldus

  (1) Noortekogu töövormiks on koosolek, sh elektrooniline ja Skype'i koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad 2/3 noortekogu liikmetest.

  (2) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku valimiskomisjon. Esimesel noortekogu koosolekul viib valimiskomisjon salajase hääletamise teel läbi esimehe valimise ning esimehe valimise järel annab koosoleku juhtimise üle esimehele. Järgnevalt valib noortekogu koosseis salajasel hääletamisel aseesimehe.

  (3) Noortekogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortekogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (4) Noortekogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta avaldatakse Tapa valla veebilehel, noortekogu sotsiaalmeedia kontol.

  (5) Noortekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Otsused ja volikogule tehtavad ettepanekud võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (6) Noortekogu võib üksikküsimuste lahendamiseks moodustada töörühmi, kus osaleb noori ka väljastpoolt noortekogu. Otsuses sätestatakse töörühma moodustamise eesmärk ja ülesanne.

  (7) Noortekogu võib kehtestada koosoleku läbiviimise täpsema töökorra.

  (8) Noortekogu koosolekud protokollitakse.

  (9) Noortekogu koosolekute protokollid on avalikud ja säilitatakse Tapa valla dokumendihaldussüsteemis.

§ 7.   Noortekogu juhtimine

  (1) Noortekogu tööd juhib noortekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Noortekogu esimees:
  1) juhib koosolekuid;
  2) koordineerib noortekogu tööd;
  3) kannab valikogus ette noortekogu otsused ja muudatuste ettepanekud volikogu õigusaktide eelnõudele, kui noortekogu ei ole otsustanud teisiti.

  (3) Noortekogu võib esimehe või aseesimehe ametist ennetähtaegselt vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortekogu liikmetest.

  (4) Esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel valib noortekogu uue esimehe või aseesimehe.

§ 8.   Noortekogu eelarve

  (1) Noortekogu eelarve koostatakse igaks eelarveaastaks vastavalt noortekogu tegevuskavale koostöös valitsusega.

  (2) Noortekogu eelarve on valla eelarve koosseisus, mille võtab vastu volikogu.

  (3) Noortekogule fondide eraldised ning äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute rahalised annetused võetakse volikogu poolt kehtestatud korras noortekogu eelarve koosseisu ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

  (4) Noortekogu tuludeks on:
  1) eraldised valla eelarvest;
  2) eraldised ning annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  3) noortekogu poolt korraldatavate ürituste tegevustulu.

§ 9.   Noortekogu sümboolika

  (1) Noortekogul võib olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika väljatöötamisel tehakse koostööd valla kunstnikuga.

  (3) Sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab noortekogu.

  (4) Sümboolika kooskõlastab vallavalitsus.

§ 10.   Noortekogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekogu tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Noortekogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos põhjendusega võib teha volikogu või noortekogu vähemalt 2/3 liikmete ettepanekul.

§ 11.   Rakendussätted

  Käesolevas põhimääruses sätestatud noortekogu valimine toimub esmakordselt 2020. aasta oktoobris. Selle ajani on õigus tegutseda käesoleva määruse alusel Tapa valla noortekoguna 2010. aastal asutatud ja 4. novembril 2018 noorte aktiivigrupi koosolekul protokolliliselt kinnitatud Tapa valla noortekogu koosseis.
[RT IV, 01.07.2020, 6 - jõust. 04.07.2020]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json