Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viljandi linna 2022. aasta alaeelarvete I muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 38

Viljandi linna 2022. aasta alaeelarvete I muutmine

Vastu võetud 27.06.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10, Viljandi Linnavolikogu 27.01.2022. a määruse nr 6 „Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine“ ja Viljandi Linnavolikogu 16.06.2022. a määruse nr 18 „Viljandi linna 2022. a I lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2022. aasta I alaeelarvete muutmine vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisas vastaval eelarvereal nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid või nende asendajad.

§ 3.   Hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Hallatavate asutuste eelarvete eest vastutajatel on eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha nende vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt.

  (2) Hallatava asutuse eelarve eest vastutajatel on eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda nende vastutusalas olevate eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade tegevusalad, nelja- kuni kuuekohalised kulu- või tulu liigid;
  2) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet või IT-teenistus, siis ka subjekt;
  3) muudatuste summad ja katteallikad;
  4) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 4.   Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha nende vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt, välja arvatud investeerimistegevuse osas, mille muudatused kinnitatakse alaeelarvete muutmisega linnavalitsuses.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt ja investeerimistegevuse eelarvetes.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade tegevusalad, tegevussuunad ja kulu- või tulu liigid;
  2) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet, siis ka subjekt;
  3) muudatuste summad ja katteallikad;
  4) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 5.   Rahandusametil on õigus avada eelarve veebirakenduses eelarvetaotluste menetlemiseks ajaliselt piiratud taotlusvoorusid ning kutsuda taotluste menetlemiseks kokku koosolekuid ning küsida taotlustele kinnitusi. Rahandusametil on õigus kehtestada lisaks käesoleva määruse lisas kajastatud klassifikaatoritele täpsustavaid eelarveklassifikaatoreid.

§ 6.   Rahandusamet koostab käesoleva määruse § 3 lg 2 või § 4 lg 2 alusel esitatud taotluste alusel alaeelarvete muutmise määruse eelnõu Viljandi Linnavalitsusele või lisaeelarve eelnõu Viljandi Linnavolikogule.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Marko Kotsar
õigusteenistuse juht linnasekretäri ülesannetes

Lisa Viljandi linna 2022. aasta alaeelarvete I muutmine, eelarvetabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json