Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 3

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Vastu võetud 22.06.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruse muutmine“ §-ga 1.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Inimesel, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel jalakäijate alas ning kellele on väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, on õigus saada kuni 30 minutiks enda elukoha lähedusse mootorsõidukiga juurdepääsu luba, mis kehtib teda teenindavale mootorsõidukile. Jalakäijate ala elaniku taotluse alusel väljastab loa Tallinna Transpordiamet.“;


  2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Paragrahvi 3 lõikes 31 nimetatud loa saamiseks esitatakse Tallinna Transpordiametile taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, vanalinna jalakäijate alal asuva sihtkoha aadress, taotletava ligipääsu kuupäev ja kellaaeg ning sõiduki registreerimisnumber.

(32) Tallinna Transpordiameti väljastatava loa taotlusele lisatakse peale käesolevas paragrahvis nimetatud andmete loa taotleja e-posti aadress, selle puudumisel kinnitus e-posti aadressi puudumise kohta.“;


  3) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotluse esitajale väljastab loa või keeldub selle väljastamisest Tallinna Transpordiamet viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Käesoleva määruse § 3 lõike 31 alusel väljastatav luba väljastatakse või keeldutakse selle väljastamisest kohe.“;


  4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Luba väljastatakse elektrooniliselt Tallinna parkimiskorralduse andmekogus. Taotleja nimetatud e-posti aadressile saadetakse teade, mis sisaldab andmeid loa kehtivusaja, marsruudi ja sõiduki registreerimisnumbri kohta. Mõjuvatel põhjustel väljastatakse luba paberil.“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json