Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Nigula Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 24

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2019 nr 11
RT IV, 30.03.2019, 1
jõustumine 01.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 01.07.2020, 504.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lääne-Nigula Valla Raamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Lääne-Nigula Valla Raamatukogu on Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Lääne-Nigula Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) täidab valla keskraamatukogu ülesandeid Risti, Palivere, Oru ja Nõva haruraamatukogudele.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Lääne-Nigula Valla Raamatukogu.

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest muudest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu asub Taebla alevikus. Raamatukogu postiaadress on Lasteaia 11, 90801 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.

  (2) Raamatukogu struktuuriüksusteks on valla keskraamatukogu ja haruraamatukogud.

  (3) Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:
  1) Oru haruraamatukogu, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald;
  2) Palivere haruraamatukogu, Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald;
  3) Risti haruraamatukogu, Lõuna 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald;
  4) Nõva haruraamatukogu, Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald.

  (4) Nõva haruraamatukogu ja Risti haruraamatukogu täidavad kooliraamatukogu ülesandeid vastavalt Nõva Koolis ja Risti Põhikoolis.

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Lääne-Nigula valla Hindaste küla, Nõmmemaa küla, Nõva küla, Peraküla, Rannaküla, Tusari küla, Vaisi küla, Variku küla, Auaste küla, Ingküla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Niibi küla, Oru küla, Mõisaküla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla, Soolu küla, Uugla küla, Vedra küla, Allikmaa küla, Luigu küla, Palivere alevik, Jaakna küla, Kuijõe küla, Kuke küla, Piirsalu küla, Rehemäe küla, Rõuma küla, Risti alevik, Kadarpiku küla, Kedre küla, Kirimäe küla, Koela küla, Leediküla, Nigula küla, Nihka küla, Pälli küla, Tagavere küla, Turvalepa küla, Vidruka küla, Võntküla, Väänla küla ning Taebla alevik.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja logo.

  (2) Raamatukogul ja haruraamatukogudel on templid teavikute märgistamiseks.

  (3) Raamatukogu sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

  (2) Raamatukogu põhieesmärk vallaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade jälgimine, haruraamatukogude komplekteerimise ja aruandluse korraldamine, tegevuse analüüsimine ning erialane nõustamine.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine);
  2) peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  3) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus;
  5) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist avalikus internetipunktis;
  6) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
  7) korraldab kohaliku ja valla kultuuriloo kogumist, säilitamist ja eksponeerimist;
  8) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Lääne-Nigula valda käsitleva informatsiooni;
  9) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  10) koordineerib Lääne-Nigula valla raamatukogude ühistegevust ning korraldab ühiste projektide koostamist ja elluviimist;
  11) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  12) täidab teisi õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid.

3. peatükk Tegevuse põhimõtted 

§ 8.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 9.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

4. peatükk Juhtimine, töötajad ja nõukogu 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 11.   Direktor

  (1) Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab raamatukogu;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  5) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktori suunab töölähetusse vallavanem oma käskkirjaga.

§ 12.   Töötajad

  (1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktor vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

  (3) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu ning ametijuhenditega.

§ 13.   Asjaajamise alused

  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse Lääne-Nigula valla asutuste asjaajamiskorraga.

  (3) Raamatukogu kasutab kehtestatud korras valla teiste raamatukogudega ühiseid info- ja dokumendihaldussüsteeme, andmekaitsesüsteemi ning keskselt korraldatavaid hankeid, tugi- ja kinnisvarahalduse teenuseid.

  (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 14.   Raamatukogu Nõukogu

  (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks nõuandva koguna kuni 12-liikmeline valla raamatukogude nõukogu.

  (2) Vallavalitsus määrab raamatukogude nõukogu koosseisu igast raamatukogu ja haruraamatukogu piirkonnast ühe lugejate esindaja ning keskraamatukogu piirkonnast ühe lugejate esindaja. Vallavalitsuse liikmed ja raamatukogude direktorid ning haruraamatukogude töötajad osalevad nõukogus sõnaõigusega.

  (3) Raamatukogu nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse analüüsimine, eelarve läbiarutamine ning ettepanekute tegemine;
  2) raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemine;
  3) osalemine raamatukogu arengusuundade, sihtprogrammide ja projektide väljatöötamisel;
  4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine vallavolikogule ja vallavalitsusele.

  (4) Raamatukogu nõukogu tegevuse aluseks on järgmine töökord:
  1) nõukogu valib oma liikmete seast esimehe, aseesimehe ja protokollija;
  2) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas. Koosoleku kutse ja päevakord edastatakse vähemalt 7 päeva enne koosolekut nõukogu liikmetele, raamatukogu direktoritele ja vallavalitsusele;
  3) nõukogus tehakse otsuseid lihthäälteenamusega;
  4) nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees või aseesimees;
  5) nõukogu koosolekud protokollitakse ja materjalid edastatakse ühe nädala vältel vallavalitsusele, raamatukogude direktoritele ja igale nõukogu liikmele.
[RT IV, 01.07.2020, 5 - jõust. 04.07.2020]

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 15.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada.

§ 16.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üks osa, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 17.   Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 18.   Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 19.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2019.

/otsingu_soovitused.json