Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 7

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025

Vastu võetud 17.06.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg‑te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg‑te 4, 6 ja 7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 26 kinnitatud „Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035““, Tallinna põhimääruse § 71 lg-ga 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 3. märtsi 2021 määruse nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 12 lg-ga 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrus nr 27 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2021–2024“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna eelarvestrateegia 2022–2025 avalikustamine

  Tallinna Strateegiakeskusel avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Tiit Terik
Esimees

Lisa Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json