Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 16

Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

Vastu võetud 13.06.2012 nr 28
RT IV, 16.04.2013, 48
jõustumine 18.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2013RT IV, 22.10.2013, 425.10.2013
12.03.2014RT IV, 19.03.2014, 322.03.2014
10.06.2015RT IV, 17.06.2015, 120.06.2015
14.06.2017RT IV, 20.06.2017, 1323.06.2017
07.11.2018RT IV, 14.11.2018, 117.11.2018
22.05.2019RT IV, 29.05.2019, 901.06.2019
15.09.2021RT IV, 18.09.2021, 121.09.2021
22.06.2022RT IV, 01.07.2022, 304.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 186 lg 4 alusel ning kooskõlas majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 "Tee seisundinõuded §-ga 6, Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ §-ga 4 ning Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruse muutmine“ §-ga 1.
[RT IV, 20.06.2017, 13 - jõust. 23.06.2017]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Tallinna vanalinnas (edaspidi vanalinn) sõidukite liiklemise kord ja parkimistingimused tänava seisunditaseme nõuete täitmiseks.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 20.06.2015]

§ 2.  Piirangud mootorsõidukiga liiklemisel vanalinnas

  (1) Jalakäijate ohutuse tagamiseks kehtestatakse vanalinnas piirkond, kus mootorsõidukite liiklus on lubatud vaid erandjuhul ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud vastavate liiklusmärkidega (edaspidi jalakäijate ala).

  (2) Jalakäijate alasse kuuluvad järgmised tänavad ja alad:
  1) Apteegi tänav;
  2) Dunkri tänav;
  3) Harju tänav;
[RT IV, 22.10.2013, 4 - jõust. 25.10.2013]
  4) Hobusepea tänav;
  5) Kinga tänav;
  6) Kullasepa tänav;
  7) Kuninga tänav;
  8) Lühike jalg;
  9) Mündi tänav;
  10) Müürivahe tänav Suur-Karja tänava ja Viru tänav 11 vahelisel alal;
  11) Olevimäe tänav Pika tänava ja Olevimäe tänav 4 vahelisel alal;
  12) Pagari tänav;
  13) Pikk jalg Rataskaevu tänava ja Lühikese jala vahelisel alal;
  14) Pikk tänav Rataskaevu tänava ja Pagari tänava vahelisel alal;
  15) Pühavaimu tänav;
  16) Raekoja plats;
  17) Raekoja tänav;
  18) Rataskaevu tänav Dunkri tänava ja Niguliste tänava vahelisel alal;
  19) Sauna tänav;
  20) Suur-Karja tänav Kuninga tänava ja Vana-Posti tänava vahelisel alal;
  21) Vabaduse väljak;
  22) Vaimu tänav;
  23) Valli tänav Viru tänava ja Pärnu maantee 2 vahelisel alal;
  24) Vana turg;
  25) Vanaturu kael;
  26) Vene tänav Vanaturu kael tänava ja Munga tänava vahelisel alal;
  27) Viru tänav Aia tänava ja Vene tänava vahelisel alal;
  28) Voorimehe tänav;
  29) Väike-Karja tänav;
  30) Vana-Posti tänav.
[RT IV, 22.10.2013, 4 - jõust. 25.10.2013]

§ 3.  Mootorsõidukiga jalakäijate alal liiklemine

  (1) Mootorsõidukiga on lubatud juurdepääs § 2 lõikes 2 nimetatud jalakäijate alal paiknevatele:
  1) asutustele ja ettevõtetele kl 06.00-10.00 nende teenindamiseks;
  2) kinnistutel asuvatele parkimiskohtadele kinnistu omaniku taotlusel Tallinna Transpordiameti väljastatud loa alusel;
  3) hoonetele - lühikest aega, möödapääsmatu vajaduse korral ja Tallinna Transpordiameti väljastatud loa alusel.

  (2) Tallinna Raekojale (Raekoja plats 1), Mustpeade Majale (Pikk 26), Tallinna Õpetajate Majale (Raekoja plats 14) ja Hopneri Maja (Raekoja plats 18) on lubatud nendes ürituste teenindamise tagamiseks mootorsõidukiga juurdepääs väljaspool lõike 1 punktis 1 nimetatud aega hoone haldaja või linnavara valitseja väljastatud loa alusel. Luba väljastatakse üksnes põhjendatud taotluse alusel hiljemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist, märkides sellele:
  1) juurdepääsu kehtivusaja;
  2) kinnistu aadressi;
  3) jalakäijate ala läbimise marsruudi.

  (3) Elanikul, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel jalakäijate alas, ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus sõidukiga juurdepääsuks oma elukoha lähedusse korraga kuni 15 minutiks kl 06.00- 10.00 ja 18.00-22.00 parkimiskellaga parkimise algusaja fikseerimisel ning Tallinna Transpordiameti väljastatud loa alusel, välja arvatud § 2 lõike 2 punktides 16 ja 27 nimetatud tänavatele.

  (31) Inimesel, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel jalakäijate alas ning kellele on väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, on õigus saada kuni 30 minutiks enda elukoha lähedusse mootorsõidukiga juurdepääsu luba, mis kehtib teda teenindavale mootorsõidukile. Jalakäijate ala elaniku taotluse alusel väljastab loa Tallinna Transpordiamet.
[RT IV, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Jalakäijate alal on lubatud liigelda lõbusõidurongil Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kooskõlastatud marsruudil.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 31.  Jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liikluse korraldamine jalakäijate alas

  Tallinna Transpordiametil on õigus jalakäijate ohutuse tagamiseks piirata liikluskorraldusvahenditega käesoleva määruse §-s 2 lg 2 nimetatud jalakäijate alal lisaks mootorsõidukite liiklemiskeelule ka jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liiklust ning parkimist.
[RT IV, 17.06.2015, 1 - jõust. 20.06.2015]

§ 4.  Tallinna Transpordiametilt loa taotlemine ja selle väljastamine

  (1) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud loa saamiseks esitatakse Tallinna Transpordiametile:
  1) taotlus;
  2) liiklusskeem, kus on näidatud kinnistul asuvad parkimiskohad;
  3) kinnistu omandiõigust tõendav dokument, kaasomandi korral kasutuskorra kokkulepe.

  (2) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud loa saamiseks esitatakse Tallinna Transpordiametile põhjendatud taotlus jalakäijate alal mootorsõidukiga liiklemise vajaduse kohta, sihtkoha aadress ja sõiduki registreerimisnumber.

  (3) Paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud loa saamiseks esitatakse Tallinna Transpordiametile põhjendatud taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, elukoha aadress ja sõiduki registreerimisnumber.

  (31) Paragrahvi 3 lõikes 31 nimetatud loa saamiseks esitatakse Tallinna Transpordiametile taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, vanalinna jalakäijate alal asuva sihtkoha aadress, taotletava ligipääsu kuupäev ja kellaaeg ning sõiduki registreerimisnumber.
[RT IV, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

  (32) Tallinna Transpordiameti väljastatava loa taotlusele lisatakse peale käesolevas paragrahvis nimetatud andmete loa taotleja e-posti aadress, selle puudumisel kinnitus e-posti aadressi puudumise kohta.
[RT IV, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

  (4) Taotluse esitajale väljastab loa või keeldub selle väljastamisest Tallinna Transpordiamet viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Käesoleva määruse § 3 lõike 31 alusel väljastatav luba väljastatakse või keeldutakse selle väljastamisest kohe.
[RT IV, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

  (5) Loale märgitakse sõiduki registreerimisnumber, loa kehtivusaeg, jalakäijate ala läbimise marsruut ja piirkond, kus peatumine või parkimine on lubatud.

  (6) Luba väljastatakse elektrooniliselt Tallinna parkimiskorralduse andmekogus. Taotleja nimetatud e-posti aadressile saadetakse teade, mis sisaldab andmeid loa kehtivusaja, marsruudi ja sõiduki registreerimisnumbri kohta. Mõjuvatel põhjustel väljastatakse luba paberil.
[RT IV, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

§ 5.  Vanalinna koristuspiirkonnad

  (1) Tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil on väljaspool jalakäijate ala asuvad vanalinna tänavad jaotatud piirkonnaks I ja piirkonnaks II.

  (2) Piirkonda I kuuluvad järgmised tänavad ja alad:
  1) Falgi tee;
  2) [kehtetu - RT IV, 22.10.2013, 4 - jõust. 25.10.2013]
  3) Müürivahe tänav Harju tänava ja Suur-Karja tänava vahelisel alal;
  4) Kiriku plats;
  5) Kiriku tänav;
  6) Kohtu tänav;
  7) Komandandi tee;
  8) Niguliste tänav;
  9) Piiskopi tänav;
  10) Pikk jalg;
  11) Rahukohtu tänav;
  12) Rutu tänav;
  13) Rüütli tänav;
  14) Suur-Karja tänav;
  15) Toompea tänav;
  16) Toom-Kooli tänav;
  17) Toom-Rüütli tänav;
  18) Valli tänav.
  19) [kehtetu - RT IV, 22.10.2013, 4 - jõust. 25.10.2013]

  (3) Piirkonda II kuuluvad järgmised tänavad:
  1) Aia tänav;
  2) Aida tänav;
  3) Bremeni käik tänav;
  4) Gümnaasiumi tänav;
  5) Inseneri tänav;
  6) Kanuti tänav;
  7) Kooli tänav;
  8) Laboratooriumi tänav;
  9) Lai tänav;
  10) Munga tänav;
  11) Müürivahe tänav Viru tänava ja Munga tänava vahelisel alal;
  12) Nunne tänav;
  13) Olevimäe tänav;
  14) Oleviste tänav;
  15) Pikk tänav;
  16) Rataskaevu tänav;
  17) Sulevimäe tänav;
  18) Suur-Kloostri tänav;
  19) Suurtüki tänav;
  20) Tolli tänav;
  21) Uus tänav;
  22) Vana-Viru tänav;
  23) Vene tänav;
  24) Viru tänav;
  25) Väike-Kloostri tänav;
  26) Väike-Rannavärava tänav.

§ 6.  Parkimiskorraldus vanalinnas
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

  (1) Tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil võib 15. novembrist kuni 31. märtsini ajutiselt keelata mootorsõidukite parkimise paariskuupäevadel ajavahemikus kl 00.00–06.00 piirkonnas I ja paaritutel kuupäevadel kl 00.00–06.00 piirkonnas II.
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu kehtestab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ettepaneku alusel Tallinna Transpordiameti juhataja oma käskkirjaga. Keeld kehtestatakse kõige varem viis päeva pärast ettepaneku saamist. Käskkirjas nimetatakse parkimiskeelu algus- ja lõppkuupäev.
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

  (3) Käskkiri avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning Tallinna veebilehel.
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu kehtestamise korral tähistatakse parkimiskorralduse muudatus liikluskorraldusvahenditega.
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelu ajal on vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul kehtiva elektroonilise aastakaardi ja vabade kohtade olemasolu korral õigus parkimistasu maksmata parkida oma sõidukit aadressil Väike Rannavärav 6 asuvas parklas.
[RT IV, 18.09.2021, 1 - jõust. 21.09.2021]

§ 7.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 18. juunil 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json