Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Noarootsi Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2020, 25

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Noarootsi Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 21.02.2019 nr 9
RT IV, 05.03.2019, 2
jõustumine 01.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 01.07.2020, 504.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Noarootsi Raamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Nimi ja õiguslik seisund

  (1) Noarootsi Raamatukogu on Noarootsi Osavallavalitsuse (edaspidi osavallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Noarootsi Raamatukogu.

  (3) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest muudest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu asub Pürksi külas /Birkases. Raamatukogu postiaadress on Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Pürksi keskus 9, 91201.

  (2) Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:
  1) Sutlepa Haruraamatukogu, aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Sutlepa keskus 5, 91230.

§ 4.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Lääne-Nigula valla Aulepa küla / Dirslätt, Dirhami küla / Derhamn, Einbi küla / Enby, Elbiku küla / Ölbäck, Hara küla / Harga, Hosby, Höbringi küla / Höbring, Kudani küla / Gutanäs, Osmussaare küla / Odensholm, Paslepa küla / Pasklep, Pürksi küla / Birkas, Riguldi küla / Rickul, Rooslepa küla / Roslep, Saare küla / Lyckholm, Spithami küla / Spithamn, Sutlepa küla / Sutlep, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Tahu küla / Skåtanäs, Telise küla / Tällnäs, Tuksi küla / Bergsby, Vanaküla / Gambyn ja Väike-Nõmmküla / Persåker, Österby.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja logo.

  (2) Raamatukogul ja haruraamatukogudel on templid teavikute märgistamiseks.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd külakogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Rahvaraamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  3) koostab elektroonilist kataloogi, millele on kasutajatel juurdepääs interneti kaudu;
  4) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  5) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Lääne-Nigula valda ning Noarootsi osavalda käsitleva informatsiooni;
  6) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  7) korraldab lugejakoolitust;
  8) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas;
  9) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  10) arendab e-teenuseid ja selleks vajalikku tehnoloogilist taristut;
  11) osutab raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid;
  12) korraldab vajalikku majandustegevust;
  13) kogub ja säilitab Lääne-Nigula valla ning Noarootsi osavalla koduloolisi materjale;
  14) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab osavallavallavanem direktori ettepanekul.

3. peatükk Tegevuse põhimõtted 

§ 8.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:
  1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetustega;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 9.   Eeskirjad ja juhendid

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt kinnitatavate juhenditega.

4. peatükk Juhtimine, töötajad ja nõukogu 

§ 10.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellel on kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Muid tööandja ülesandeid direktori suhtes täidab osavallavanem.

  (4) Raamatukogu teenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 11.   Direktor

  (1) Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab raamatukogu;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  5) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;
  8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Direktori suunab töölähetusse osavallavanem oma käskkirjaga.

§ 12.   Töötajad

  (1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktor vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

  (3) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu ning ametijuhenditega.

§ 13.   Asjaajamise alused

  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja rahvaraamatukogu seaduses sätestatust.

  (3) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt.

§ 14.   Raamatukogu Nõukogu

  (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks nõuandva koguna kuni 12-liikmeline valla raamatukogude nõukogu.

  (2) Vallavalitsus määrab raamatukogude nõukogu koosseisu igast raamatukogu ja haruraamatukogu piirkonnast ühe lugejate esindaja ning keskraamatukogu piirkonnast ühe lugejate esindaja. Vallavalitsuse liikmed ja raamatukogude direktorid ning haruraamatukogude töötajad osalevad nõukogus sõnaõigusega.

  (3) Raamatukogu nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogude tegevuse analüüsimine, eelarve läbiarutamine ning ettepanekute tegemine;
  2) raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemine;
  3) osalemine raamatukogude arengusuundade, sihtprogrammide ja projektide väljatöötamisel;
  4) muude raamatukogude tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine vallavolikogule ja vallavalitsusele.

  (4) Raamatukogude nõukogu tegevuse aluseks on järgmine töökord:
  1) nõukogu valib oma liikmete seast esimehe, aseesimehe ja protokollija;
  2) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas. Koosoleku kutse ja päevakord edastatakse vähemalt 7 päeva enne koosolekut nõukogu liikmetele, raamatukogude direktoritele ja vallavalitsusele;
  3) nõukogus tehakse otsuseid lihthäälteenamusega;
  4) nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees või aseesimees;
  5) nõukogu koosolekud protokollitakse ja materjalid edastatakse ühe nädala vältel vallavalitsusele, raamatukogude direktoritele ja igale nõukogu liikmele.
[RT IV, 01.07.2020, 5 - jõust. 04.07.2020]

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 15.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada.

§ 16.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üks osa, mille võtab vastu ja muudab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 17.   Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 18.   Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 19.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2019.

/otsingu_soovitused.json