Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Türi valla 2022. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2021, 42

Türi valla 2022. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord

Vastu võetud 28.06.2021 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2 ja Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 11 lõike 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla 2022. aasta eelarve (edaspidi vallaeelarve) koostamisel Türi valla elanikke (edaspidi nimetatud kogukond) kaasava eelarveosa koostamiseks ja kogukonna huvides raha planeerimiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord.

§ 2.   Hääletamise korraldamise alused

  (1) Hääletamisel teel selgitatakse välja, milliste vallaeelarve koostamiseks esitatud ettepanekute (ideede) rahastamist kogukond enim toetab. Ettepanekud esitatakse ja avalikustatakse Türi valla finantsjuhtimise korraga eelarve koostamiseks sätestatud korras.

  (2) Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ettepanekute seast ühe idee toetamiseks saab hääletada isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil (s.o 10.-21. oktoober 2021) Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

  (3) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on:
  1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
  2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

  (4) Hääletamine toimub perioodil 10. – 21. oktoober 2021.

  (5) Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe hääletamisele pandud idee poolt.

  (6) Hääletamise korraldamise ning hääletamisega seotud dokumentide ja andmete säilitamise tagab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

2. peatükk HÄÄLETAMISE KORRALDAMINE 

§ 3.   Hääletamise viis ja koht

  (1) Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ühe ettepaneku toetamiseks saab hääletamisperioodil hääle anda
  1) elektrooniliselt Türi valla veebilehe www.tyri.ee kaudu või
  2) kirjalikult hääletuspunktis.

  (2) Hääletuspunktid asuvad Türi Raamatukogu struktuuriüksustes, st Türi linnas, Oisu, Käru ja Väätsa alevikes ning Laupa, Kabala ja Kahala külades asuvates raamatukogudes.

§ 4.   Elektrooniline hääletamine

  (1) Elektrooniline hääletamine toimub veebikeskkonnas, mis on hääletamisperioodil ligipääsetav Türi valla veebilehel avaldatud elektroonilise vormi kaudu.

  (2) Elektroonilise vormi täitmiseks peab hääletaja ennast ID-kaardi või mobiil-ID-ga identifitseerima.

  (3) Veebikeskkonnas kuvatakse teade hääletamise arvesse võtmise kohta.

§ 5.   Kirjalik hääletamine

  (1) Kirjalik hääletamine toimub hääletussedeliga hääletuspunktis. Hääletuspunktis saab hääletada vastava raamatukogu lahtiolekuaegadel.

  (2) Hääletussedelile kantakse kõik avalikustatud ettepanekud. Iga ettepaneku taha märgitakse „kast“, millesse hääletaja omakäeliselt teeb märke (risti, linnukese).

  (3) Hääletussedeli saamiseks esitab isik kehtiva isikut tõendava dokumendi ning hääletaja kohta kantakse andmed hääletajate nimekirja. Hääletajate nimekirja kantakse hääletaja nimi, isikukood, hääletamise kuupäev ja kellaaeg. Hääletussedeli saamise kohta annab hääletaja hääletusnimekirja oma andmete taha allkirja.

  (4) Hääletussedelile kannab hääletussedeli väljastaja enne selle hääletajale esitamist hääletaja nime ja isikukoodi.

  (5) Hääletussedelil märgistab hääletaja ühe ettepaneku, mille vallaeelarvest rahastamist ta enim toetab.

  (6) Hääletussedel lastakse hääletuskasti.

  (7) Hääletuskasti kaas peab enne hääletamise algust olema pitseeritud. Hääletuskasti pitseerimiseks kleebitakse hääletuskasti ja selle kaane ühenduskohale vähemalt viie sentimeetri laiune pabeririba, millele kirjutatakse hääletuskasti sulgemise kuupäev ja kellaaeg ning Türi valla finantsjuhtimise korras eelarve koostamise osa sätete alusel moodustatud ajutise komisjoni esimehe allkiri. Hääletamiskast avatakse hääletustulemuste väljaselgitamisel.

3. peatükk HÄÄLETUSTULEMUSTE VÄLJASELGITAMINE JA ANDMETE SÄILITAMINE 

§ 6.   Hääletustulemuste väljaselgitamise aeg

  Hääletustulemused selgitatakse välja hiljemalt 3. novembriks 2021.

§ 7.   Hääletustulemuste väljaselgitamise toimingud

  (1) Hääletustulemuste väljaselgitamiseks teeb toimingud Türi valla finantsjuhtimise korras eelarve koostamise osa sätete alusel moodustatud ajutine komisjoni.

  (2) Komisjoni koosolekuks kogutakse kokku hääletuspunktides kasutusel olnud kinnised ja pitseeritud hääletuskastid koos hääletusnimekirjadega ning taotletakse ametiasutuselt koond elektroonilise hääletamise tulemuste kohta.

  (3) Hääletusnimekirjade alusel tehakse kindlaks hääletanute arv ning koostöös ametiasutusega kontrollitakse, kas hääletusnimekirja kantud isikud on hääletamisõigusega. Kontrollimise tulemused kantakse komisjoni koosoleku protokolli.

  (4) Pärast hääletusnimekirjade kontrollimist avatakse hääletuskastid ning tehakse kindlaks kehtivad ja kehtetud hääletussedelid.

  (5) Kehtivate hääletussedelite alusel koostatakse pingerida, alustades enim toetusi saanud ettepanekutest. Hääletussedeli alusel hääli saanud ettepanekutele lisatakse elektrooniliselt antud hääled.

§ 8.   Häälte kehtetuks tunnistamine

  (1) Hääletussedel, millel ei ole märgistatud ühtegi ettepanekut või millele on tehtud märge rohkem kui ühe ettepaneku juurde või mille puhul ei ole võimalik üheselt aru saada, millist ettepanekut hääletaja toetab, tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Isiku, kelle kohta selgub hääletamistulemuste väljaselgitamisel, et ta ei ole hääletamisõigusega, hääl tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Kui hääletamise kontrollimisel selgub, et isik on hääletanud ükskõik millisel viisil mitu korda, tunnistatakse kõik tema antud hääled kehtetuks.

§ 9.   Hääletustulemuste kinnitamine ja vallavalitsusele esitamine

  Komisjon kannab hääletustulemused komisjoni koosoleku protokolli ning esitab 3 tööpäeva jooksul hääletustulemuste väljaselgitamisest arvates protokolli ning hääletamisdokumendid (hääletussedelid, hääletusnimekirjad, elektrooniliselt hääletanute koondi) ametiasutusele.

§ 10.   Isikuandmete kogumise eesmärk ning andmete säilitamine

  (1) Määrusega sätestatud isikuandmeid töödeldakse eesmärgil, et
  1) selgitada välja määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud asjaolud ehk kas hääletajal on õigus Türi valla eelarve menetluses osaleda;
  2) tagada määruse § 2 lõikes 5 sätestatud tingimus, et hääletada võib ainult üks kord ning ühe ettepaneku poolt.

  (2) Elektroonilise hääletamise käigus kogutud andmeid ning hääletusnimekirju, hääletussedeleid ja elektrooniliselt hääletanute koondi (väljatrükki) säilitab ametiasutus üks kuu andmete ametiasutusele üleandmisest alates. Pärast säilitustähtaja möödumist hävitab ametiasutus elektrooniliselt kogutud andmed ning hääletamisega seotud dokumendid (v.a komisjoni protokolli).

  (3) Komisjoni protokolle säilitatakse alaliselt.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib 1. detsembrini 2021.

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json